Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng máy nâng chuyển - Chương 3

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 311 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 3: KHÁI NIỆM VỀ HỢP KIM VÀ GIẢN ĐỒ TRẠNG THÁI
3.4. GIẢM ĐỒ TRẠNG THÁI SẮT - CACBON
3.4.1. Đặc điểm các nguyên (sắt - cacbon)
a, Sắt
+ Đặc điểm:
- Sắt là nguyên tố kim loại thuộc nhóm VIII của hệ thống
tuần hoàn, nó thuộc nhóm kim loại chuyển tiếp;
- Rất khó luyện ra sắt nguyên chất tuyệt đối. Sắt nguyên
chất kỹ thuật chứa khoảng 99,3 ÷ 99,9% và 0,1 ÷ 0,7% tạp
chất;

BỘ MÔN VẬT LIỆU KỸ THUẬT

1

3.4.1. Đặc điểm các nguyên (sắt - cacbon)
- Về cơ tính sắt là kim loại dẻo dai song kém bền, các chỉ
tiêu về cơ tính như sau:
Giới hạn bền kéo: δb = 250 N/ mm2;
Giới hạn chảy: δ0,2 = 120 N/ mm2;
Độ dãn dài tương đối: δ = 50%;
Độ co thắt tương đối: ψ = 85%;
Độ dai va đập : ak = 3000 KJ/ m2;
Độ cứng HB = 80.
- Sắt là kim loại có tính thù hình gồm:
+ Mạng lập phương thể tâm: tồn tại ở9110C – Feα và
13920C ÷ 15390C – Feδ);
+ Mạng lập phương diện tâm: tồn tại ở 9910C ÷ 3920C –
BỘ Feγ
MÔN VẬT LIỆU KỸ THUẬT
2

3.4.1. Đặc điểm các nguyên (sắt - cacbon)
b, Cacbon
Cacbon là nguyên tố á kim thuộc nhóm IV của hệ th ống
tuần hoàn. Nó tồn tại dưới các dạng sau:
- Vô địn hình như than gỗ, than đá;
- Kim cương với kiểu mạng kim cương rất cứng. Đó là
dạng thù hình không ổn định. Ở nhiệt độ và áp suất cao kim
cương trở lên ổn định,
- Graphit với kiểu mạng lục giác xếp theo lớp. Khoảng
cách giữa các lớp khá xa nên lực liên kết giữa chúng yếu và
rất dễ tách lớp. Graphit rất mềm.
BỘ MÔN VẬT LIỆU KỸ THUẬT

3

3.4. GIẢM ĐỒ TRẠNG THÁI SẮT - CACBON
3.4.2. Tương tác giữa các bon và sắt

a, Tạo thành dung dịch rắn của Cacbon trong sắt

rc = 0,077nm < rFe = 0,124 nm
⇒ Có thể hoà tan vào mạng tinh thể của sắt dưới dạng xen kẽ,
song hai kiểu mạng tinh thể của sắt có khả năng hoà tan r ất
khác nhau.
+ Mạng lập phương thể tâm – Feα ,Feδ
Số lỗ hổng nhiều nhưng rlh < rc tuy nhiên Cacbon vẫn hoà
tan vào Feα (tại biên giới hạt và sô lệch mạng)
Thực tế ở 7270C Cacbon hoà tan được 0,2% và ở 14990C
Cacbon hoà tan được 0,1% vào Feδ.
BỘ MÔN VẬT LIỆU KỸ THUẬT

4

3.4. GIẢM ĐỒ TRẠNG THÁI SẮT - CACBON
+ Mạng lập phương diện tâm – Feγ
Số lỗ hổng ít nhưng rlh > rc ⇒nguyên tử Cacbon chui vao lỗ
hổng dễ dàng và gây sô lệch mạng.
Thực tế ở 7270C lượng Cacbon có thể hoà tan tới 0,8% trong
Feγ .

⇒ Như vậy kiểu mạng lập phương diện tâm có khả năng
hoà tan lượng Cacbon nhiều hơn kiểu mạng lập phương
thể tâm.

BỘ MÔN VẬT LIỆU KỸ THUẬT

5

3.4. GIẢM ĐỒ TRẠNG THÁI SẮT - CACBON
+ Gang trắng cùng tinh có hàm lượng C = 4,3%
với tổ chức: Le(P + Xe)

BỘ MÔN VẬT LIỆU KỸ THUẬT

31

3.4. GIẢM ĐỒ TRẠNG THÁI SẮT - CA...
B MÔN V T LI U K THU T 1
CH NG 3: ƯƠ KHÁI NI M V H P KIM VÀ GI N Đ TR NG THÁI
3.4. GI M Đ TR NG THÁI S T - CACBON
3.4.1. Đ c đi m các nguyên (s t - cacbon)
a, S t
+ Đ c đi m:
- S t nguyên t kim lo i thu c nhóm VIII c a h th ng
tu n hoàn, nó thu c nhóm kim lo i chuy n ti p; ế
- R t khó luy n ra s t nguyên ch t tuy t đ i. S t nguyên
ch t k thu t ch a kho ng 99,3
÷
99,9% 0,1
÷
0,7% t p
ch t;
Bài giảng máy nâng chuyển - Chương 3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng máy nâng chuyển - Chương 3 - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài giảng máy nâng chuyển - Chương 3 9 10 354