Ktl-icon-tai-lieu

autocad2d_2012

Được đăng lên bởi my-tran-hoang
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 2297 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Baø i giaûng Auto CAD2012 1

Bài 1.
GIỚI THIỆU VỀ AUTOCAD
I. Giới thiệu:
Trong thời đại ngày nay, việc vẽ kỹ thuật bằng tay không còn phổ biến nữa (không
có năng suất). Việc ứ ng dụng m áy tính để vẽ kỹ thuật là một điều tất yếu (tăng năng suất
vẽ, tính linh hoạt, trao đổi thông tin dễ dàng trong nhóm thiết kế).
CAD là chữ viết tắt của Computer – Aided Design hoặc Computer – Aided Drafting
có nghĩa là phần mềm trợ giúp thiết kế hoặc vẽ bằng m áy tính. Sử dụng các ph ần mềm
CAD ta có thể vẽ các bản vẽ thiết kế 2 chiều, thiết kế mô hình ba chiều, tính toán kết cấu
bằng phương pháp phần tử hữu hạn.
Các phần mềm CAD có đặc điểm nổi bật là:
- Chính xác.
- Năng suất cao nhờ các lệnh sao chép.
- Dễ dàng trao đổi dữ liệu với các phần mềm khác.
AutoCAD là một p hần mềm không thể thiếu trong các lĩnh vực có liên quan đến Vẽ
kỹ thuật: Cơ khí – Xây dựng – Kiến trúc – Điện – Môi trường – Địa chính...
Chính vì khả năng ứ ng dụng rộng rãi mà AutoCAD trở nên phổ biến nhất Việt Nam
hiện nay so với những phần mềm vẽ kỹ thuật khác vì: giá rẻ, đa năng, t hân thiện, dễ sử
dụng.
AutoCAD được nghiên cứu và phát triển bởi hãng AutoDesk, là m ột trong những
phần mềm Vẽ kỹ thuật ra đời sớm n hất. (1986).
Qua quá trình phát triển không ngừ ng, AutoCAD đã có nhiều phiên bản:
+ R1…R14
=> Thế hệ thứ nhất.
+ 2000, 2002,…,2006
=> Thế hệ thứ hai.
+ 2007…2009
=> Thế hệ thứ ba.
+ 2010…2012
=> Thế hệ thứ tư. => Một sự cải tiến vượt bậc.
AutoCAD 2012 ra đời vào năm 2011, với nhữ ng t ính năng mạnh m ẽ, giúp các nhà
thiết kế làm việc có hiệu quả hơn, sự quản lý chặt chẽ bởi các ràng buộc, một thư viện
mới về vật liệu m à những thông số về vật liệu đó có t hể thay đổi dễ dàng theo các tiêu
chuẩn…
II. Khởi Động Chương Trình AutoCAD:
Để khởi động AutoCAD2012 ta chọn biểu tượng và nhấp đúp
phím trái chuột. N ếu không có biểu tượng này ta vào Start/Program và
gọi AutoCAD 2012.
III. Các môi trường làm việ c trong AutoCAD 2012
Trong AutoCAD 2012 có 4 môi trư ờng làm việc: 2D Drafting & Annotation, 3D
Modeling, 3D Basics; AutoCAD Classic
Đối với môi trường 2D Drafting & Annotation, 3D Modeling và môi trường 3D
Basics thanh công cụ được đưa ra ngoài, không sử dụng Pulldown menu. Giúp ngư ời
dùng có cái nhìn trực quan hơn về công việc sẽ làm. Các nút lệnh có chú thích kèm theo,
có hình ảnh minh hoạ, dễ dàng hơn cho người mới bắt đầu làm quen với AutoCAD.
Đối với những người đã từng sử dụng AutoCAD của những phiên bản trước, việc
sử dụng AutoCAD 2012 sẽ trở nên khó kh ăn do giao diện mới, do biết được đi...
Bi giaûng AutoCAD2012 1
Trung taâm tin hoïc öùng duïng ÑH NL - 1 -
Website: http:// aic.hcmu af.edu.vn/
Bài 1.
GIỚI THIU VỀ AUTOCAD
I. Gii thiu:
Trong thời đại ngày nay, vic vẽ k thuật bằng tay không còn phổ biến nữa (không
năng suất). Việcng dng máy tính để vẽ k thuật một điều tt yếu (tăng năng sut
vẽ, tính linh hoạt, trao đi thông tin dễ ng trong nhóm thiết kế).
CAD chviết tắt ca Computer – Aided Design hoc Computer Aided Drafting
nghĩa là phần mềm trợ giúp thiết kế hoặc vẽ bằng máy nh. Sdng các phần mềm
CAD ta có thể vc bản vẽ thiết kế 2 chiều, thiết kế mô hình ba chiều, tính toán kết cấu
bằng phương pháp phần t hữu hạn.
Các phần mềm CAD đặc đim nổi bật là:
- Chính c.
- Năng sut cao nhờ các lệnh sao chép.
- D dàng trao đổi dữ liệu với c phần mềm khác.
AutoCAD một phần mềm không th thiếu trong các lĩnh vực có liên quan đến V
kỹ thuật: Cơ khí Xây dựng Kiến trúc Điện – Môi trường – Địa chính...
Chính vì khả năngng dng rộng rãi mà AutoCAD trnên ph biến nhất Việt Nam
hiện nay so với những phần mềm v kỹ thuật khác vì: giá rẻ, đa năng, tn thiện, dễ sử
dụng.
AutoCAD được nghiên cứu và pt triển bởi hãng AutoDesk, là một trong những
phần mềm Vẽ kỹ thuật ra đời sớm nhất. (1986).
Qua quá trình pt triển không ngng, AutoCAD đã nhiều phiên bn:
+ R1…R14 => Thế h thnhất.
+ 2000, 2002,…,2006 => Thế hệ thhai.
+ 2007…2009 => Thế hệ thba.
+ 2010…2012 => Thế hệ thứ . => Một scải tiến vượt bc.
AutoCAD 2012 ra đời o m 2011, với nhng t ính ng mạnh m, giúpc n
thiết kế làm việc hiu quả hơn, squản chặt chbởi các ràng buộc, một thư viện
mới về vật liu mà những thông số vvật liệu đó thể thay đi dễ dàng theoc tiêu
chuẩn
II. Kh
ởi Động Ch
ương Tr
ình AutoCAD:
Đ khởi động AutoCAD2012 ta chọn biu tượng và nhấp đúp
phím trái chuột. Nếu không biểu tượng y ta vào Start/Program và
gọi AutoCAD 2012.
III. Các môi trường làm vic trong AutoCAD 2012
Trong AutoCAD 2012 4 môi trường làm việc: 2D Drafting & Annotation, 3D
Modeling, 3D Basics; AutoCAD Classic
Đi vi môi tờng 2D Drafting & Annotation, 3D Modeling môi tng 3D
Basics thanhng cđược đưa ra ngoài, không sdụng Pulldown menu. Giúp người
dùngcái nhìn trực quan hơn về công việc s m. Các nút lệnh chú thích m theo,
hình ảnh minh hoạ, dễ dàng hơn cho người mới bắt đầu làm quen với AutoCAD.
Đi với những người đã tng sử dụng AutoCAD ca những phn bản tc, việc
sử dụng AutoCAD 2012 sẽ trở nên khó khăn do giao diện mới, do biết được điều này mà
AutoDesk to tm một môi tng na, đó là: AutoCAD Classic. Giao din này hoàn
tn ging với những phiên bản trước đây, với pulldown menu, vi công cụ vẽ được b
autocad2d_2012 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
autocad2d_2012 - Người đăng: my-tran-hoang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
autocad2d_2012 9 10 329