Ktl-icon-tai-lieu

Bài 13 côngcơ học

Được đăng lên bởi Nguyen Thanh Tu
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 330 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Học sinhNgười
ngồi thợ
NHỮNG CÔNG VIỆC
HÀNG NGÀY …
học xây nhà

Con bò đang
kéo xe
Nông dân cấy
lúa

Tieát 16 - Baøi 13:

I. Khi naøo coù coâng cô hoïc?
1. Nhaän xeùt

Hình 13.1

Hình 13.2

Thöù ba, ngaøy 26 thaùng 11 naêm 2013

Tieát 16 Baøi 13:
I. Khi naøo coù coâng cô hoïc?
1. Nhaän xeùt
F

Lực kéo của con
bò đã thực hiện
một công cơ học.

Hình 13.1

F

Lực sĩ không
thực hiện một
công cơ học
nào.

C1:lôøi
TừC1:
các Khi
trường
hợptác
quan
sát,
emvật
chovabiết
Traû
có lực
dụng
vào
ø
công cơ
làmkhi
chonào
vậtcó
chuyển
dờihọc?
thì có công cơ học.

Hình 13.2

Tieát 16 Baøi 13:
I. Khi naøo coù coâng cô hoïc?
2. Keát luaän:
löïc c
C2: * Chæ coù coâng cô hoïc khi coù (1)………taù
chuyeån dôøi
duïng vaøo vaät laøm cho vaät (2)………………………
* Coâng cô hoïc goïi taét laø coâng.
* Coâng cô hoïc laø coâng cuûa löïc (khi moät vaät taùc duïng löïc vaø löïc
naøy sinh coâng thì ta coù theå noùi coâng ñoù laø coâng cuûa vaät).

Tieát 16 Baøi 13:
I. Khi naøo coù coâng cô hoïc?
3. Vaän duïng:

HÕt giê

- Traû lôøi C3, C4

C3: Trong nhöõng tröôøng hôïp döôùi ñaây, tröôøng hôïp
naøo coù coâng cô hoïc?

a.Người thợ mở đang đẩy cho xe
goòng chở than chuyển động.

c.Máy xúc đất đang làm việc

b.Một học sinh đang ngồi học

d.Lực sĩ đang nâng quả tạ
từ thấp lên cao.

C4: Löïc naøo thöïc hieän coâng cô hoïc?

a. Đầu tàu hoả đang
kéo các toa tàu
chuyển động.

c. Người công
nhân kéo vật
nặng lên cao.

b. Quả bưởi rơi từ
trên cây xuống.

C4: Löïc naøo thöïc hieän coâng cô hoïc?
Löïc keùo cuûa ngöôøi
coâng nhaân
Löïc keùo cuûa ñaàu taøu

Löïc huùt cuûa traùi ñaát
(troïng löïc)

Tieát 16 Baøi 13:
I. Khi naøo coù coâng cô hoïc?

Coâng

Löïc taùc duïng vaøo vaät
Quaõng ñöôøng vaät dòch chuyeån

Tieát 16 Baøi 13:
I. Khi naøo coù coâng cô hoïc?
II. Coâng thöùc tính coâng:
1. Công thức tính công cơ học:

F
A
A=F.s

s

B

A : công của lực F.
F : lực tác dụng vào vật.
s : quãng đường vật dịch chuyển.

Tieát 16 Baøi 13:
I. Khi naøo coù coâng cô hoïc?
II. Coâng thöùc tính coâng:
1. Công thức tính công cơ học:
A=F.s

A : công của lực F.
F : lực tác dụng vào vật.
s : quãng đường vật dịch chuyển.

Khi F = 1N và s = 1m
Đơn vị công là Jun.
1KJ = 1000J

thì A = 1N.1m = 1Nm.
Kí hiệu là J ( 1J = 1Nm ).

Tieát 16 Baøi 13:
I. Khi naøo coù coâng cô hoïc?
II. Coâng thöùc tính coâng:
1. Công thức tính công cơ học:
Chuù yù:

 Neáu vaät chuyeån dôøi khoâng theo phöông
cuûa löïc thì coâng ñöôïc tính baèng moät coâng
thöùc khaùc seõ hoïc ôû lôùp treân.

 Neáu vaät chuyeån dôøi theo phöông vuoâng goùc vôùi...
NHỮNG CÔNG VIỆC HÀNG NGÀY …
H c sinh ng i
h c
Nông dân cấy
lúa
Người thợ
xây nhà
Con bò đang
kéo xe
Bài 13 côngcơ học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài 13 côngcơ học - Người đăng: Nguyen Thanh Tu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Bài 13 côngcơ học 9 10 297