Ktl-icon-tai-lieu

Bài dự thi tìm hiểu 70 năm truyền thống Công an nhân dân

Được đăng lên bởi Kien Phan
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 440 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI DỰ THI TÌM HIỂU
“70 NĂM TRUYỀN THỐNG CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM”
Câu 1. Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam được xác định
là ngày tháng năm nào? Ý nghĩa việc xác định ngày truyền thống Công an
nhân dân Việt Nam?
Trả lời:
1.1. Các tổ chức tiền thân của Công an nhân dân Việt Nam
Ngay từ khi ra đời và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt
Nam, Đảng ta thường xuyên quan tâm xây dựng, củng cố các công cụ bạo lực
của cách mạng để trấn áp tội phạm, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân. Khi
cuộc vận động Mặt trận Dân chủ Đông Dương phát triển thành cao trào cách
mạng rộng lớn, Đảng chỉ thị: “Mỗi ấp phải tổ chức ra Đội Tự vệ để ngăn cản
những kẻ phá rối cuộc đấu tranh và đối phó với các lực lượng phản động". Đầu
năm 1940, Trung ương Đảng chủ trương thành lập “Ban Công tác đội” làm
nhiệm vụ bảo vệ An toàn khu (ATK), bảo vệ cán bộ cao cấp của Đảng, giải
thoát cho cán bộ khi bị địch bắt. “Ban Công tác đội” được đặt dưới sự chỉ đạo
trực tiếp của Trung ương, được trang bị vũ khí và huấn luyện về kỹ thuật chiến
đấu. Đây chính là các tổ chức tiền thân của Công an nhân dân Việt Nam.
1.2. Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam
Từ ngày 13/8 đến ngày 15/8/1945, Hội nghị toàn quốc của Đảng Cộng
sản Đông Dương (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam) họp tại Tân Trào (Tuyên
Quang). Hội nghị nhận định những điều kiện cho cuộc khởi nghĩa ở Đông
Dương đã chín muồi, cơ hội cho nhân dân ta giành quyền độc lập đã tới, Đảng
chủ trương lãnh đạo toàn dân tổng khởi nghĩa giành chính quyền trước khi
quân Đồng minh kéo vào Đông Dương. Để thống nhất lãnh đạo Tổng khởi
nghĩa, Hội nghị quyết định thành lập Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc do đồng chí
Tổng Bí thư Trường Chinh phụ trách; đề ra đường lối đối nội và đối ngoại
trong tình hình mới.
Ngày 16/8/1945 cũng tại Tân Trào, Đại hội quốc dân họp, nhiệt liệt tán
thành chủ trương tổng khởi nghĩa của Đảng và thông qua mười chính sách của
Việt Minh và quyết định thành lập Ủy ban giải phóng dân tộc Việt Nam, tức
Chính phủ lâm thời do đồng chí Hồ Chí Minh làm chủ tịch. Ngay sau Đại hội,
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư kêu gọi đồng bào và chiến sỹ cả nước: “Toàn
quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”.
Ngày 19/8/1945, cuộc Tổng khởi nghĩa giành thắng lợi ở Hà Nội. Cùng
với việc đập tan các cơ quan đàn áp của địch và thiết lập chính quyền cách
mạng, ở các tỉnh Bắc Bộ đã lập Sở Liêm phóng, Trung Bộ lập Sở Trinh sát,
Nam Bộ lập Quốc gia tự vệ cuộc. Tuy tên gọi ở ba miền khác nhau, nhưng các
tổ chức đầu tiên của Công an nhâ...
BÀI DỰ THI TÌM HIU
70 M TRUYN THNG CÔNG AN NHÂN N VIT NAM
Câu 1. Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam được xác định
ngày tháng năm nào? Ý nghĩa việc xác định ngày truyền thống Công an
nhân dân Việt Nam?
Trả lời:
1.1. Các tổ chức tiền thân của Công an nhân dân Việt Nam
Ngay từ khi ra đi và trong suốt quá trình nh đo cách mng Việt
Nam, Đng ta thường xun quan tâm y dựng, củng c các công c bo lực
của cách mng đ trấn áp ti phm, bo v Đng, Nhà c nhân dân. Khi
cuộc vận động Mặt trn n ch Đông Dương phát trin tnh cao trào cách
mạng rộng ln, Đng ch thị: Mỗi p phi t chc ra Đội T v đ ngăn cn
những kẻ phá ri cuộc đu tranh đi phó với các lc ng phản động". Đu
năm 1940, Trung ương Đảng ch trương thành lập “Ban Công c đi” m
nhim vụ bo vệ An toàn khu (ATK), bảo vệ cán bộ cao cấp của Đng, giải
thoát cho n bộ khi b địch bt. Ban Công tác đi” được đt dưới s chỉ đo
trc tiếp ca Trung ương, đưc trang b khí và huấn luyện về kỹ thuật chiến
đu. Đây cnh là các t chc tin thân của Công an nhân n Việt Nam.
1.2. Ny truyền thống ng an nhân dân Việt Nam
T ngày 13/8 đến ngày 15/8/1945, Hi ngh toàn quốc của Đảng Cng
sản Đông Dương (nay Đng Cng sn Vit Nam) hp tại n To (Tuyên
Quang). Hội nghị nhn định nhng điều kin cho cuc khởi nghĩa Đông
Dương đã chín muồi, hội cho nn dân ta gnh quyền đc lp đã ti, Đng
chủ trương nh đo toàn n tng khi nghĩa gnh chính quyền trước khi
qn Đng minh kéo vào Đông Dương. Đ thng nhất lãnh đạo Tng khi
nghĩa, Hội nghị quyết đnh thành lập y ban khởi nghĩa tn quốc do đồng chí
Tng Bí thư Trưng Chinh phụ trách; đề ra đường lối đối nội đối ngoi
trong tình hình mi.
Ny 16/8/1945 ng ti Tân Trào, Đi hi quc dân họp, nhiệt liệt tán
tnh ch tơng tổng khi nghĩa của Đng và tng qua mưi chính sách của
Việt Minh và quyết định tnh lp y ban gii png dân tộc Việt Nam, tc
Cnh ph lâm thi do đng chí H C Minh m chủ tịch. Ngay sau Đi hi,
Chủ tch H C Minh đã gi thư kêu gọi đng bào và chiến scả nưc: Toàn
quốc đồng o y đứng dậy đem sc ta mà t gii phóng cho ta.
Ngày 19/8/1945, cuộc Tng khởi nghĩa giành thắng li Nội. Cùng
với việc đập tan c quan đàn áp của địch thiết lập chính quyền ch
mạng, c tỉnh Bắc B đã lập S Liêm png, Trung Bộ lp Sở Trinh sát,
Nam B lập Quốc gia t v cuộc. Tuy tên gọi ba miền khác nhau, nhưng các
tổ chức đầu tiên của Công an nhân dân đều chung nhiệm v trấn áp phản
ch mạng, giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ Đảng, bảo vệ cnh quyền ch
mạng.
1
Bài dự thi tìm hiểu 70 năm truyền thống Công an nhân dân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài dự thi tìm hiểu 70 năm truyền thống Công an nhân dân - Người đăng: Kien Phan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Bài dự thi tìm hiểu 70 năm truyền thống Công an nhân dân 9 10 247