Ktl-icon-tai-lieu

Bài Giải Toán B2, Đại học An Giang

Được đăng lên bởi Do Tuannhodtt
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 1432 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài tập toán B2
Bài tập chương 2
2.1

[ ][

a b = c−3 d −d
c d
2 a+ d a+ b

a/

]

Ta có:

{ {

{

[

] [

a=c−3 d a=2 a+ d−3 d
b=−d
b=−d
c=2 a+d
c=2 a+ d
d=a+b
d=a+ b
b/

a=2 d
b=−d
c=5 d
d=d

][

a−b b−c =2 1 1 = 2 2
c−d d−a
−3 1 −6 2

]

Ta có:

{ { { { {
a−b=2
b−c=2
c−d=6
d−a=2

a=2+b a=2+b
a=2+b a=d −2
b=2+ c b=2+d−6 b=d−4 b=d−4
c=d −6 c=d −6
c=d−6 c=d−6
d=2+ a d=4 +b d=4+ d−4 d=d

[ ] [ ] [ ][ ] [ ] [

][]

3 a + 2 b = 1 3 a + 2 b = 3 a+2 b = 1
b
a
2 3 b 2 a 3 b+2 a
2

c/

Ta có:

{

−1
3 a+2 b=1
5
3 b+ 2 a=2
4
b=
5
a=

{
d/

[ ][ ]
a b=b c
c d
d a

Ta có:

{ { {
a=b
b=c
c=d
d=a

a=b
b=d
c=d
d=a

a=d
b=d a=b=c=d
c=d
d=d

2.2

1

Bài tập toán B2

[

1 2 −6 5
A= 3 5 −7 6
2 −3 6 −4

[

3 0 −11 3
A + B= 4 0 −16 5
8 −5 −2 3

] [

2 −2 −5 −2
B= 1 −5 −9 −1
6 −2 −8 7

,

]

[

−1 4 −1 7
A−B= 2 10 2
7
−4 −1 14 −11

[

3 6 −18 15
3 A= 9 15 −21 18
6 −9 18 −12

]

[

]

−10 10 25 10
−5 B= −5 25 45
5
−30 10 40 −35

3 A−5 B=

]

[

−7 16 7
25
4 40 24 23
−24 1 58 −47

[
[

4
8
−24 20
4 A= 12 20 −28 24
8 −12 24 −16
6 −6 −15 −6
3 B= 3 −15 −27 −3
18 −6 −24 21

[

]

]

10
2 −39 14
4 A+ 3 B= 15
5 −55 21
26 −18
0
5

[

1
3
2
2
5 −3
T
A =
−6 −7 6
5
6 −4

]

]

]
2

]

Bài tập toán B2

[

2
1
6
−2 −5 −2
T
B =
−5 −9 −8
−2 −1 7

]

2.3

a/

b/

c/

d/

[

[ ][

1
1 3 0 4 2
2 1 1 0 3
4

]

2
3
23 23
=
5
7 12
3

]

[ ][ ] [ ]
[
][
][ ]
[ ][ ] [ ]
1 3 2 3 −2
36 −9
=
2 1 0 5 −7
11 −11
1 0 1 9 7
12
5

1 −1 2
2 0 4

2 3 1
−1 −6 −2
1 9 7=
0
6 10
−1 0 2

1 2 1 1
2 −2 −1 6 −1
2 1 2 −1 3
0 = 1 3 −2
1 2 1 0 −2 1
−1 6 −1

2.4

a/

[]

1
1
1 1 3 5 6 T
A=
A =3
0 5 3 1 9
5
6

[

]

[ ]

1
2
b/ B=
3
3

3
4 T 1 2 3 3
B =
7
3 4 7 9
9

[

0
5
3
1
9

]

[ ] [ ]

1 4 7
1 2 3
T
c/ C= 2 5 8 C = 4 5 6
3 6 9
7 8 9

3

Bài tập toán B2

[ ][ ]

1
2
d/ C=
3
4

2
1
4
5

3 4
4 5 T
C =
1 6
6 1

1
2
3
4

2
1
4
5

3
4
1
6

4
5
6
1

2.5

[ ]

1 2 3
A= 2 2 4
2 3 5

a/ 3A + 2X = I3
 2X = I3 -3A
 2X =

 2X =

 2X =

[ ][ ]
[ ][ ]
[
]
1 0 0
1 2 3
−3
0 1 0
2 2 4
0 0 1
2 3 5

1 0 0
3 6 9
−
0 1 0
6 6 12
0 0 1
6 9 15
−2 −6 −9
−6 −5 −12
−6 −9 −14

[ ]
−1 −3

X=

−5
2
−9
−3
2
−3

−9
2
−6
−7

b/ 5A – 3X = I3
 3X = 5A – I3

[ ][ ]
[ ][ ]

1 2 3
1 0 0
 3X = 5 2 2 4 − 0 1 0
2 3 5
0 0 1

 3X =

5 10 15
1 0 0
10 10 20 − 0 1 0
10 15 25
0 0 1

4

Bài tập toán B2
 3X =

[

4 10 15
10 9 20
10 15 24

]

[ ]
4
3
10
3
10
3

X=

10
3
3
5

5

20
3
24
3

2.6
a/
=A 5 X +3 Y = A 5 X +3 B−6 X =A 3 B−X =A
X =3 B− A
X=3 B− A
{52X+X +Y3Y=B
{ Y =B−2 X { Y =B−2 X {Y =B−2 X {Y =B−6
B+ 2 A {Y =2 A−5 B
b/

{

A−3 Y
A−3 Y
A−3 Y
X=...
Bài tập toán B2
Bài tập chương 2
2.1
a/
[
a b
c d
]
=
[
c3d d
2 a+d a+b
]
Ta có:
{
a=c3 d
b=d
c=2 a+d
d=a+b
{
a=2 a+d3 d
b=d
c=2a+d
d=a+b
{
a=2 d
b=d
c=5 d
d=d
b/
[
ab bc
cd da
]
=2
[
1 1
3 1
]
=
[
2 2
6 2
]
Ta có:
{
ab=2
bc=2
cd=6
da=2
{
a=2+b
b=2+c
c=d6
d=2+a
{
a=2+b
b=2+d6
c=d6
d=4 +b
{
a=2+b
b=d4
c=d6
d=4+d4
{
a=d2
b=d4
c=d6
d=d
c/
3
[
a
b
]
+2
[
b
a
]
=
[
1
2
][
3 a
3 b
]
+
[
2 b
2 a
]
=
[
3 a+2 b
3 b+2 a
]
=
[
1
2
]
Ta có:
{
3 a+2 b=1
3 b+2 a=2
{
a=
1
5
b=
4
5
d/
[
a b
c d
]
=
[
b c
d a
]
Ta có:
{
a=b
b=c
c=d
d=a
{
a=b
b=d
c=d
d=a
{
a=d
b=d
c=d
d=d
a=b=c=d
2.2
1
Bài Giải Toán B2, Đại học An Giang - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài Giải Toán B2, Đại học An Giang - Người đăng: Do Tuannhodtt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Bài Giải Toán B2, Đại học An Giang 9 10 260