Ktl-icon-tai-lieu

bài đăng xây dựng

Được đăng lên bởi anhtuanbp
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 299 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đầu tiên, Phước rất cám ơn anh Quân đã kiểm tra hộ bản vẽ. Qua đó, có một số thiếu sót cần
bổ sung cho hoàn chỉnh. Và đây cũng là điều khó tránh khỏi trong Hồ sơ thiết kế từ Kiến trúc,
Kết cấu, Điện, Nước, Dự toán. Vì vậy cho nên, để thực một công trình Xây dựng rất cần sự
phối hợp phản hồi với nhau giữa người Thiết kế, Kiểm ta, Giám sát, Thi công. Một lần nữa cám
ơn anh.
Kế đến , Phước cũng có một ý kiến phương án Móng mà anh đã đề nghị:
-Móng ở trục E : sự lệch tâm của Móng này chưa được xét đến.
-Các móng trục B,C,D giống nhau là chưa được hợp lý vì nguyên là tải trọng của cột 3D khá
lớn so với các cột còn lại.
-Móng đỡ mái đón (móng đơn) chắc không cần lớn 1200*1200.
-Cột thì chắc cũng không cần to lắm. Vì cột 3D tải trọng chỉ gần 70 tấn
-Dầm Móng băng ở đây chỉ có Moment dương thôi không có Moment âm đâu ( do sự chênh
lệch tải trọng giữa 2 cột trong 1 móng) nên bố trí thép lớp trên và lớp dưới bằng nhau chưa
hợp lý lắm.
-Thép ngang ở Bản móng D12a150 và thép dọc D10a100 là khá dư vì Moment dương trong
tất cả các Bản móng không vượt quá 3Tm.
-Phương án Móng mới xét về khối cũng chưa hẳn là giảm nhiều vì khối lượng thép lớn, phải
bổ sung giằng chống lệch tâm, đà kiềng đỡ tường ở tầng trệt, chi tiết cấu tạo cầu thang…
Vì những lẻ trên Phước đề nghị sử dụng phương án cũ ( có thêm một số cấu kiện, và thay đổi
một số tiết diên như đề nghị của anh).
Trân trọng chào anh, rất mong tiếp tục nhận được sự góp ý của anh để Hồ sơ hoàn chỉnh hơn.

...
Đ u tiên, Ph c r t cám n anh Quân đã ki m tra h b n v . Qua đó, có m t s thi u sót c n ướ ơ ế
b sung cho hoàn ch nh. Và đây cũng là đi u khó tránh kh i trong H s thi t k t Ki n trúc, ơ ế ế ế
K t c u, Đi n, N c, D toán. Vì v y cho nên, đ th c m t công trình Xây d ng r t c n s ế ướ
ph i h p ph n h i v i nhau gi a ng i Thi t k , Ki m ta, Giám sát, Thi công. M t l n n a cám ườ ế ế
n anh.ơ
K đ n , Ph c cũng có m t ý ki n ph ng án Móng mà anh đã đ ngh :ế ế ướ ế ươ
-Móng tr c E : s l ch tâm c a Móng này ch a đ c xét đ n.ư ượ ế
-Các móng tr c B,C,D gi ng nhau là ch a đ c h p lý vì nguyên là t i tr ng c a c t 3D khá ư ượ
l n so v i các c t còn l i.
-Móng đ mái đón (móng đ n) ch c không c n l n 1200*1200. ơ
-C t thì ch c cũng không c n to l m. Vì c t 3D t i tr ng ch g n 70 t n
-D m Móng băng đây ch có Moment d ng ươ thôi không có Moment âm đâu ( do s chênh
l ch t i tr ng gi a 2 c t trong 1 móng) nên b trí thép l p trên và l p d i b ng nhau ch a ư ư
h p lý l m.
-Thép ngang B n móng D12a150 và thép d c D10a100 là khá d ư Moment d ngươ trong
t t c các B n móng không v t quá 3Tm. ượ
-Ph ng án Móng m i xét v kh i cũng ch a h n là gi m nhi u vì kh i l ng thép l n, ph i ươ ư ượ
b sung gi ng ch ng l ch tâm, đà ki ng đ t ng t ng tr t, chi ti t c u t o c u thang… ườ ế
Vì nh ng l trên Ph c đ ngh s d ng ph ng án cũ ( có thêm m t s c u ki n, và thay đ i ướ ươ
m t s ti t diên nh đ ngh c a anh). ế ư
Trân tr ng chào anh, r t mong ti p t c nh n đ c s góp ý c a anh đ H s hoàn ch nh h n. ế ượ ơ ơ
bài đăng xây dựng - Người đăng: anhtuanbp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
bài đăng xây dựng 9 10 239