Ktl-icon-tai-lieu

BÀI BÁO CÁO KỸ THUẬT BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH: PHƯƠNG PHÁP CHẤM ĐIỂM

Được đăng lên bởi anhhung
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 4165 lần   |   Lượt tải: 16 lần
BÀI BÁO CÁO KỸ THUẬT
BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH
PHƯƠNG PHÁP CHẤM ĐIỂM

GVHD:PHẠM THẾ HÙNG

Nhóm thực hiện:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nguyễn Phúc Hậu
Nguyễn Văn Ru
Nguyễn Văn Mẫn
Nguyễn Hoàng Sang
Lê Hoàng Nhương
Phạm Thanh Sang
Nguyễn Thanh Thoại
Phan Thiên Ban Như Ý

Các phương pháp biểu hiện
bản đồ thuộc ba nhóm chính:




Các phương pháp dùng để thể hiện các đối
tượng dạng điểm (phương pháp kí hiệu,
phương pháp biểu đồ định vị).
Thể hiện các đối tượng đường (phương
pháp kí hiệu dạng đường, phương pháp
đường đồng mức, phương pháp đường
chuyển động).



Thể hiện các đối tượng dạng vùng (phương
pháp chấm điểm, phương pháp nền chất
lượng, phương pháp vùng phân bố, phương
pháp bản đồ biểu đồ, phương pháp đồ giải).

Nội dung:
I. Khái niệm
II. Cách biểu hiện
III. Ứng dụng

I. Khái niệm
Phương pháp chấm điểm là phương pháp
biểu diễn sự phân bố của đối tượng, hiện
tượng lẻ tẻ bằng các điểm chấm trên bản đồ
(các điểm dân cư, các cơ sở chăn nuôi…).
Các điểm chấm là yếu tố cơ bản, mỗi chấm
có một giá trị (số lượng hoặc khối lượng)
nào đó.

Ví dụ: để biểu hiện sự phân bố của dân cư,
một chấm có thể tương ứng với 5000 người;
hoặc để biểu hiện diện tích gieo trồng, một
điểm có thể tương ứng với 1000 ha…

Bản đồ dân số Việt Nam xây dựng bằng phương pháp chấm điểm
(Nguồn Atlas số Việt Nam)

II. Cách biểu diễn






Mỗi điểm chấm đại diện cho một trị số nhất
định của hiện tượng.
Chọn trọng lượng điểm chấm phải được cân
nhắc cẩn trọng.
Nếu trọng lượng điểm quá lớn thì không thể
phản ánh chính xác đối với những nơi có
mật độ hiện tượng thưa thớt.

II. Cách biểu diễn




Nếu trọng lượng điểm quá nhỏ thì số điểm
sẽ tăng lên, các điểm sẽ tự chồng lấp lên
nhau.
Ta cần căn cứ vào tỉ lệ bản đồ. Trường hợp
trên khu vực thể hiện có nhiều mật độ hiện
tượng, ta có thể sử dụng cùng lúc 2 – 3 kích
thước điểm hoặc dùng màu sắc để phân biệt
các trọng lượng điểm khác nhau.

Sử dụng các điểm chấm có trọng số khác nhau (Nguồn [4])

II. Cách biễu diễn
d: đường kính điểm (0,3 – 0,6mm)
N: số điểm
P: diện tích vùng chọn
Ta có: N

= P/d

2

II. Cách biểu diễn
Để tránh khỏi sự chồng lấp các điểm
lẫn nhau.
Ta có:



p
N=
2
(d + 0,2)

II. Cách biểu diễn




Ta tiến hành bố trí các điểm theo bố trí theo
hiện trạng thực tế của hiện tượng.
Sau khi bố trí xong, ta xóa ranh giới đơn vị
diện tích.

Sử dụng phương pháp chấm điểm để thành lập bản đồ
phân bố dân cư. (Nguồn [4])

III. Ứng dụng


Phương pháp chấm điểm được ứng dụng
rộng rãi trên các bản đồ chuyên đề về dân
cư n...
BÀI BÁO CÁO KỸ THUẬT
BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH
PHƯƠNG PHÁP CHẤM ĐIỂM
GVHD:PHẠM THẾ HÙNG
BÀI BÁO CÁO KỸ THUẬT BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH: PHƯƠNG PHÁP CHẤM ĐIỂM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI BÁO CÁO KỸ THUẬT BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH: PHƯƠNG PHÁP CHẤM ĐIỂM - Người đăng: anhhung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
BÀI BÁO CÁO KỸ THUẬT BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH: PHƯƠNG PHÁP CHẤM ĐIỂM 9 10 359