Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng: Cơ ứng dụng Cơ cấu p

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 256 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ch­¬ng 1:

C¬ cÊu ph¼ng

1. Kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ c¬ cÊu
1.1. BËc tù do cña kh©u
- Chi tiÕt m¸y (tiÕt m¸y) lµ phÇn tö cÊu t¹o hoµn chØnh cña
m¸y ®­îc chÕ t¹o ra kh«ng kÌm theo mét nguyªn c«ng l¾p
r¸p nµo.
- Trong m¸y vµ c¬ cÊu cã nh÷ng bé phËn chuyÓn ®éng
t­¬ng ®èi ®èi víi nhau gäi lµ kh©u. Kh©u cã thÓ gåm mét
hoÆc nhiÒu tiÕt m¸y ghÐp cøng víi nhau t¹o thµnh.
- M« h×nh kh©u lµ m« h×nh vËt r¾n tuyÖt ®èi.
- KÝch th­íc cña kh©u kh«ng cã giíi h¹n trong kh«ng gian.
XÐt hai kh©u A vµ B ®Ó rêi nhau trong kh«ng gian.
- Chän B lµm hÖ quy chiÕu vµ g¾n vµo B mét hÖ trôc to¹ ®é
0xyz th× A cã 6 kh¶ n¨ng chuyÓn ®éng ®éc lËp so víi B (Tx,
Ty, Tz, Qx, Qy, Qz). Ta nãi A cã 6 bËc tù do so víi B.
- Chän A lµm hÖ quy chiÕu, B còng cã 6 kh¶ n¨ng chuyÓn
®éng ®éc lËp so víi A.

- S¬ ®å x¸c ®Þnh bËc tù do kh©u

z

Tz
Qx T
x

Qz

A
0
Ty

x

B

Qy
y

- B cã 6 bËc tù do t­¬ng ®èi so víi A.
- Hai kh©u ®Ó rêi trong mÆt ph¼ng tån t¹i 3 bËc tù do t­¬ng
®èi.
1.2. Khíp ®éng
- C¸c kh©u ®Ó rêi trong kh«ng gian hoÆc mÆt ph¼ng sÏ cã kh¶
n¨ng chuyÓn ®éng hoµn toµn ®éc lËp ®èi víi nhau  kh«ng
thÓ t¹o thµnh c¬ cÊu m¸y. V× thÕ ng­êi ta ph¶i gi¶m bít sè
bËc tù do t­¬ng ®èi gi÷a chóng b»ng c¸ch cho chóng tiÕp
xóc víi nhau theo mét quy c¸ch nhÊt ®Þnh. Nèi ®éng gi÷a
hai kh©u lµ gi÷ cho hai kh©u tiÕp xóc víi nhau theo mét quy
c¸ch nµo ®ã.

Ph©n lo¹i khíp ®éng

B

A
B

Khíp b¶n lÒ lo¹i 5
Khíp
tÞnh tiÕn lo¹i 5

A

B
A

B

A

K

A
B
Khíp cao lo¹i 4

1.3. Chuçi ®éng vµ c¬ cÊu
- NhiÒu kh©u nèi ®éng víi nhau t¹o thµnh mét chuçi ®éng.
- Chuçi ®éng  ph¼ng vµ kh«ng gian.
- Mét chuçi ®éng cã mét kh©u cè ®Þnh cßn c¸c kh©u kh¸c
chuyÓn ®éng theo quy luËt x¸c ®Þnh gäi lµ c¬ cÊu. Th­êng
c¬ cÊu lµ mét chuçi ®éng kÝn.
- Kh©u cè ®Þnh trong c¬ cÊu gäi lµ gi¸.

1.4. BËc tù do c¬ cÊu ph¼ng
- BËc tù do cña c¬ cÊu lµ sè th«ng sè ®éc lËp cÇn thiÕt
®Ó x¸c ®Þnh hoµn toµn vÞ trÝ cña c¬ cÊu.
C
- VÝ dô:
- Cho tr­íc l­îc ®å c¬ cÊu, sè kh©u, B
khíp, lo¹i khíp.
1
TÝnh sè bËc tù do cña c¬ cÊu W.
A
D
W = Wo - R
Wo lµ tæng sè bËc tù do cña c¸c kh©u ®Ó rêi so víi gi¸.
R lµ tæng sè rµng buéc g©y ra bëi c¸c khíp ®éng cã
trong c¬ cÊu.
Wo = 3n
n lµ tæng sè kh©u ®éng
R = 2p5 + P4
P5 vµ P4 lµ tæng sè khíp lo¹i 5 vµ
4 cã trong c¬ cÊu
W = 3n – (2P5 + P4)
 VÝ

dô:
- TÝnh sè bËc tù do cña c¬ cÊu 4 kh©u b¶n lÒ ph¼ng trªn h×nh.
n = ?; P5 = ? P4 = ?

2. Tr¹ng th¸i øng suÊt ph¼ng
2.1. §Þnh luËt ®èi øng øng suÊt tiÕp
 M x   zy dxdy dz   yz dzdx dy  0

 zy   yz

- NÕu trªn mÆt c¾t nµo ®ã tån t¹i øng
suÊt tiÕp th× trªn mÆt c¾t vu«ng ...
Ch¬ng 1: C¬ cÊu ph¼ng
1. Kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ c¬ cÊu
1.1. BËc tù do cña kh©u
- Chi tiÕt m¸y (tiÕt m¸y) phÇn tö cÊu t¹o hoµn chØnh cña
m¸y ®îc chÕ t¹o ra kh«ng kÌm theo t nguyªn c«ng l¾p
r¸p nµo.
- Trong m¸y cÊu nh÷ng pn chuyÓn ®éng
t¬ng ®èi ®èi víi nhau gäi kh©u. Kh©u thÓ gåm mét
hoÆc nhiÒu tiÕt m¸y ghÐp cøng víi nhau t¹o thµnh.
- M« h×nh kh©u m« h×nh vËt r¾n tuyÖt ®èi.
- KÝch thíc cña kh©u kh«ng cã giíi h¹n trong kh«ng gian.
XÐt hai kh©u A B ®Ó rêi nhau trong kh«ng gian.
- Chän B lµm hÖ quy chiÕu vµ g¾n vµo B mét hÖ trôc to¹ ®é
0xyz th× A 6 k n¨ng chuyÓn ®éng ®éc p so víi B (Tx,
Ty, Tz, Qx, Qy, Qz). Ta nãi A cã 6 bËc tù do so víi B.
- Chän A lµm quy chiÕu, B còng 6 kh¶ n¨ng chuyÓn
®éng ®éc lËp so víi A.
Bài giảng: Cơ ứng dụng Cơ cấu p - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng: Cơ ứng dụng Cơ cấu p - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài giảng: Cơ ứng dụng Cơ cấu p 9 10 926