Ktl-icon-tai-lieu

BÀI GIẢNG MÔN HỌC ĐÀO CHỐNG LÒ

Được đăng lên bởi nanaleu
Số trang: 77 trang   |   Lượt xem: 14755 lần   |   Lượt tải: 35 lần
BÀI GIẢNG MÔN HỌC

ĐÀO CHỐNG LÒ
Chương I :
Khái niệm chung
Chương II :
Các phương pháp bảo vệ hầm lò
Chương III :
Vật liệu chống lò
Chương IV :
Kết cấu chống giữ đường lò
Chương V :
Thi công đào lò bằng trong đá rắn cứng đồng nhất
Chương VI :
Thi công đào lò bằng trong đá mềm đồng nhất
Mục đích môn học :
1- Có khả năng ứng dụng các kiến thức tổng thể về đường lò, áp lực mỏ;
2- Có kiến thức cơ bản về các loại kết cấu chống cho lò bằng, lò nghiêng, lò
giếng;
3- Có kiến thức cơ bản về công nghệ thi công các đường lò trong đá rắn, đá
mềm, khi đào lò bằng, lò nghiêng, lò (giếng) đứng và công nghệ chống giữ
trong các đường lò đá;
4- Các nguyên tắc cơ bản về công tác an toàn lao động trong đào chống lò
(an toàn lao động trong đào phá đát đá và chống giữ) bên cạnh đó là an
toàn về điều kiện không khí, gió, nước, điện v..v..
Yêu cầu môn học :
1- Nắm vững được tính năng và công dụng từng loại hình kết cấu chống
trong từng loại điều kiện địa chất và kỹ thuật mỏ Việt nam;
2- Nắm vững được các khâu trong dây chuyền công nghệ đào chống lò bằng,
đào chống lò nghiêng, đào chống giếng đứng;
3- Nắm vững được các biện pháp an toàn trong đào chống lò, biện pháp xử lý
các tình huống do khách quan hoặc chủ quan gây mất an toàn lao động.

1

CHƯƠNG I. NHỮNG KHÁI NIỆM CHUNG
Hiện nay cũng như trong tương lai các vùng mỏ khai thác than và kim
loại ở nước ta sẽ phải tiến hành xây dựng hoặc mở rộng nhiều mỏ hầm lò.
Nói chung, tại tất cả các mỏ (đang xây dựng cơ bản hoặc đang khai thác) đều
phải thi công một khối lượng khá lớn các đường lò bằng, lò nghiêng. Khối
lượng các đường lò bằng, lò nghiêng tại các mỏ nước ta là khá lớn. Mặt
khác, do điều kiện khai thác xuống sâu và các điều kiện khai thác phức tạp
khác nên khối lượng các đường lò cơ bản và các đường lò chuẩn bị ngày
càng tăng tại các mỏ khai thác hầm lò. Vì vậy, nếu muốn giảm bớt thời gian
xây dựng mỏ hay thời gian chuẩn bị cho một tầng khai thác, người ta cần
phải tăng nhanh tốc độ thi công các đường lò chuẩn bị. Tóm lại, quá trình
đào và chống các đường lò là khâu đầu tiên và quan trọng để tiến hành khai
thác khoáng sản bằng phương pháp hầm lò.

Đ1 Hình dạng, kích thước tiết diện ngang của đường lò
Nguyên tắc và quy trình xác định kích thước tiết diện ngang đường lò.
Kích thước tiết diện ngang đường lò được xác định bằng phương pháp
hoạ đồ theo quy trình thể hiện trên hình 1.1:
Bước 1- Xác định kích thước tiết diện sử dụng của đường lò: Trên cơ
sở kích thước phương tiện vận tải, số lượng và cách bố ...
www.geosoftvn.com/forums
BÀI GIẢNG MÔN HỌC
ĐÀO CHỐNG LÒ
Chương I : Khái niệm chung
Chương II : Các phương pháp bảo vệ hầm lò
Chương III : Vật liệu chống lò
Chương IV : Kết cấu chống giữ đường lò
Chương V : Thi công đào lò bằng trong đá rắn cứng đồng nhất
Chương VI : Thi công đào lò bằng trong đá mềm đồng nhất
Mục đích môn học :
1- Có khả năng ứng dụng các kiến thức tổng thể về đường lò, áp lực mỏ;
2- kiến thức bản về các loại kết cấu chống cho bằng, nghiêng,
giếng;
3- kiến thức bản về công nghệ thi công các đường lò trong đá rắn, đá
mềm, khi đào lò bằng, lò nghiêng, lò (giếng) đứng và công nghệ chống giữ
trong các đường lò đá;
4- Các nguyên tắc bản về công tác an toàn lao động trong đào chống
(an toàn lao động trong đào phá đát đá chống giữ) bên cạnh đó an
toàn về điều kiện không khí, gió, nước, điện v..v..
Yêu cầu môn học :
1- Nắm vững được tính năng công dụng từng loại hình kết cấu chống
trong từng loại điều kiện địa chất và kỹ thuật mỏ Việt nam;
2- Nắm vững được các khâu trong dây chuyền công nghệ đào chống bằng,
đào chống lò nghiêng, đào chống giếng đứng;
3- Nắm vững được các biện pháp an toàn trong đào chống lò, biện pháp xử lý
các tình huống do khách quan hoặc chủ quan gây mất an toàn lao động.
1
BÀI GIẢNG MÔN HỌC ĐÀO CHỐNG LÒ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI GIẢNG MÔN HỌC ĐÀO CHỐNG LÒ - Người đăng: nanaleu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
77 Vietnamese
BÀI GIẢNG MÔN HỌC ĐÀO CHỐNG LÒ 9 10 237