Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Hình thành ý tưởng nghiên cứu và phát triển kế hoạch nghiên cứu

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1266 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chöông 2
HÌNH THAØNH YÙ TÖÔÛNG NGHIEÂN CÖÙU
PHAÙT TRIEÅN KEÁ HOAÏCH NGHIEÂN CÖÙU

TS. Leâ Quoác Tuaán
Khoa Coâng ngheä Moâi tröôøng

SÖÏ HÌNH THAØNH YÙ TÖÔÛNG
1. YÙ töôûng thöôøng xuaát phaùt töø caùc vaán ñeà
thöïc tieãn
2. Laø moät quaù trình phöùc taïp vaø coù ñònh
höôùng
3. Xuaát phaùt töø moät caù theå hoaëc söï thaûo luaän
cuûa moät taäp theå

ÑÒNH HÖÔÙNG NGHIEÂN CÖÙU

Choïn chuû ñeà nghieân cöùu
Chuû ñeà ñöôïc choïn phaûi haáp daãn
Nhaèm giaûi quyeát moät vaán ñeà
Döïa treân neàn taûng cuûa caùc nghieân cöùu
tröôùc ñoù
Döïa vaøo lyù thuyeát

Tham khaûo taøi lieäu
Tìm vaø ñoïc caùc taøi lieäu lieân quan ñeán ñeà taøi nghieân
cöùu
Naém baét caùc yù töôûng chính töø caùc taøi lieäu ñöôïc tham
khaûo
Vieäc tham khaûo taøi lieäu giuùp ngöôøi nghieân cöùu bieát
ñöôïc vaán ñeà gì ñaõ ñöôïc giaûi quyeát, chöa ñöôïc giaûi
quyeát
Vieäc tham khaûo taøi lieäu coøn dieãn ra lieân tuïc vaø
thöôøng xuyeân trong quaù trình nghieân cöùu

Ñònh hình vaán ñeà nghieân cöùu
Xaùc ñònh chính xaùc lyù do taïi sao phaûi
nghieân cöùu ñeà taøi ñoù
Xaùc ñònh roõ phöông phaùp luaän nghieân
cöùu
Phöông phaùp nghieân cöùu naøo seõ ñöôïc aùp
duïng trong quaù trình nghieân cöùu

Noái keát caùc giaû thieát laïi vôùi nhau
Taát caû moïi giaû thuyeát coù theå sai
Giaû thuyeát phaûi laø moät söï tieân ñoaùn
Taát caû moïi giaû thuyeát ñeàu phaûi ñöôïc chöùng
minh baèng caùc nghieân cöùu cuï theå

Choïn bieán ñeå nghieân cöùu
Caùc bieán thöôøng coù giaù trò khaùc nhau
BOD, COD, T0, pH
Moät soá bieán coù theå khoâng thay ñoåi tuøy vaøo muïc ñích nghieân
cöùu

Bieán ñoäc laäp vaø bieán leä thuoäc
Bieán ñoäc laäp laø yeáu toá ñöôïc kieåm soaùt bôûi nhaø nghieân cöùu
Bieán leä thuoäc laø ño söï aûnh höôûng cuûa bieán ñoäc laäp

Bieán soá löôïng vaø bieán chaát löôïng

Ngöôøi tham gia nghieân cöùu
Choïn ngöôøi tham gia nghieân cöùu laø böôùc quan
troïng trong vieäc laäp keá hoaïch vaø thieát keá nghieân
cöùu
Soá löôïng ngöôøi tham gia phaûi vöøa ñuû theo yeâu
caàu cuûa nghieân cöùu
Ngöôøi tham gia nghieân cöùu phaûi ñuû naêng löïc caàn
thieát
Phaân ngöôøi nghieân cöùu theo nhoùm phuø hôïp

Laøm theá naøo ñeå vieát moät ñeà cöông
nghieân cöùu
1. Moâ taû vaán ñeà nghieân cöùu
2. Taïi sao vaán ñeà ñoù quan troïng
3. Toång quan caùc taøi lieäu lieân quan ñeán
vaán ñeà nghieân cöùu
4. Moâ taû phöông phaùp luaän nghieân cöùu
5. Trình baøy keát quaû döï kieán ñaït ñöôïc

THAÛO LUAÄN VÔÙI
NGÖÔØI HÖÔÙNG DAÃN

Caùc böôùc chuaån bò
Heïn thôøi gian ñeå gaëp
Choïn khoaûng thôøi gian ít gaây caêng ...
HÌNH THAØNH YÙ TÖÔÛNG NGHIEÂN CÖÙU
PHAÙT TRIEÅN KEÁ HOAÏCH NGHIEÂN CÖÙU
Chöông 2
TS. Leâ Quoác Tuaán
Khoa Coâng ngheä Moâi tröôøng
Bài giảng Hình thành ý tưởng nghiên cứu và phát triển kế hoạch nghiên cứu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Hình thành ý tưởng nghiên cứu và phát triển kế hoạch nghiên cứu - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Bài giảng Hình thành ý tưởng nghiên cứu và phát triển kế hoạch nghiên cứu 9 10 836