Ktl-icon-tai-lieu

Áp dụng thẻ điểm cân bằng tại các doanh nghiệp dịch vụ Việt Nam

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 2858 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế và Kinh doanh 26 (2010) 94-104

Áp dụng thẻ điểm cân bằng
tại các doanh nghiệp dịch vụ Việt Nam
Đặng Thị Hương*
Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế,
Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Nhận ngày 21 tháng 5 năm 2010

Tóm tắt. Thẻ điểm cân bằng là một công cụ quản lý hiệu suất sáng tạo và đa chiều đang được sử
dụng rộng rãi tại nhiều tổ chức và công ty trên thế giới. Thẻ điểm cân bằng cung cấp một cơ cấu
cho việc lựa chọn các chỉ số đánh giá hiệu suất quan trọng, bổ sung cho các biện pháp tài chính
truyền thống, giúp các nhà quản trị quản lý và đánh giá hiệu quả thực thi chiến lược của một tổ
chức một cách toàn diện và đầy đủ, đồng thời liên kết được các hoạt động kiểm soát ngắn hạn với
chiến lược và tầm nhìn dài hạn của doanh nghiệp. Tại Việt Nam, số lượng các doanh nghiệp, đặc
biệt là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ áp dụng Thẻ điểm cân bằng còn rất khiêm tốn. Bài viết
phân tích đánh giá một số thuận lợi và khó khăn của các doanh nghiệp dịch vụ trong việc áp dụng
Thẻ điểm cân bằng nhằm tạo ra những tiền đề cho phát huy điểm mạnh, tháo gỡ những khó khăn
giúp đẩy mạnh việc áp dụng Thẻ điểm cân bằng tại các doanh nghiệp Việt Nam.

1. Khái quát chung về Thẻ điểm cân bằng*

1992. Thực chất Thẻ điểm cân bằng là phương
pháp lập kế hoạch và đo lường hiệu quả công
việc nhằm chuyển đổi tầm nhìn và chiến lược

chung của tổ chức, doanh nghiệp thành những
mục tiêu cụ thể, những phép đo và chỉ tiêu rõ
ràng(1). Nó cung cấp một cơ cấu cho việc lựa
chọn các chỉ số đánh giá hiệu suất quan trọng,
bổ sung cho các biện pháp tài chính truyền
thống bằng các biện pháp điều hành về sự hài
lòng của khách hàng, các quy trình kinh doanh
nội bộ, các hoạt động học tập và phát triển. Qua
đó, Thẻ điểm cân bằng giúp doanh nghiệp đảm
bảo sự cân bằng (balance) trong đo lường hiệu
quả kinh doanh cuối cùng, định hướng hành vi
của tất cả các bộ phận và cá nhân hướng tới
mục tiêu chung cũng như sự phát triển bền
vững của doanh nghiệp.
Với mục đích là sắp xếp các hoạt động kinh
doanh hướng vào tầm nhìn và chiến lược của

______

______

* ĐT: 84-913082325
E-mail: huongdth@vnu.edu.vn

(1)

Thẻ điểm cân bằng - The Balanced
Scorecard (BSC) - là một hệ thống đo lường và
lập kế hoạch chiến lược hiện đại, được
R.Kaplan và D.Norton thuộc trường Kinh
doanh Harvard giới thiệu lần đầu tiên vào năm
“Thẻ điểm cân bằng là phương pháp lập kế hoạch và
đo lường hiệu quả công việc nhằm chuyển đổi tầm
nhìn và chiến lược chung của tổ chức...
Tp chí Khoa hc ĐHQGHN, Kinh tế và Kinh doanh 26 (2010) 94-104
94
Áp dụng thẻ điểm cân bằng
tại các doanh nghiệp dịch vụ Việt Nam
Đặng Thị Hương*
Khoa Qun tr Kinh doanh, Trường Đại hc Kinh tế,
Đại hc Quc gia Hà Ni, 144 Xuân Thy, Cu Giy, Hà Ni, Vit Nam
Nhn ngày 21 tháng 5 năm 2010
Tóm tt. Th đim cân bng mt công c qun hiu sut sáng tạo đa chiều đang đưc s
dng rng rãi ti nhiu t chc ng ty trên thế gii. Th đim cân bng cung cp một cấu
cho vic la chn các ch s đánh giá hiệu sut quan trng, b sung cho các bin pháp tài chính
truyn thng, giúp các nhà qun tr quản lý đánh giá hiu qu thc thi chiến lược ca mt t
chc mt cách toàn diện đầy đủ, đồng thi liên kết đưc các hoạt đng kim soát ngn hn vi
chiến lược tm nhìn dài hn ca doanh nghip. Ti Vit Nam, s ng các doanh nghiệp, đc
bit doanh nghip kinh doanh dch v áp dng Th đim cân bng n rt khiêm tn. Bài viết
phân tích đánh giá một s thun lợi khó khăn ca các doanh nghip dch v trong vic áp dng
Th đim cân bng nhm to ra nhng tin đ cho phát huy điểm mnh, tháo g những khó khăn
giúp đẩy mnh vic áp dng Th đim cân bng ti các doanh nghip Vit Nam.
1. Khái quát chung về Thẻ điểm cân bằng
*
Th điểm cân bng - The Balanced
Scorecard (BSC) - mt h thống đo lường
lp kế hoch chiến c hiện đại, được
R.Kaplan và D.Norton thuộc trường Kinh
doanh Harvard gii thiu lần đầu tiên vào năm
1992. Thc cht Th điểm cân bằng phương
pháp lp kế hoạch đo lường hiu qu công
vic nhm chuyển đổi tm nhìn chiến lược
______
* ĐT: 84-913082325
E-mail: huongdth@vnu.edu.vn
chung ca t chc, doanh nghip thành nhng
mc tiêu c th, những phép đo chỉ tiêu
ràng
(1)
. cung cp một cấu cho vic la
chn các ch s đánh giá hiệu sut quan trng,
b sung cho các bin pháp tài chính truyn
thng bng các biện pháp điều hành v s hài
lòng ca khách hàng, c quy trình kinh doanh
ni b, các hoạt động hc tp và phát trin. Qua
đó, Thẻ điểm cân bng giúp doanh nghiệp đảm
bo s cân bằng (balance) trong đo lường hiu
qu kinh doanh cui cùng, định hướng hành vi
ca tt c các b phận nhân hướng ti
mục tiêu chung cũng như s phát trin bn
vng ca doanh nghip.
Vi mục đích sắp xếp các hoạt động kinh
doanh hướng vào tm nhìn chiến lược ca
______
(1)
R. S. Kaplan, D. P. Norton, (1996) Balanced Scorecard,
Harvard Business School Press.
“Thẻ đim cân bằngphương pháp lập kế hoch
đo lường hiu qu công vic nhm chuyển đổi tm
nhìn và chiến lược chung ca t chc, doanh nghip
thành nhng mc tiêu c th, những phép đo và ch
tiêu rõ ràng.”
Áp dụng thẻ điểm cân bằng tại các doanh nghiệp dịch vụ Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Áp dụng thẻ điểm cân bằng tại các doanh nghiệp dịch vụ Việt Nam - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Áp dụng thẻ điểm cân bằng tại các doanh nghiệp dịch vụ Việt Nam 9 10 261