Ktl-icon-tai-lieu

Assessing the impact on biodiversity of Ho Chi Minh route through the Ngoc Linh Protected Area and propose solutions to minimize negative impacts on the conservation area

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1390 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Assessing the impact on biodiversity of Ho
Chi Minh route through the Ngoc Linh
Protected Area and propose solutions to
minimize negative impacts on the
conservation area
Pham Ngoc Bay
Hanoi University of science, VNU; Faculty of Biology
Major: Ecology; Code: 60.42.60
Supervisors: PGS.TS. Nguyen Xuan Huan
Date of Presenting Thesis: 2011
Abstract. Trình bày điều kiện tự nhiên, hiện trạng Đa dạng sinh học (ĐDSH) và Kinh tế xã
hội (KTXH) của Khu bảo tồn thiên nhiên (KBTTN) Ngọc Linh. Đánh giá các ảnh hưởng
tích cực của tuyến đường Hồ Chí Minh tới KTXH của người dân và công tác quản lý bảo
vệ rừng của KBTTN. Đánh giá các ảnh hưởng tiêu cực của tuyến đường Hồ Chí Minh tới
ĐDSH của KBTTN. Đề xuất các giải pháp giảm thiểu trên cơ sở đánh giá các ảnh hưởng
tiêu cực của đường Hồ Chí Minh tới ĐDSH của KBTTN Ngọc Linh.
Keywords. Sinh thái học; Đa dạng sinh học; Khu bảo tồn thiên nhiên; Rừng

Content
MỞ ĐẦU
Rừng Ngọc Linh là một trong 87 khu rừng đặc dụng của Việt Nam theo
Quyết định 194/CT ngày 09 tháng 8 năm 1986 của Chủ tịch Hội Đồng Bộ Trưởng
Ngày 03 tháng 5 năm 2002 UBND tỉnh Kon Tum ra quyết định số 38/2002/QĐ-UB
về việc thành lập KBTTN Ngọc Linh.
Cùng thời điểm thành lập KBTTN Ngọc Linh thì việc xây dựng tuyến đường
HCM cũng được triển khai thực hiện.
Tuyến đường HCM đi qua 4 VQG và 5 KBTTN trong đó có KBTTN Ngọc
Linh tỉnh Kon Tum.
Hiện nay đã có một số công trình đánh giá ảnh hưởng của đường HCM tới
KTXH, môi trường trong đó các đánh giá ảnh hưởng đến tài nguyên rừng và ĐDSH
còn khá sơ sài.
Để góp phần nghiên cứu và đánh giá các tác động của tuyến đường HCM
đến ĐDSH của các khu rừng đặc dụng ở Việt Nam, trong khuôn khổ đề tài luận văn
thạc sĩ, chúng tôi thực hiện đề tài “Đánh giá tác động đối với đa dạng sinh học của

tuyến đường HCM đoạn qua khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh và đề xuất các
giải pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực lên khu bảo tồn".
Trên cơ sở áp dụng các phương pháp nghiên cứu phù hợp, luận văn đã đi sâu
vào thực hiện các mục tiêu và nội dung chính sau:
1. Mục tiêu:
Nghiên cứu đánh giá các ảnh hưởng trong quá trình nâng cấp và vận hành
tuyến đường HCM đối với ĐDSH và công tác quản lý, bảo vệ ĐDSH trên cơ sở đó
đề xuất các giải pháp giảm thiểu các tác động nhằm bảo vệ ĐDSH của KBTTN
Ngọc Linh.
2. Nội dung nghiên cứu
-

Điều kiện tự nhiên, hiện trạng ĐDSH và KTXH của vùng dự án

-

Đánh giá các ảnh hưởng tích cực của tuyến đường HCM tới KTXH của
người dân và công tác quản lý bảo vệ rừng trong vùng

-

Đánh giá các ảnh hưởng tiêu cực của tuyến...
Assessing the impact on biodiversity of Ho
Chi Minh route through the Ngoc Linh
Protected Area and propose solutions to
minimize negative impacts on the
conservation area
Pham Ngoc Bay
Hanoi University of science, VNU; Faculty of Biology
Major: Ecology; Code: 60.42.60
Supervisors: PGS.TS. Nguyen Xuan Huan
Date of Presenting Thesis: 2011
Abstract. Trình bày điều kiện tự nhiên, hiện trạng Đa dạng sinh học (ĐDSH) và Kinh tế xã
hội (KTXH) của Khu bảo tồn thiên nhiên (KBTTN) Ngọc Linh. Đánh giá các ảnh hưởng
tích cực của tuyến đường Hồ Chí Minh tới KTXH của người dân công tác quản bảo
vệ rừng của KBTTN. Đánh giá các ảnh hưởng tiêu cực của tuyến đường Hồ Chí Minh tới
ĐDSH của KBTTN. Đề xuất các giải pháp giảm thiểu trên sở đánh gcác ảnh hưởng
tiêu cực của đường Hồ Chí Minh tới ĐDSH của KBTTN Ngọc Linh.
Keywords. Sinh thái học; Đa dạng sinh học; Khu bảo tồn thiên nhiên; Rừng
Content
MỞ ĐẦU
Rừng Ngọc Linh một trong 87 khu rừng đặc dụng của Việt Nam theo
Quyết định 194/CT ngày 09 tháng 8 năm 1986 của Chủ tịch Hội Đồng Bộ Trưởng
Ngày 03 tháng 5 năm 2002 UBND tỉnh Kon Tum ra quyết định số 38/2002/QĐ-UB
về việc thành lập KBTTN Ngọc Linh.
Cùng thời điểm thành lập KBTTN Ngọc Linh thì việc xây dựng tuyến đường
HCM cũng được triển khai thực hiện.
Tuyến đường HCM đi qua 4 VQG 5 KBTTN trong đó KBTTN Ngọc
Linh tỉnh Kon Tum.
Hiện nay đã có một số công trình đánh giá ảnh hưởng của đường HCM tới
KTXH, môi trường trong đó các đánh giá ảnh hưởng đến tài nguyên rừng ĐDSH
còn khá sơ sài.
Để góp phần nghiên cứu đánh giá các c động của tuyến đường HCM
đến ĐDSH của các khu rừng đặc dụng ở Việt Nam, trong khuôn khổ đề tài luận văn
thạc sĩ, chúng tôi thực hiện đề tài Đánh giá tác động đối với đa dạng sinh học của
Assessing the impact on biodiversity of Ho Chi Minh route through the Ngoc Linh Protected Area and propose solutions to minimize negative impacts on the conservation area - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Assessing the impact on biodiversity of Ho Chi Minh route through the Ngoc Linh Protected Area and propose solutions to minimize negative impacts on the conservation area - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Assessing the impact on biodiversity of Ho Chi Minh route through the Ngoc Linh Protected Area and propose solutions to minimize negative impacts on the conservation area 9 10 177