Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng: Độc chất học môi trường (TS. Lê Quốc Tuấn)

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 3594 lần   |   Lượt tải: 4 lần
ÑOÄC CHAÁT HOÏC
MOÂI TRÖÔØNG
TS. Leâ Quoác Tuaán
Khoa Moâi tröôøng vaø Taøi nguyeân
Ñaïi hoïc Noâng Laâm Tp.HCM

Chöông I

Giôùi thieäu veà ñoäc
chaát hoïc

• Ñònh nghóa ñoäc chaát
Ngành nghiên cứu liên quan đến sự phát
hiện, biểu hiện, thuộc tính, ảnh hưởng
và điều tiết các chất độc
Ñoäc chaát hoïc khoâng ñôn giaûn laø nghieân
cöùu moät chaát ñôn leõ maø laø moät quaù trình
baét ñaàu töø söï phôi nhieãm cho tôùi bieåu
hieän aûnh höôûng cuûa ñoäc chaát

Ñöôøng ñi vaø aûnh höôûng cuûa ñoäc chaát
ng
nh
ng
Phôi nhieãm

Ñi vaøo cô theå
Tieâu hoùa
Qua da

Hít thôû

Haáp thu qua maùu vaø phaân phoái ñeán
caùc cô vaø cô quan
Gaây ñoäc

Tích luõy

Baøi tieát

Ñoàng hoùa
Ñöôøng ñi vaø aûnh höôûng cuûa ñoäc chaát
trong cô theå

Ñoäc tính
• Laø moät khaùi nieäm veà lieàu löôïng maø taïi ñoù
moät ñoäc chaát coù theå gaây cheát sinh vaät
• Ño löôøng ñoäc tính: duøng ñôn vò LD50 (Lethal
Dose), laø noàng ñoä cuûa moät ñoäc chaát coù theå
gaây cheát 50% quaàn theå sinh vaät
• LD50 phuï thuoäc vaøo ñieàu kieän ngoaïi caûnh, cô
cheá choáng ñoäc cuûa sinh vaät, di truyeàn…

Söï cheát (%)

Ngöôõng cheát
khoâng xaùc
ñònh

Noàng ñoä ñoäc chaát

Caùc nguyeân lyù vaø khaùi nieäm ñoäc chaát
• Caùc daïng hoaït ñoäc
– Ñoäc hoïc hoùa sinh vaø phaân töû (biochemical and
molecular toxicology)
– Ñoäc hoïc haønh vi (behavioral toxicology)
– Ñoäc hoïc dinh döôõng (nutritional toxicology)
– Quaù trình gaây ung thö (carcinogenesis)
– Ñoät bieán (mutagenesis)
– Ñoäc tính cô quan (organ toxicology)

Caùc nguyeân lyù vaø khaùi nieäm ñoäc chaát
• Ño löôøng ñoäc chaát vaø ñoäc tính
– Ñoäc hoïc phaân tích (analytical toxicology)
– Kieåm nghieäm ñoäc tính (toxicity testing)
– Beänh hoïc nhieãm ñoäc (toxicologic pathogen)
– Toaùn sinh hoïc vaø thoáng keâ (biomathematics and
statistics)
– Truyeàn nhieãm (epidemiology)

Caùc nguyeân lyù vaø khaùi nieäm ñoäc chaát

• Ñoäc chaát hoïc öùng duïng
– Ñoäc chaát hoïc laâm saøng (clinical
toxicology)
– Ñoäc chaát hoïc thuù y (veterinary toxicology)
– Ñoäc chaát hoïc moâi tröông (environmental
toxicology)
– Ñoäc chaát hoïc coâng nghieäp

Caùc nguyeân lyù vaø khaùi nieäm ñoäc chaát
• Phaân loaïi hoùa chaát söû duïng
– Hoùa chaát noâng nghieäp (agricultural chemical)
– Thuoác (clinical drug)
– Chaát gaây nghieän (drug of abuse)
– Phuï gia thöïc phaåm (food additive)
– Hoùa chaát coâng nghieäp (industrial chemical)
– Hôïp chaát coù trong töï nhieân (natural occurring
chemical)
– Caùc saûn phaåm cuûa vieäc ñoát chaùy (combustion
product)

Caùc quy ñònh ...
ÑOÄC CHAÁT HOÏC
MOÂI TRÖÔØNG
TS. Leâ Quoác Tuaán
Khoa Moâi tröôøng vaø Taøi nguyeân
Ñaïi hoïc Noâng Laâm Tp.HCM
Bài giảng: Độc chất học môi trường (TS. Lê Quốc Tuấn) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng: Độc chất học môi trường (TS. Lê Quốc Tuấn) - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Bài giảng: Độc chất học môi trường (TS. Lê Quốc Tuấn) 9 10 453