Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng kế toán tài chính 1 và 2

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 331 trang   |   Lượt xem: 2182 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ch−¬ng I: nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ kÕ to¸n tµi chÝnh doanh nghiÖp
1.1. §Æc ®iÓm cña kÕ to¸n tµi chÝnh doanh nghiÖp
Trong c¸c doanh nghiÖp, ®Ó qu¶n lý tµi s¶n vµ qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cÇn
ph¶i sö dông hµng lo¹t c¸c c«ng cô qu¶n lý kh¾c nhau. KÕ to¸n ë doanh nghiÖp víi chøc n¨ng thu
nhËn, xö lý, hÖ thèng ho¸ th«ng tin vÌ toµn bé ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh ph¸t sinh ë doanh nghiÑp
nh»m cung cÊp nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt phôc vô c«ng t¸c qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh vÜ m« vµ vi m«
®· trë thµnh mét c«ng cô qu¶n lý kinh tÕ quan träng, mét bé phËn cÊu thµnh hÖ thèng c«ng cô qu¶n
lý kinh tÕ. Trong nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn,vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ tr−êng, kÕ to¸n
®−îc x¸c ®inh nh− mét mÆt cña ho¹t ®éng kinh tÕ nãi chung, qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh nãi riªng
vµ kÕ to¸n ®−îc ®Þnh nghÜa theo nhiÒu c¸ch kh¸c nhau
-Theo uû ban thùc hµnh kiÓm to¸n quèc tÕ “ mét hÖ thèng kÕ to¸n lµ hµng lo¹t c¸c nhiÖm vô
ë mét doanh nghiÖp mµ nhê hÖ thèng nµy c¸c nghiÖp vô ®−îc sö lý nh− mét ph−¬ng tiÖn c¸c ghi
chÐp tµi chÝnh “
-Theo Gene Allen Gohlke gi¸o s− tiÕn sü viÖn ®¹i häc Wiscãnsin :” KÕ to¸n lµ mét khoa häc
liªn quan ®Õn viÖc ghi nhËn ,ph©n lo¹i ,tãm t¾t vµ gi¶i thÝch c¸c nghiÖp vô tµi chÝnh cña 1 tæ chøc
,gióp ban gi¸m ®èc cã thÓ c¨n cø vµo ®ã mµ lµm quyÕt ®Þnh “
-Theo Rober CN AnthoNy tiÕn sü tr−êng ®¹i häc Harvard “KÕ to¸n lµ mét ng«n ng÷ cña viÖc
kinh doanh “
-Theo liªn doµn kÕ to¸n quèc tÕ (IFAC) KÕ to¸n lµ nghÖ thuËt ghi chÐp, ph¶n ¸nh, tæng hîp theo
mét c¸ch riªng cã b»ng chøng vÒ nh÷ng kho¶n tiÒn, c¸c nghiÖp vô vµ c¸c sù kiÖn mµ chóng cã Ýt
nhÊt mét phÇn tÝnh chÊt tµi chÝnh vµ tr×nh bµy kÕt qu¶ cña nã.
-Theo luËt kÕ to¸n, ®−îc Quèc héi n−¬c Céng hoµ x· h«i chñ nghÜa ViÖt Nam th«ng qua ngµy 17
th¸ng 6 n¨m 2003: KÕ to¸n lµ viÖc thu thËp, xö lý, kiÓm tra, ph©n tÝch vµ cung cÊp th«ng tin kinh tÕ,
tµi chÝnh d−íi h×nh thøc gi¸ trÞ, hiÖn vËt vµ thßi gian lao ®éng.
Víi c¸c c¸ch ®Þnh nghÜa kh¸c nhau nh−ng ®Òu thÓ hiÖn b¶n chÊt cña kÕ to¸n lµ hÖ thèng th«ng
tÞn vµ kiÓm tra vÌ ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh ë doanh nghiÖp.Th«ng tin kÕ to¸n trong c¸c doanh
nghiÖp ®−îc nhiÒu ®èi t−îng quan t©m ë c¸c ph−¬ng diÖn,møc ®é vµ môc ®Ých kh¸c nhau: c¸c nhµ
qu¶n lý doanh nghiÖp quan t©m th«ng tin kÕ to¸n vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh, t×nh h×nh kÕt qu¶ ho¹t ®éng
s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiªp ®Ó cã quyÕt ®Þnh trong qu¶n lý, ®iÒu hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt
kinh doanh, c¸c c¬ quan Nhµ n−íc quan t©m th«ng tin kÕ to¸n ®Î kiÓm so¸t kinh doanh vµ thu
thuÕ,c¸...
http://KILOBOOK.com
1
Ch−¬ng I: nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ kÕ to¸n tµi chÝnh doanh nghiÖp
1.1. §Æc ®iÓm cña kÕ to¸n tµi chÝnh doanh nghiÖp
Trong c¸c doanh nghiÖp, ®Ó qu¶n tµi s¶n qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cÇn
ph¶i dông hµng lo¹t c¸c c«ng qu¶n kh¾c nhau. to¸n ë doanh nghiÖp víi chøc n¨ng thu
nhËn, xö lý, thèng ho¸ th«ng tin toµn ho¹t ®éng kinh tµi chÝnh ph¸t sinh ë doanh nghiÑp
nh»m cung cÊp nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt phôc c«ng t¸c qu¶n kinh tÕ tµi chÝnh vi
®· trë thµnh mét c«ng qu¶n kinh tÕ quan träng, mét phËn cÊu thµnh hÖ thèng c«ng cô qu¶n
kinh tÕ. Trong nÒn kinh hµng hnhiÒu thµnh phÇn,vËn hµnh theo chÕ ttr−êng, to¸n
®−îc x¸c ®inh nh− mét mÆt cña ho¹t ®éng kinh tÕ nãi chung, qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh nãi riªng
vµ kÕ to¸n ®−îc ®Þnh nghÜa theo nhiÒu c¸ch kh¸c nhau
-Theo ban thùc hµnh kiÓm to¸n quèc tÕ mét thèng to¸n lµ hµng lo¹t c¸c nhiÖm
ë mét doanh nghiÖp nhê thèng nµy c¸c nghiÖp vô ®−îc nh− mét ph−¬ng tiÖn c¸c ghi
chÐp tµi chÝnh “
-Theo Gene Allen Gohlke gi¸o s− tiÕn sü viÖn ®¹i häc Wiscãnsin :” to¸n lµ mét khoa häc
liªn quan ®Õn viÖc ghi nhËn ,ph©n lo¹i ,tãm t¾t gi¶i thÝch c¸c nghiÖp tµi chÝnh cña 1 chøc
,gióp ban gi¸m ®èc cã thÓ c¨n cø vµo ®ã mµ lµm quyÕt ®Þnh “
-Theo Rober CN AnthoNy tiÕn tr−êng ®¹i häc Harvard “KÕ to¸n mét ng«n ng÷ cña viÖc
kinh doanh “
-Theo liªn doµn kÕ to¸n quèc (IFAC) to¸n nghÖ thuËt ghi chÐp, ph¶n ¸nh, tæng hîp theo
mét c¸ch riªng b»ng chøng vÒ nh÷ng kho¶n tiÒn, c¸c nghiÖp c¸c kiÖn chóng Ýt
nhÊt mét phÇn tÝnh chÊt tµi chÝnh vµ tr×nh bµy kÕt qu¶ cña nã.
-Theo luËt kÕ to¸n, ®−îc Quèc héi n−¬c Céng hoµ x· h«i chñ nghÜa ViÖt Nam th«ng qua ngµy 17
th¸ng 6 n¨m 2003: to¸n viÖc thu thËp, lý, kiÓm tra, ph©n tÝch cung cÊp th«ng tin kinh tÕ,
tµi chÝnh d−íi h×nh thøc gi¸ trÞ, hiÖn vËt vµ thßi gian lao ®éng.
Víi c¸c c¸ch ®Þnh nghÜa kh¸c nhau nh−ng ®Òu thÓ hiÖn b¶n chÊt a to¸n thèng th«ng
tÞn vµ kiÓm tra ho¹t ®éng kinh tµi chÝnh ë doanh nghiÖp.Th«ng tin to¸n trong c¸c doanh
nghiÖp ®−îc nhiÒu ®èi t−îng quan t©m ë c¸c ph−¬ng diÖn,møc ®é môc ®Ých kh¸c nhau: c¸c nhµ
qu¶n lý doanh nghiÖp quan t©m th«ng tin to¸n vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh, t×nh h×nh kÕt qu¶ ho¹t ®éng
s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiªp ®Ó cã quyÕt ®Þnh trong qu¶n lý, ®iÒu hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt
kinh doanh, c¸c quan Nhµ n−íc quan t©m th«ng tin to¸n ®Î kiÓm so¸t kinh doanh thu
thuÕ,c¸c nhµ ®Çu t− quan t©m th«ng tin to¸n ®rr quyÕt ®Þnh ®Çu t−….C¨n vµo ph¹m vi, yªu cÇu
c ®Ých cung p th«ng tin to¸n ë doanh nghiÖp, to¸n ®−îc ph©n chia thµnhkÕ to¸n tµi
chÝnh vµ kÕ to¸n qu¶n trÞ.
to¸n tµi chÝnh lµ viÖc thu thËp, lý, kiÓm tra, ph©n tÝch vµ cung p th«ng tin kinh tÕ tµi
chÝnh b»ng b¸o c¸o tµi chÝnh cho ®èi t−îng cã nhu cÇu dông th«ng tin cña ®¬n to¸n. to¸
qu¶n trÞ viÖc thu thËp, lý, ph©n tÝch cung cÊp th«ng tin kinh tµi chÝnh theo yªu cÇu qu¶n
trÞ quyÕt ®Þnh kinh tÕ, tµi chÝnh trong néi ®¬n to¸n. Nh− vËy to¸n tµi chÝnh to¸n
qu¶n trÞ lµ nh÷ng bé phËn cÊu thµnh c«ng t¸c kÕ to¸n trong mâi doanh nghiÖp, ®Òu dù phÇn vµo qu¶n
lý doanh nghiÖp.
-Môc ®Ých cña kÕ to¸n tµi chÝnh
Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh, doanh nghiÖp víi t− ch mét chñ thÓ kinh th−êng
mãi quan kinh víi c¸c ®èi t−îng kh¸c nhau ngoµi doanh nghiÖp. C¸c ®èi t−îng nµy lu©n
quan t©m ®Õn t×nh h×nh tµi chÝnh, t×nh t×nh h×nh kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp nh−:
tæng tµi s¶n, kh¶ n¨ng tù tµi trî cña doanh nghiÖp, kh¶ n¨ng thanh to¸n vµ møc ®é sinh lêi cña doanh
nghiÖp ®Ó quyÕt ®Þnh c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ víi doanh nghiÖp. §ång thêi c¸c c¬ quan qu¶n Nhµ
n−íc, quan thuÕ còng quan t©m ®Õn t×nh h×nh tµi chÝnh, t×nh h×nh ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ®Ó
x¸c ®Þnh nghÜa cña doanh nghiÖp vµviÖc chÊp hµnh chÝnh s¸ch cña nhµ n−íc. Nh÷ng th«ng tin ®ã
®−îc th«ng qua b¸o c¸o tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. Nh− y môc ®Ých cña kÕ to¸n tµi chÝnh ngoµi
cung cÊp th«ng tin cho cdoanh nghiÖp, nhµ qu¶n th× chñ yÕu cung cÊp th«ng tin phôc cho
c¸c ®èi t−îng bªn ngoµi doanh nghiÖp
- §Æc ®iÓm cña kÕ to¸n tµi chÝnh:
Bài giảng kế toán tài chính 1 và 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng kế toán tài chính 1 và 2 - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
331 Vietnamese
Bài giảng kế toán tài chính 1 và 2 9 10 444