Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Các thành phần cơ bản của môi trường - SInh quyển

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 2016 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 2 (Phaàn 3)

CÁC THÀNH PHẦN CƠ
BẢN CỦA MÔI TRƯỜNG
TS. Lê Quốc Tuấn
Khoa Môi trường và Tài nguyên
Đại học Nông Lâm TP. HCM

SINH QUYEÅN
(BIOSPHERE)

Sinh quyeån vaø söï phaân boá cuûa sinh vaät
Taát caû sinh vaät soáng trong moät “vuøng ñaëc bieät”
ng
ng
goïi laø sinh quyeån
Haàu heát caùc sinh vaät soáng taïi beà maët cuûa ñaát
ng
vaø nöôùc
ÔÛ treân maët ñaát coù caùc loaøi bay ñöôïc, söï phaân
boá cuûa chuùng phuï thuoäc vaøo noàng ñoä khí, oxy,
ng
ng
nhieät ñoä.
Caùc ñoäng thöïc vaät, vi sinh vaät thì phaân boá
ng
trong caùc taàng ñaát khaùc nhau, tuøy thuoäc vaøo
ng
tính chaát ñaát vaø caáu thaønh ñaát.
nh

Sinh quyeån vaø söï phaân boá cuûa sinh vaät
Caùc loaøi soáng trong nöôùc cuõng coù söï phaân boá
ng
theo caùc taàng khaùc nhau
ng
Taàng treân maët chuû yeáu la thöïc vaät, söû duïng
ng
ng
naêng löôïng ASMT, laø sinh vaät saûn xuaát sô caáp
ng
Caùc loaøi beân trong khoái nöôùc thöù töï ñöôïc xeáp
trong chuoãi thöùc aên sinh thaùi
Caùc loaøi soáng gaàn ñaùy thì phuï thuoäc vaøo chaát
ng
höõu cô cuûa neàn ñaùy

Sinh quyeån vaø söï phaân boá cuûa sinh vaät
Maëc duø chæ taïo neân moät lôùp “raát moûng” treân
ng
maët ñaát nhöng sinh quyeån raát ña daïng veà thaønh
ng
nh
phaàn loaøi
Raát khoù ñeå bieát ñöôïc giôùi haïn phaân boá cuûa caùc
loaøi, nhöng nhìn chung thì söï phaân boá cuûa
chuùng phuï thuoäc vaøo söï phaân boá cuûa caùc vuøng
ng
ng
khí haäu
Söï phaân boá cuûa caùc loaøi trong ñaïi döông cuõng
phaân taàng, thaønh phaàn loaøi trong taàng ñaùy laø
ng
nh
ng
lôùn nhaát (98%)

da
àn
ia
ûm

Röøng oân
ñôùi

oä
g
eät
ñ
N
hi

Söï phaân boá sinh giôùi

Thöïc vaät
vuøng cöïc

Khoâ

Sa maïc
laïnh
Sa maïc
noùng &
khoâ
Baùn sa
maïc

Ñoàng
coû nhieät ñôùi

Sa maïc
ven bôø

Röøng
nhieät ñôùi

Ñoàng
coû xích ñaïo

Röøng möa
xích ñaïo

AÅm

Röøng möa nhieät ñôùi

Röøng laù ruïng

Ñoàng coû

Thöïc vaät vuøng cöïc

Sa maïc

Röøng laù kim

Röøng möa nhieät ñôùi

Röøng laù ruïng

Chaparral

Vuøng ñoàng coû (grassland)
ng ng

Thöïc vaät vuøng cöïc
ng

Savanna

Sa maïc

Röøng laù kim
ng

Alpine

Sinh caûnh
nh
Söï phaân loaïi sinh caûnh ñaõ ñöôïc thöïc hieän. Sinh caûnh
nh
nh
treân theá giôùi ñöôïc chia ra thaønh 10 daïng.
nh
ng
Vuøng sinh caûnh:
ng
nh
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Vuøng cöïc vaø thöïc vaät vuøng cöïc
ng
ng
Röøng oân ñôùi
ng
Röøng möa nhieät ñôùi
ng
Röøng nhieät ñôùi gioù muøa
ng
Ñoàng coû nhieät ñôùi
ng
Ñoàng coû oân ñôùi
ng
Sa maïc
Nuùi vaø cao nguyeân
Ñaát ngaäp nöôùc
Ñaïi döông

Chu trình dinh döôõng

Phaùt
trieån
TV

Nöôù...
C
C
Á
Á
C TH
C TH
À
À
NH PH
NH PH
N CƠ
N CƠ
B
B
N C
N C
A MÔI TRƯ
A MÔI TRƯ
NG
NG
TS.
TS.
Qu
Qu
c
c
Tu
Tu
n
n
Khoa
Khoa
Môi
Môi
trư
trư
ng
ng
v
v
à
à
T
T
à
à
i
i
nguyên
nguyên
Đ
Đ
i
i
h
h
c
c
Nông
Nông
Lâm
Lâm
TP. HCM
TP. HCM
Chương
Chương
2 (
2 (
P
P
ha
ha
à
à
n
n
3)
3)
Bài giảng Các thành phần cơ bản của môi trường - SInh quyển - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Các thành phần cơ bản của môi trường - SInh quyển - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Bài giảng Các thành phần cơ bản của môi trường - SInh quyển 9 10 681