Ktl-icon-tai-lieu

Bác Hồ với đồng bào dân tộc thiểu số

Được đăng lên bởi vy-hanna
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1645 lần   |   Lượt tải: 4 lần
BÁC HỒ
VỚI ĐỒNG BÀO
DÂN TỘC THIỂU SỐ

T

Bác Hồ với đồng bào các dân tộc thiểu số

rong cuộc đời hoạt động cách mạng, nhất là từ khi về nước trực tiếp chỉ đạo
phong trào cách mạng, năm 1941, Bác Hồ có nhiều năm tháng công tác, sống
và sinh hoạt cùng các đồng chí và đồng bào các dân tộc thiểu số.Trong tư
tưởng Hồ Chí Minh, đồng bào Kinh và đồng bào các dân tộc thiểu số "đều là
con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ
cùng nhau, no đói giúp nhau... Giang sơn và Chính phủ là giang sơn và Chính phủ chung
của chúng ta. Vậy nên tất cả dân tộc chúng ta phải đoàn kết chặt chẽ để giữ gìn nước non
ta, để ủng hộ Chính phủ ta. Chúng ta phải thương yêu nhau, phải kính trọng nhau, phải
giúp đỡ nhau để mưu hạnh phúc chung của chúng ta và con cháu chúng ta. Sông có thể
cạn, núi có thể mòn, nhưng lòng đoàn kết của chúng ta không bao giờ giảm bớt. Chúng
ta quyết góp chung lực lượng lại để giữ vững quyền tự do, độc lập của chúng ta" (Hồ
Chí Minh: Toàn tập, t4, tr217-218).Chủ tịch Hồ Chí Minh là hiện thân và là tấm gương
tiêu biểu nhất của khối đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết và giúp đỡ đồng bào các dân tộc
thiểu số trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc. Quan điểm xuyên suốt trong tư tưởng của Người đối với các dân tộc thiểu số được
thể hiện nhất quán trong những chính sách của Đảng và Nhà nước ta mà nhiều lần Người
nhấn mạnh là ''Trong chính sách đó có hai điều quan trọng nhất là: Đoàn kết các dân tộc
và nâng cao đời sống của đồng bào" (Hồ Chí Minh: Toàn tập, t10, tr608). Suốt mấy
mươi năm trên cương vị lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Hồ Chí
Minh đã cùng Trung ương Đảng và Chính phủ xây dựng và chỉ đạo thực hiện các chính
sách đối với đồng bào các dân tộc thiểu số, cho nên đã phát huy lòng yêu nước, động
viên sức người, sức của cho kháng chiến và kiến quốc, phát triển kinh tế, văn hóa, từng
bước nâng cao đời sống đồng bào. Có thể nói, đối với đồng bào các dân tộc thiểu số, Bác
Hồ luôn dành tình cảm và sự quan tâm đặc biệt. Người coi trọng công tác dân vận đồng
bào, từ việc tuyên truyền đến giáo dục, giúp đỡ đồng bào các dân tộc thiểu số để đồng
bào có được ý thức đoàn kết và bình đẳng dân tộc, làm cho đồng bào hiểu được sự cần
thiết phải xóa bỏ các thành kiến dân tộc, khắc phục những tập tục lạc hậu, chăm lo phát
triển sản xuất để từng bước đưa đời sống đồng bào các dân tộc thoát khỏi đói, nghèo.
Khi tiến hành công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền bắc, tháng 10-1961,...
BÁC HỒ
VỚI ĐỒNG BÀO
DÂN TỘC THIỂU SỐ
Bác Hồ với đồng bào dân tộc thiểu số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bác Hồ với đồng bào dân tộc thiểu số - Người đăng: vy-hanna
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Bác Hồ với đồng bào dân tộc thiểu số 9 10 181