Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Hoàn thành kiểm toán

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 2299 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

KHOA K TOÁN KI M TOÁN
CHƯƠNG 4: QUY TRÌNH KI M TOÁN BCTC
4.3.1 BÁO CÁO KI M TOÁN
4.3.1.1 Khái ni m

CHÖÔNG 4
QUY TRÌNH KIEÅM TOAÙN
BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH

Báo cáo ki m toán là s n ph m cu i
cùng c a m t cu c ki m toán đ c l p, là lo i
báo cáo b ng văn b n do ki m toán viên và
công ty ki m toán l p và công b đ nêu rõ ý
ki n chính th c c a mình v Báo cáo tài
chính c a đơn v đư c ki m toán

4.3 Hoaøn thaønh kieåm toaùn

2

- Caùc chuaån möïc lieân quan
4.3.1.2 Caùc yeáu toá cuûa Baùo caùo kieåm toaùn

Laøm roõ traùch nhieäm ñoái
vôùi khaùch haøng
VSA 210

VSA 700
Xöû lyù moái quan heä
vôùi khaùch haøng
Laøm roõ traùch nhieäm
vôùi ngöôøi söû duïng
baùo caùo taøi chính

Muïc tieâu cuûa kieåm toaùn
baùo caùo taøi chính
VSA 200

Ñöa ra yù kieán veà baùo
caùo taøi chính
3

Teân vaø ñòa chæ CTKT
Soá hieäu BCKT
Tieâu ñeà BCKT
Ngöôøi nhaän BCKT
Ñoaïn môû ñaàu
(tuyên b đã KT)
Phaïm vi vaø
caên cöù thöïc hieän
YÙù kieán cuûa kieåm toaùn vieân
Ñòa ñieåm vaø thôøi gian laäp BCKT
Chöõ kyù vaø ñoùng daáu

• Ñoái töôïng kieåm toaùn: BCTC
• Traùch nhieäm ngöôøi quaûn lyù vaø
kieåm toaùn vieân
•Chuaån möïc kieåm toaùn
•Baûo ñaûm hôïp lyù
•Coâng vieäc vaø thuû tuïc ñaõ thöïc hieän
Kieåm tra treân cô sôû choïn maãu
Ñaùnh giaù vieäc tuaân thuû
Ñaùnh giaù caùc öôùc tình vaø xeùt ñoaùn
Ñaùnh giaù vieäc trình baøy BCTC

•Cô sôû hôïp lyù
4

4.3.1.3 Caùc loaïi Báo cáo ki m toán (tt)

4.3.1.3 Các lo i Báo cáo ki m toán
NM/ GT

C n xem xét:
- BCTC có phù h p chu n m c, nguyên
t c và thông l k toán không
- Các thông tin có phù h p quy đ nh hi n
hành và lu t pháp không
- Các thông tin tài chính th hi n khái
quát h t các v n đ tr ng y u không,
đ m b o trung th c h p lý không

Chaáp nhaän toaøn phaàn
•Khoâng coù nhaán maïnh

Khoâng

•Coù ñoaïn nhaán maïnh

Nhaán maïnh

Chaáp nhaän töøng phaàn
•Tuøy thuoäc vaøo

Giaûi thích

•Ngoaïi tröø

Giaûi thích

Töø choái nhaän xeùt
5

Giaûi thích

Khoâng chaáp nhaän

Giaûi thích

6

1

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

KHOA K TOÁN KI M TOÁN
CHƯƠNG 4: QUY TRÌNH KI M TOÁN BCTC

1. A Chaáp nhaän toaøn phaàn khoâng coù ñoaïn
nhaán maïnh (tt)

1.A Chaáp nhaän toaøn phaàn khoâng coù
ñoaïn nhaán maïnh
l
l

l

Baùo caùo Taøi chính khoâng coù sai leäch troïng yeáu
Baùo caùo taøi chính coù sai leäch troïng yeáu nhöng
ñaõ ñieàu chænh
Caùc thay ñoåi chính saùch keá toaùn ñaõ ñöôïc khai
baùo ñaày ñuû.

...
1
KHOA K TOÁN KIM TOÁN
CHƯƠNG 4: QUY TRÌNH KIM TOÁN BCTC
CHÖÔNG 4
QUY TRÌNH KIEÅM TOAÙN
BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH
4.3 Hoaøn thaønh kieåm toaùn
2
4.3.1 BÁO CÁO KIM TOÁN
4.3.1.1 Khái nim
Báo cáo kim toán là sn phm cui
cùng ca mt cuc kim toán đc lp, là loi
báo cáo bng văn bn do kim toán viên
công ty kim toán lp và công b đ nêu rõ ý
kiến chính thc ca mình v Báo cáo tài
chính ca đơn v đưc kim toán
3
- Caùc chuaån möïc lieân quan
Laøm roõ traùch nhieäm ñoái
vôùi khaùch haøng
VSA 210
Laøm roõ traùch nhieäm
vôùi ngöôøi söû duïng
baùo caùo taøi chính
Ñöa ra yù kieán veà baùo
caùo taøi chính
Muïc tieâu cuûa kieåm toaùn
baùo caùo taøi chính
VSA 200
Xöû lyù moái quan heä
vôùi khaùch haøng
VSA 700
4
4.3.1.2 Caùc yeáu toá cuûa Baùo caùo kieåm toaùn
Teân vaø ñòa chæ CTKT
Soá hieäu BCKT
Tieâu ñeà BCKT
Ngöôøi nhaän BCKT
Ñoaïn û ñaàu
(tuyên b đã KT)
Phaïm vi vaø
caên cöù thöïc hieän
YÙù kieán cuûa kieåm toaùn vieân
Ñòa ñieåm vaø thôøi gian laäp BCKT
Chöõ kyù vaø ñoùng daáu
Ñoái ôïng kieåm toaùn: BCTC
Traùch nhieäm ngöôøi quaûn lyù vaø
kieåm toaùn vieân
•Chuaån möïc kieåm toaùn
•Baûo ñaûm ïp lyù
•Coâng vieäc vaø thuû tuïc ñaõ thöïc hieän
Kieåm tra treân cô sôû choïn maãu
Ñaùnh giaù vieäc tuaân thuû
Ñaùnh giaù caùc öôùc tình vaø xeùt ñoaùn
Ñaùnh giaù vieäc trình baøy BCTC
•Cô û hôïp lyù
5
4.3.1.3 Các loi Báo cáo kim toán
Cn xem xét:
-
BCTC có phù hp chun mc, nguyên
tc và thông l kế toán không
-
Các thông tin phù hp quy đnh hin
hành và lut pháp không
-
Các thông tin tài chính th hin khái
quát hết các vn đ trng yếu không,
đm bo trung thc hp lý không
6
4.3.1.3 Caùc loaïi o cáo kim toán (tt)
Chaáp nhaän toaøn phaàn
•Khoâng coù nhaán maïnh
•Coù ñoaïn nhaán maïnh
Chaáp nhaän töøng phaàn
•Tuøy thuoäc vaøo
•Ngoaïi tröø
Töø choái nhaän xeùt
Khoâng chaáp nhaän
NM/ GT
Khoâng
Nhaán maïnh
Giaûi thích
Giaûi thích
Giaûi thích
Giaûi thích
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Bài giảng Hoàn thành kiểm toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Hoàn thành kiểm toán - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài giảng Hoàn thành kiểm toán 9 10 983