Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Hệ thống sinh thái (TS. Lê Quốc Tuấn)

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 3181 lần   |   Lượt tải: 13 lần
Chương 3

HEÄ THOÁNG SINH THAÙI
NG
TS. Lê Quốc Tuấn
Khoa Môi trường và Tài nguyên
Đại học Nông Lâm TP. HCM

Caùc khaùi nieäm
Sinh vaät caàn moät khoâng gian soáng trong moät
ng
thôøi ñieåm nhaát ñònh
Moãi sinh vaät phuï thuoäc vaø töông taùc vôùi caùc
caáu thaønh “voâ sinh” vaø “höõu sinh” trong moâi
nh
tröôøng
ng
Moâi tröôøng cung caáp naêng löôïng, vaät chaát cho
ng
ng
sinh vaät ñoàng thôøi loaïi thaûi chaát thaûi cuûa sinh
ng
vaät.

Caùc khaùi nieäm
Caáu thaønh voâ sinh
Bao goàm caùc yeáu toá cô baûn cuûa moâi tröôøng nhö:
nöôùc, khoâng khí, Ca, carbonate, phosphate
Caùc yeáu toá vaät lyù: ñaát, nhieät ñoä, ñoä aåm, gioù, möa,
böùc xaï maët trôøi

Caáu thaønh höõu sinh
Bao goàm ñoäng vaät, thöïc vaät vaø vi sinh vaät
Töông taùc vôùi nhau trong söï phuï thuoäc veà naêng
löôïng

Caùc khaùi nieäm
Quaàn theå (population)
Caùc caù theå cuøng moät loaøi soáng trong moät vuøng
laõnh thoå

Quaàn xaõ (community)
Caùc quaàn theå khaùc nhau soáng trong moät vuøng
laõnh thoå

Heä thoáng sinh thaùi (Eco-system)
Laø heä thoáng ñöôïc hình thaønh töø söï tích hôïp caùc
yeáu toá voâ sinh vaø höõu sinh cuûa moâi tröôøng

Caáu truùc vaø chöùc naêng heä thoáng sinh
ng
thaùi (HTST)
Caáu truùc:
Moâ taû söï saép xeáp, soá löôïng vaø thaønh phaàn loaøi, lòch
ng
nh
söû söï soáng cuøng vôùi caùc tính chaát vaät lyù cuûa moâi
ng ng
tröôøng
ng

Chöùc naêng:
Doøng naêng löôïng vaø voøng tuaàn hoaøn vaät chaát
ng
ng
ng

Caáu thaønh heä thoáng sinh thaùi
nh
ng
Nôi ôû:
Ñaát, nöôùc, khoâng khí vaø moät loaït caùc yeáu toá voâ
sinh khaùc

Caùc yeáu toá voâ sinh:
Yeáu toá khí haäu: böùc xaï maët trôøi, nhieät ñoä, gioù, möa,
doøng chaûy
ng
Yeáu toá vaät lyù: aùnh saùng, löûa, aùp suaát, ñòa töø tröôøng
nh ng
ng
Yeáu toá hoùa hoïc: ñoä chua, ñoä maën, söï coù saün cuûa
dinh döôõng voâ cô caàn cho thöïc vaät

Caáu thaønh heä thoáng sinh thaùi
nh
ng
Caùc yeáu toá höõu sinh:
Goàm taát caû caùc caù theå soáng
ng

Moái töông quan:
AÛnh höôûng: caïnh tranh, dung hoøa, coù lôïi
nh
ng nh

Quaàn theå
Nhoùm caù theå cuøng moät loaøi trong moät khoâng gian
nhaát ñònh
Kích côõ cuûa quaàn theå ñöôïc xaùc ñònh qua khaû naêng
sinh saûn vaø khaû naêng thích öùng vôùi moâi tröôøng

Yeáu toá ñieàu chænh quaàn theå
Tính chaát vaät lyù cuûa moâi tröôøng
ng
Thöùc aên
Dòch beänh
nh
Söï aên thòt
Söï caïnh tranh
nh

Caáu truùc heä thoáng sinh thaùi
ng
Heä thoáng sinh thaùi ñöôïc chia thaønh caùc
ng
nh
phaàn nhö sau:
Sinh vaät saûn xuaát
Sinh vaät tieâu thuï
Sinh vaät phaân huûy

Caùc tính chaát cô baûn ...
HE
HE
Ä
Ä
THO
THO
Á
Á
NG SINH THA
NG SINH THA
Ù
Ù
I
I
TS.
TS.
Qu
Qu
c
c
Tu
Tu
n
n
Khoa
Khoa
Môi
Môi
trư
trư
ng
ng
v
v
à
à
T
T
à
à
i
i
nguyên
nguyên
Đ
Đ
i
i
h
h
c
c
Nông
Nông
Lâm
Lâm
TP. HCM
TP. HCM
Chương
Chương
3
3
Bài giảng Hệ thống sinh thái (TS. Lê Quốc Tuấn) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Hệ thống sinh thái (TS. Lê Quốc Tuấn) - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Bài giảng Hệ thống sinh thái (TS. Lê Quốc Tuấn) 9 10 546