Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Các thành phần cơ bản của môi trường - Khí quyển

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 4955 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Chương 2 (Phaàn 2)

CÁC THÀNH PHẦN CƠ
BẢN CỦA MÔI TRƯỜNG
TS. Lê Quốc Tuấn
Khoa Môi trường và Tài nguyên
Đại học Nông Lâm TP. HCM

KHÍ QUYEÅN

Söï tieán hoùa, thaønh phaàn vaø caáu
nh
truùc cuûa khí quyeån
Khi traùi ñaát môùi hình thaønh thì chæ coù moät lôùp moûng
nh
ng
khí quyeån goàm hydrogen vaø heli
Lôùp khí naøy nhanh choùng thoaùt ra khoûi troïng löïc cuûa
ng
ng
traùi ñaát bôûi böùc xaï cuûa maët trôøi
Hoaït ñoäng cuûa nuùi löûa ñaõ taïo neân baàu khí quyeån môùi
ng
Khoâng ai bieát khí quyeån ñaàu tieân coù thaønh phaàn nhö
nh
theá naøo, nhöng coù theå chuû yeáu laø CO2 vaø moät ít
nitrogen cuõng nhö oxygen.
Baàu khí quyeån cuûa chuùng ta hieän nay ñöôïc hình thaønh
ng
nh
vaø tieán hoùa chuû yeáu laø keát quaû cuûa caùc quaù trình sinh
hoïc

Söï tieán hoùa, thaønh phaàn vaø caáu
nh
truùc cuûa khí quyeån
N2 cô baûn laø moät khí trô, nhöng do coù söï hieän dieän
cuûa oxy cuøng vôùi naêng löôïng cao laøm cho N2 bò oxi
ng
ng
hoùa taïo thaønh NO2, keát hôïp vôùi nöôùc taïo thaønh HNO3.
nh
nh
Hoaït ñoäng cuûa seùt (1800 tia seùt trong moïi luùc) ñaõ taïo
ng
neân khoaûng 100 trieäu taán rôi xuoáng maët ñaát moãi naêm.
ng
ng
Oxy cuõng bò ñoát chaùy ñeå taïo neân CO2. Tuy nhieân khi
thöïc vaät xuaát hieän thì moät löôïng lôùn CO2 ñöôïc tieâu
ng
thuï vaø O2 ñoàng thôøi ñöôïc taïo ra.
ng
Quaù trình phaûn nitrate hoùa bôûi vi sinh vaät taïo neân N2
cho khí quyeån

Taàng nhieät

Taàng trung löu

Taàng bình löu

Taàng ñoái löu

Nhieät ñoä

AÙp suaát

Caáu truùc cuûa khí quyeån

Cao ñoä

Thaønh phaàn hoùa hoïc cuûa khí
quyeån theo chieàu cao

Caùc muøa trong naêm vaø quyõ ñaïo traùi ñaát

Söï luaân chuyeån cuûa caùc khoái khí

Easterlies: Gioù Ñoâng
Westerlies: Gioù Taây
Trade winds: Gioù
Maäu dòch

Söï luaân chuyeån cuûa caùc khoái khí

Söï luaân chuyeån cuûa caùc khoái khí

Söï taïo thaønh caùc côn baõo
nh
Caùc côn baõo ñöôïc hình thaønh do 1 trung taâm
nh
aùp suaát thaáp phaùt trieån vôùi moät heä thoáng aùp
ng
suaát cao xung quang noù.
Söï keát hôïp naøy taïo neân caùc löïc traùi nhau coù theå
taïo neân gioù vaø keát quaû laø taïo neân caùc ñaùm maây
baõo chöùa nöôùc, caùt...

Hình aûnh côn baûo Katrina ñöôïc chuïp bôûi NASA (thaùng 8, 2005)
cho thaáy nhieät ñoä maët nöôùc bieån taêng ôû trung taâm baûo, gaây neân aùp
suaát thaáp ôû taâm baûo laøm cho cöôøng ñoä côn baûo taêng leân raát cao.

1836 ngöôøi cheát

OÂ NHIEÃM KHOÂNG KHÍ vaø
AÛNH HÖÔÛNG CUÛA ONKK
NH
NG

Ñònh nghóa
Chaát gaây oâ nhieãm khoâng khí laø chaát coù trong
khoâng khí co...
C
C
Á
Á
C TH
C TH
À
À
NH PH
NH PH
N CƠ
N CƠ
B
B
N C
N C
A MÔI TRƯ
A MÔI TRƯ
NG
NG
TS.
TS.
Qu
Qu
c
c
Tu
Tu
n
n
Khoa
Khoa
Môi
Môi
trư
trư
ng
ng
v
v
à
à
T
T
à
à
i
i
nguyên
nguyên
Đ
Đ
i
i
h
h
c
c
Nông
Nông
Lâm
Lâm
TP. HCM
TP. HCM
Chương
Chương
2 (
2 (
P
P
ha
ha
à
à
n
n
2)
2)
Bài giảng Các thành phần cơ bản của môi trường - Khí quyển - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Các thành phần cơ bản của môi trường - Khí quyển - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Bài giảng Các thành phần cơ bản của môi trường - Khí quyển 9 10 682