Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng: Các khái niệm cơ bản về Công nghệ sinh học môi trường

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 2647 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHÖÔNG 1

CHÖÔNG MÔÛ ÑAÀU
TS. Leâ Quoác Tuaán
Khoa Moâi tröôøng vaø Taøi nguyeân
Ñaïi hoïc Noâng Laâm TP. Hoà Chí Minh

Giôùi thieäu
Coâng ngheä sinh hoïc laø vieäc öùng
duïng caùc caù theå, heä thoáng hoaëc quaù
trình sinh hoïc vaøo vieäc saûn xuaát vaø
phuïc vuï ñôøi soáng.

Coâng ngheä sinh hoïc moâi tröôøng laø “nhöõng
ng
öùng duïng cuï theå cuûa coâng ngheä sinh hoïc
ng ng
trong vieäc giải quyeát caùc vaán ñeà moâi tröôøng,
ng
bao goàm xöû lyù chaát thaûi, kieåm soaùt oâ
nhieãm, saûn xuaát saïch hôn…”
ch

Löôïc söû coâng ngheä sinh hoïc
Coâng ngheä sinh hoïc ñaõ ñöôïc öùng duïng thôøi
ng n g
coå ñaïi
ÖÙng duïng trong laøm röôïu, laøm baùnh myø,
ng
ng
nh
laøm bô, laøm yogurt
Saûn xuaát röôïu, aceton vaø cheá taïo cao su
ÖÙng duïng trong y hoïc, thôøi Louis Pasteur.
ng ng
Saûn xuaát penicillin, chaát khaùng sinh
ng
Saûn xuaát ñöôøng, boät ngoït
ng

Nhöõng lyù do khieán coâng ngheä sinh
hoïc phaùt trieån
Giaù caû cuûa daàu, khí ñoát vaø caû methanol taêng
nhanh hôn mong ñôïi.
Caùc loaïi thöïc phaåm nhö caù, ñaäu naønh, thòt coù
nh
söï caïnh tranh gay gaét.
nh
Söï khan hieám löông thöïc dieãn ra do vieäc ñaàu
cô vaø phaân phoái ñoäc quyeàn.
Cuoäc “caùch maïng xanh”, söï phaùt trieån cuûa
ch
ng
caùc gioáng caây troàng cho naêng suaát cao.
ng
ng

Coâng ngheä sinh hoïc hieän nay
Thöïc vaät chuyeån gene coù nhöõng ñaëc tính
môùi nhö khaùng thuoác dieät coû (caây boâng)
ng
hoaëc phaân huûy tinh boät (amylase) cuûa
Saccharomyces cerevisiae.
Thay theá nhöõng gen coù saün ñeå taïo neân
nhöõng caây coù ñaëc tính môùi, naêng xuaát cao,
choáng chòu toát.
ng
Nhaän thöùc cuûa coäng ñoàng ñoái vôùi coâng ngheä
n g ng
sinh hoïc.

Moái töông quan giöõa coâng ngheä
sinh hoïc vaø caùc ngaønh khaùc
(Houwink, 1989)

Coâng ngheä sinh hoïc moâi tröôøng
ng
Coâng ngheä sinh hoïc moâi tröôøng laø öùng duïng
ng
ng ng
coâng ngheä sinh hoïc cho caùc vaán ñeà moâi
tröôøng.
ng
CNSH moâi tröôøng coù theå kieåm soaùt nhöõng
ng
ruûi ro, tai naïn vaø ñöa ra nhöõng phöông phaùp
xöû lyù oâ nhieãm.
Söï chuù yù cuûa ngöôøi daân veà khí nhaø kính, söï
noùng leân cuûa traùi ñaát taùc ñoäng ñeán khí haäu
ng
ng
toaøn caàu vaø möïc nöôùc bieån taêng leân.

Luaät vaø phaùp cheá
Hieán chöông hoäi nghò veà moâi tröôøng taïi Rio,
ng
Kyoto coù nhöõng ñònh höôùng cho nhöõng hoaït ñoäng
ng
ng
töông lai.
Tieáp caän thoâng tin moâi tröôøng.
ng
Luaät moâi tröôøng ñöôïc aùp duïng roäng raõi.
ng
ng ng
Thu phí moâi tröôøng
ng

Kieåm soaùt oâ nhieãm
Ngaên caûn hoaëc laøm giaûm söï phaùt thaûi caùc chaát...