Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng môn chủ thể kinh doanh

Được đăng lên bởi Phong Diep
Số trang: 83 trang   |   Lượt xem: 3382 lần   |   Lượt tải: 22 lần
ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG MÔN CHỦ THỂ KINH DOANH
CHƯƠNG I
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KINH DOANH
VÀ CHỦ THỂ KINH DOANH
Chương này sẽ trình bày những vấn đề chung về kinh doanh và các chủ thể kinh doanh trong
nền kinh tế thị trường Việt Nam hiện nay. Các vấn đề về thành lập doanh nghiệp, góp vốn vào
doanh nghiệp, quyền và nghĩa vụ chủ yếu của doanh nghiệp cũng sẽ được trình bày trong
chương này.
I. KINH DOANH VÀ CÁC LOẠI HÌNH CHỦ THỂ KINH DOANH
1. Khái niệm kinh doanh
Một trong những khái niệm nền tảng của môn học chủ thể kinh doanh là kinh doanh.
Trước đây, kinh doanh và tự do kinh doanh đã không được thừa nhận trong đường lối, chính
sách và thực tiễn pháp luật của nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung. Từ khi thực hiện công cuộc
đổi mới sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI năm1986, khái niệm kinh doanh đã được ghi
nhận trong Luật Công ty 1990, và tiếp tục được khẳng định lại trong Luật Doanh nghiệp 1999
và 2005.1 Quyền tự do kinh doanh của công dân cũng đã được ghi nhận trong Hiến pháp 1992.
Ở góc độ đời thường, hành vi kinh doanh thường được hiểu là hành vi mà chủ thể thực
hiện nhằm mục đích sinh lợi. Trong luật thực định của Việt Nam, kinh doanh được định nghĩa
trong các đạo luật về công ty năm 1990, 1999 và hiện nay là trong Luật Doanh nghiệp 2005.
Khoản 2, Điều 4 của Luật Doanh nghiệp qui định: “Kinh doanh là việc thực hiện liên tục một,
một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc
cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi.”
Khái niệm kinh doanh này đề cập đến mục đích của hành vi và nơi mà hành vi của chủ
thể có thể thực hiện, nó bao trùm tất cả các giai đoạn của hoạt động đầu tư kinh doanh, từ việc
bỏ vốn vào đầu tư, đến sản xuất, gia công, chế biến hàng hóa, cung ứng các loại dịch vụ trên thị
trường như đại lý, môi giới, ủy thác, dịch vụ giao nhận …vv, nhằm tìm kiếm lợi nhuận. Nói một
cách khác, khái niêm này tập trung vào bản chất của hành vi, mục đích của hành vi chứ không
phải kết quả cụ thể mà các bên đạt được trong thực tiễn.
Khái niệm về kinh doanh trong Luật Doanh nghiệp hàm ý ba đặc tính cơ bản:
- Hoạt động kinh doanh là hoạt động mang tính nghề nghiệp;
- Hoạt động kinh doanh diễn ra trên thị trường;
- Hoạt động kinh doanh có mục đích là lợi nhuận;
Một khái niệm rất gần với kinh doanh là thương mại. Cụ thể, nếu xem xét trong luật thực
định của Việt Nam, có thể so sánh định nghĩa về kinh doanh trong Luật Doanh nghiệp và định
nghĩa về họat động thương mại theo Luật Thương mại 2005 khi mà đạo luậ...
ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG MÔN CHỦ THỂ KINH DOANH
CHƯƠNG I
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KINH DOANH
VÀ CHỦ THỂ KINH DOANH
Chương này sẽ trình bày những vấn đề chung về kinh doanh các chủ thể kinh doanh trong
nền kinh tế thị trường Việt Nam hiện nay. Các vấn đề về thành lập doanh nghiệp, góp vốn vào
doanh nghiệp, quyền nghĩa vụ chủ yếu của doanh nghiệp cũng sẽ được trình bày trong
chương này.
I. KINH DOANH VÀ CÁC LOẠI HÌNH CHỦ THỂ KINH DOANH
1. Khái niệm kinh doanh
Một trong những khái niệm nền tảng của n học chủ thể kinh doanh kinh doanh.
Trước đây, kinh doanh t do kinh doanh đã không được thừa nhận trong đường lối, chính
sách thực tiễn pháp luật của nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung. Từ khi thực hiện công cuộc
đổi mới sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI năm1986, khái niệm kinh doanh đã được ghi
nhận trong Luật ng ty 1990, tiếp tục được khẳng định lại trong Luật Doanh nghiệp 1999
và 2005.1 Quyền tự do kinh doanh của công dân cũng đã được ghi nhận trong Hiến pháp 1992.
góc độ đời thưng, hành vi kinh doanh thường được hiểu hành vi chủ thể thực
hiện nhằm mục đích sinh lợi. Trong luật thực định của Việt Nam, kinh doanh được định nghĩa
trong các đạo luật về công ty năm 1990, 1999 và hiện nay trong Luật Doanh nghiệp 2005.
Khoản 2, Điều 4 của Luật Doanh nghiệp qui định: Kinh doanh việc thực hiện liên tục một,
một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc
cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi.”
Khái niệm kinh doanh này đề cập đến mục đích của hành vi nơi hành vi của chủ
thể thể thực hiện, bao trùm tất cả các giai đoạn của hoạt động đầu kinh doanh, từ việc
bỏ vốn vào đầu tư, đến sản xuất, gia công, chế biến hàng hóa, cung ứng các loại dịch vụ trên thị
trường như đại lý, môi giới, ủy thác, dịch vụ giao nhận …vv, nhằm tìm kiếm lợi nhuận. Nói một
cách khác, khái niêm này tập trung vào bản chất của hành vi, mục đích của hành vi chứ không
phải kết quả cụ thể mà các bên đạt được trong thực tiễn.
Khái niệm về kinh doanh trong Luật Doanh nghiệp hàm ý ba đặc tính cơ bản:
- Hoạt động kinh doanh là hoạt động mang tính nghề nghiệp;
- Hoạt động kinh doanh diễn ra trên thị trường;
- Hoạt động kinh doanh có mục đích là lợi nhuận;
Một khái niệm rất gần với kinh doanh là thương mại. Cụ thể, nếu xem xét trong luật thực
định của Việt Nam, thể so sánh định nghĩa về kinh doanh trong Luật Doanh nghiệp định
nghĩa về họat động thương mại theo Luật Thương mại 2005 khi đạo luật này đã sự mở
rộng khái niệm họat động thương mại rất nhiều so với Luật Thương mại 1997. Theo Khoản 1
Điều 3 của Luật Thương mại 2005, hoạt động thương mại hoạt động nhằm mục đích sinh
lợi, bao gồm mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ,đầu , xúc tiến thương mại các hoạt
động nhằm mục đích sinh lợi khác.”
Khái niệm kinh doanh cũng gắn liền với quyền tự do kinh doanh với tính cáchmột bộ
phận cấu thành của phạm trù quyền tự do của công dân. Trong khoa học pháp lý, quyền tự do
kinh doanh có thể được hiểu theo nghĩa chủ quan (góc độ quyền chủ thể) và nghĩa khách quan.3
Quyền tự do kinh doanh của công dân tồn tại như mt nhu cầu tất yếu của nền kinh tế theo
chế thị trường.
2. Chủ thể kinh doanh
Từ khái niệm về kinh doanh, vấn đề tiếp theo cần xem xét chủ thể thực hiện hành vi
kinh doanh hay hoạt động kinh doanh. Về nguyên tắc, khi muốn thực hiện hoạt động kinh
1
Bài giảng môn chủ thể kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng môn chủ thể kinh doanh - Người đăng: Phong Diep
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
83 Vietnamese
Bài giảng môn chủ thể kinh doanh 9 10 230