Ktl-icon-tai-lieu

Autocad 3

Được đăng lên bởi my-tran-hoang
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 2789 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Baø i giaûn g AutoCAD 3

Bài 1:
MỞ ĐẦU
I – G IỚ I THIỆU C ÁC DẠNG MÔ H ÌNH 3D
Lịch sử p hát triển mô hình 3D bắt đầu
Bản vẽ 2D là tập hợp các đoạn thẳng
từ
việc
tạo m ặt 2 ½ chiều, sau đó là dạng
đường cong nằm trong mặt phẳng xy.
khung dây, m ặt cong và cuối cùng là mô
Trong 3D ta thêm vào trục z
hình khối rắn.
CÁC MÔ HÌNH 3D:
1.1 Mô hình 2. 1/2 chiều
Mô hình được tạo theo nguyên tắc kéo các
đối tượng 2D th eo trục z
1.2 Mô hình khung dây (Wire frame)
Mô hình bao gồm các điểm trong không
gian và các đường th ẳng hoặc đường cong
nối lại với nhau.
1.3 Mô hình mặt cong (Surface)
Giống như hộp rỗng có các cạnh các m ặt
như ng bên trong thì rỗng
1.4 Mô hình soli d:
Đây là mô hình biễu diễn vật thể hoàn
chình nhất. Gồm các cạnh, các mặt và t ất
Hình 1.1 Bốn thế hệ dữ liệu CAD
cả các điểm bên trong.
II – MÔ I TRƯỜNG LÀM VIỆC:
Để tiến hành xây dựng m ô hình 3D, ta chuyển mô i trường làm việc của AutoCAD về 3D
Modelling. Bấm vào thanh:
Modelling.

, ta chọn môi trường làm việc là 3D

Hình 1.2. Môi trư ờng làm việc 3D
II – TH IẾT LẬP HƯỚNG QUAN SÁT 3D
Trung taâm tin hoï c öùng duï ng Ñaïi hoïc Noâng Laâm.
Webs ite:  vn/

-1–

Baø i giaûn g AutoCAD 3

Khi khởi động chương trình AutoCAD hướng quan sát là 2D. Để tiến hành một
bản vẽ 3D bạn cần chuyển đổi hướng nhìn từ 2D sang 3D. Muốn vậy, bạn cần thự c hiện
theo các bư ớc sau:
– View tab/ Views panel / SE Isom etri c
Giải thích hướng quan sát
– SW Isom etric: hư ớng nhìn T ây Nam
– SE Isometric: hư ớng nhìn Đông Nam
– NE Isometric: hướng nhìn Đông Bắc
– NS Isometric: hướng nhìn T ây Bắc
III – ĐIỀU KHIỂN BIỂU TƯỢN G HỆ TRỤC TỌ A ĐỘ
Ri bbon
Menu
Command
Tool bars
View tab/ Coordinates panel/ UCS View/ Display/ UCS
Icon Properties
Icon/ Properties
- Biểu tượng hệ tọa độ: như hình 1.2
- Các t hiết lập liên quan đến hệ tọa độ:
o Các lựa chọn:
 On: bật tắt biểu tượng hệ tọa độ
 Origin: biểu tượng luôn di chuyển
Hình 1.2 Biểu tượng hệ tọa độ
theo gốc tọa độ O của hệ trục
 Properties: các thiết lập tính chất hệ t ọa độ
IV – CÁC CH Ế ĐỘ TRUY BẮT ĐIỂM 3D:
- Đối với các cạnh của mô hình khung dây ta truy bắt được các điểm của các đối
tượng line, circle, pline như các đối tư ợng 2D.
- Các đối tượng mặt surface là tập hợp 3 hoặc 4 cạnh, do đó ta chỉ truy bắt đư ợc các
điểm đối với các cạnh tạo mặt như END, INT, MID,…
- Các đối tượng solid ở d ạng Wireframe ta truy bắt được các điểm của các cạnh
thẳng hoặc đư ờng tròn tạo dạng khung dây của Solid.
V – CÁC C ÁCH NHẬP TỌ A ĐỘ 3D
- Trực tiếp dùng phím chọn c...
Bi giaûng AutoCAD 3
Trung taâm tin hoïc öùng duïng Ñaïi hoïc Noâng Laâm. - 1
Website: http://aic.hcmuaf.edu.vn/
Bài 1:
MỞ ĐẦU
I GII THIỆU CÁC DẠNG MÔ H ÌNH 3D
B
n vẽ 2D tập hợpc đoạn thẳng
đưng cong nằm trong mặt phẳng xy.
Trong 3D ta thêm vào trục z
CÁC HÌNH 3D:
1.1 Mô hình 2. 1/2 chiều
Mô hình được tạo theo nguyên tắc kéo các
đối tưng 2D theo trục z
1.2 Mô hình khung y (Wireframe)
Mô hình bao gồm các điểm trong không
gian các đưng thẳng hoặc đường cong
nối li với nhau.
1.3 Mô hình mt cong (Surface)
Giống như hộp rỗng c cnh các mặt
nhưng bên trong thì rỗng
1.4 Mô hình solid:
Đây mô hình biễu diễn vật thể hoàn
chình nhất. Gồm các cạnh, các mặt t ất
ccác điểmn trong.
L
ịch sử phát triển h
ình 3D b
ắt đầu
t vic to mt 2 ½ chiều, sau đó dạng
khung y, mt cong và cui ng
hình khối rn.
Hình 1.1 Bốn thế hệ dữ liu CAD
II – MÔ I TRƯỜNG LÀM VIỆC:
Đ tiến hành y dựng mô hình 3D, ta chuyển i tng m vic của AutoCAD về 3D
Modelling. Bm vào thanh: , ta chọn môi trường m vic là 3D
Modelling.
Hình 1.2. Môi trưng làm vic 3D
IITHIẾT LẬP HƯỚNG QUAN SÁT 3D
Autocad 3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Autocad 3 - Người đăng: my-tran-hoang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
Autocad 3 9 10 978