Ktl-icon-tai-lieu

BÀI GIẢNG MÔI TRƯỜNG VÀ CON NGƯỜI

Được đăng lên bởi Duong Thi Thanh Xuan
Số trang: 123 trang   |   Lượt xem: 9728 lần   |   Lượt tải: 29 lần
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
KHOA THỰC PHẨM

BÀI GIẢNG
MÔI TRƯỜNG VÀ CON NGƯỜI

Đối tượng:

HSSV trình độ Đại học, Cao đẳng, TCCN

Lưu hành nội bộ
MỤC LỤC
Trang
LỜI GIỚI THIỆU............................................................................................................. 7
CHƯƠNG 1.................................................................................................................. 15
CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ SINH THÁI HỌC..........................................................15

MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG........................................................................................15
1.1. Sinh vật và môi trường...........................................................................................15
1.1.1. Sinh vật: ....................................................................................................................15
1.1.2. Môi trường:...............................................................................................................20
1.1.2.1. Các chức năng cơ bản của môi trường ...................................................21
1.1.2.2. Các thành phần cơ bản của môi trường .................................................22
1.2. Quần thể, quần xã sinh vật:....................................................................................25
1.2.1. Quần thể sinh vật: .....................................................................................................25
1.2.2. Quần xã sinh vật: ......................................................................................................26
1.3. Hệ sinh thái: ...........................................................................................................26
1.3.1. Định nghĩa: ...............................................................................................................26
1.3.2. Cấu trúc và chức năng của hệ sinh thái:...................................................................26
1.3.2.1.Cấu trúc hệ sinh thái: ..............................................................................26
1.3.2.2.Chức năng hệ sinh thái. ..........................................................................27
1.3.3. Đặc trưng cơ bản của hệ sinh thái:............................................................................27
1.3.3.1. Sơ đồ hệ sinh thái:...................................................................................28
1.3.3.2. Sự vận động của vật chất.................
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
KHOA THỰC PHẨM
BÀI GIẢNG
MÔI TRƯỜNG VÀ CON NGƯỜI
Đối tượng: HSSV trình độ Đại học, Cao đẳng, TCCN
BÀI GIẢNG MÔI TRƯỜNG VÀ CON NGƯỜI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI GIẢNG MÔI TRƯỜNG VÀ CON NGƯỜI - Người đăng: Duong Thi Thanh Xuan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
123 Vietnamese
BÀI GIẢNG MÔI TRƯỜNG VÀ CON NGƯỜI 9 10 845