Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng: Các khái niệm cơ bản về công nghệ sinh thái (TS. Lê Quốc Tuấn)

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 3525 lần   |   Lượt tải: 21 lần
CHÖÔNG 1

Caùc khaùi nieäm
cô baûn
TS. Leâ Quoác Tuaán
Khoa Moâi tröôøng vaø Taøi nguyeân
Ñaïi hoïc Noâng Laâm TP. Hoà Chí Minh

ÑÒNH NGHÓA
Coâng ngheä sinh thaùi laø söï keát
hôïp caùc quy luaät sinh thaùi vaø
coâng ngheä ñeå giaûi quyeát caùc
vaán ñeà moâi tröôøng.

ÑÒNH NGHÓA
Coâng ngheä sinh thaùi laø “caùc thieát keá
duøng cho xöû lyù chaát thaûi, kieåm soaùt
ng
xoùi moøn, phuïc hoài sinh thaùi vaø nhieàu
öùng duïng khaùc nhaèm höôùng tôùi söï
ng
ng
ng
phaùt trieån beà vöõng”

Löôïc söû coâng ngheä sinh hoïc






Coâng ngheä sinh baét ñaàu töø nhöõng naêm 1960
Xuaát phaùt töø vieäc nghieân cöùu caùc quaù trình
töï nhieân trong vieäc laøm saïch moâi tröôøng
ch
ng
ÖÙng duïng caùc sinh vaät trong xöû lyù nöôùc thaûi
ng ng
chaát thaûi vaø phuïc hoài taøi nguyeân ñaát vaø
nöôù c
Caùc heä sinh thaùi ñöôïc söû duïng hieäu quaû
ng
trong vieäc ñoùng kín caùc chu trình sinh ñòa
ng
hoùa

Moái töông quan giöõa sinh thaùi vaø
coâng ngheä

THIEÁT
KEÁ

PHOØNG
TN

XAÂY
DÖÏNG

VAÄN
HAØNH

MOÂ
HÌNH

COÂNG
TRÌNH

Coâng ngheä sinh thaùi hieän nay


Söû duïng caùc heä sinh thaùi töï nhieân ñeå taùi taïo taøi
ng
nguyeân



Heä sinh thaùi nhaân taïo ñeå xöû lyù nöôùc, ñaát, khoâng
khí



Kieán taïo caûnh quan ñoâ thò, phuïc hoài taøi nguyeân
nh
ñaát, taøi nguyeân thöïc vaät cho vuøng noâng thoân
ng



Naâng cao nhaän thöùc coäng ñoàng veà caùc heä sinh thaùi
ng ng
töï nhieân vaø nhaân taïo trong vieäc baûo veä moâi tröôøng
ng
vaø phaùt trieån beàn vöõng

Moâ hình coâng ngheä sinh thaùi

Luaät vaø phaùp cheá


Hieán chöông hoäi nghò veà moâi tröôøng taïi Rio,
ng
Kyoto coù nhöõng ñònh höôùng cho nhöõng hoaït ñoäng
ng
ng
töông lai.



Luaät moâi tröôøng ñöôïc aùp duïng roäng raõi.
ng
ng ng





Tieáp caän thoâng tin moâi tröôøng.
ng
Thu phí moâi tröôøng
ng

Kieåm soaùt oâ nhieãm


Ngaên caûn hoaëc laøm giaûm söï phaùt thaûi caùc chaát gaây oâ
nhieãm baèng coâng ngheä coù saün nhöng tieát kieäm chi phí
ng



Söï phaùt trieån coâng nghieäp neân xem xeùt yù kieán cuûa caùc
chuyeân gia vaø coäng ñoàng ñeå traùnh gaây aûnh höôûng ñeán
ng ng
nh
nh
ng
moâi tröôøng
ng

OÂ NHIEÃM MOÂI TRÖÔØNG

OÂ nhieãm coâng nghieäp
Chaát gaây oâ nhieãm ñeán töø nhieàu nguoàn ôû
nhieàu daïng khaùc nhau
ng
Chaát gaây oâ nhieãm ôû noàng ñoä cao hieän dieän
ng
trong caùc cöûa soâng, soâng vaø hoà.
Kim loaïi khoâng ñöôïc laøm giaûm bôûi caùc heä
thoáng sinh hoïc nhöng coù theå ñöôïc tích luõy
ng
trong cô theå vi sinh vaät.

OÂ NHIEÃM MOÂI TRÖÔØNG ÑAÁT
NG

OÂ NHIEÃM MOÂI TRÖÔØNG...