Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng: Giới thiệu chung về vi sinh vật (TS. Lê Quốc Tuấn)

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 2012 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÖÔNG 1

Giôùi thieäu chung veà

vi sinh vaät

TS. Leâ Quoác Tuaán
Khoa Moâi tröôøng vaø Taøi nguyeân
ng
Ñaïi hoïc Noâng Laâm TP. Hoà Chí Minh

Sô löôïc lòch söû phaùt trieån cuûa vi
sinh vaät
Caùc öùng duïng vi sinh vaät ñoái vôùi con ngöôøi
thôøi xöa trong noâng nghieäp, thöïc phaåm vaø
y hoïc
Antonie van Leewenhoek (1632-1723) phaùt
minh ra kính hieån vi
Louis Pasteur (1822-1895) ngöôøi ñaõ ñaët neàn
moùng vaø coù nhöõng ñoùng goùp lôùn lao trong
nghieân cöùu vi sinh vaät

Nhöõng coáng hieán cuûa Louis Pasteur
ng
1854 – 1864. Chöùng minh quaù trình leân men laø do vi
ng
sinh vaät gaây neân.
1862. Nhaän giaûi thöôûng cuûa Vieän haøm laâm Khoa hoïc
ng
Phaùp veà vieäc phuû ñònh hoïc thuyeát Töï sinh.
1863. Chöùng minh vi khuaån laø nguoàn goác cuûa beänh
ng
nh
than.
1865. Phaùt hieän ra nguyeân nhaân cuûa beänh baøo töû truøng
nh
ng
ôû taèm vaø ñeà xuaát ñöôïc caùc bieän phaùp phoøng traùnh
ng nh
1877. Phaùt hieän caùc phaåy khuaån gaây beänh.
nh

Nhöõng coáng hieán cuûa Louis Pasteur
ng
1880. Phaùt hieän caùc tuï caàu khuaån vaø caùc lieân caàu
khuaån gaây beänh, Tìm ra vaccin choáng beänh dòch taû
nh
ng nh
gaø nhôø söû duïng vi khuaån ñaõ chuyeån sang daïng maát
ng
ng
ñoäc löïc, Phaùt hieän naõo moâ caàu khuaån
1881. Tìm ra vaccin choáng beänh than
ng nh
1883. Phaùt hieän tuï huyeát khuaån lôïn
1880-1885. Nghieân cöùu vaccin choáng beänh daïi vaø
ng nh
ñaõ thaønh coâng vaøo ngaøy 6-7-1885
nh
1888. Trôû thaønh vieän tröôûng ñaàu tieân cuûa Vieän
nh
ng
Pasteur ôû Paris (cho ñeán khi qua ñôøi)

Vò trí cuûa vi sinh vaät trong sinh giôùi

Ñeán 1979, nhaø sinh vaät hoïc Trung Quoác Chen
Shixiang (1905-1988) ñöa ra kieán nghò veà heä thoáng
ng
phaân loaïi 6 giôùi vaø 3 toång giôùi sinh vaät
ng
I – Nhoùm sinh vaät chöa coù teá baøo
1 – Giôùi virus
II – Nhoùm giôùi sinh vaät nhaân nguyeân thuyû
2 – Giôùi vi khuaån
3 – Giôùi vi khuaån lam (hay taûo lam)
III – Nhoùm giôùi sinh vaät nhaân thaät
4 – Giôùi thöïc vaät
5 – Giôùi naám
6 – Giôùi ñoäng vaät
ng

Heä thoáng phaân loaïi 3 giôùi cuûa Carl Woese

Caùc daïng soáng cuûa vi
ng ng
sinh vaät

Caáu truùc cuûa teá baøo naám
(Nhoùm nhaân thaät)
Theå bieân

Khoâng baøo

Thaønh teá baøo
Maøng teá baøo

Maïng löôùi noäi chaát

Nhaân teá baøo

Haït döï tröõ

Haït nhaân
Maøng nhaân

Ti theå
Teá baøo chaát

Söï phaùt trieån cuûa khuaån ti ôû xaï khuaån

A. Baøo töû naåy maàm; B. Hình thaønh khuaån ti cô chaát;
C. Hình thaønh khuaån ti khí sinh

Caùc loaïi khuaån ti ôû xaï khuaån

Caáu truùc teá baøo vi khuaån
(...
Giô
Giô
ù
ù
i
i
thie
thie
ä
ä
u
u
chung
chung
ve
ve
à
à
vi
vi
sinh
sinh
va
va
ä
ä
t
t
CH
CH
Ö
Ö
ÔNG 1
ÔNG 1
TS.
TS.
Leâ
Leâ
Quo
Quo
á
á
c
c
Tua
Tua
á
á
n
n
Khoa
Khoa
Moâi
Moâi
tr
tr
ö
ö
ô
ô
ø
ø
ng
ng
va
va
ø
ø
Ta
Ta
ø
ø
i
i
nguyeân
nguyeân
Ñ
Ñ
a
a
ï
ï
i
i
ho
ho
ï
ï
c
c
Noâng
Noâng
Laâm
Laâm
TP.
TP.
Ho
Ho
à
à
Ch
Ch
í
í
Minh
Minh
Bài giảng: Giới thiệu chung về vi sinh vật (TS. Lê Quốc Tuấn) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng: Giới thiệu chung về vi sinh vật (TS. Lê Quốc Tuấn) - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Bài giảng: Giới thiệu chung về vi sinh vật (TS. Lê Quốc Tuấn) 9 10 541