Ktl-icon-tai-lieu

Bài Giảng Môn Học Thuế

Được đăng lên bởi NẤm NOn NỚt
Số trang: 162 trang   |   Lượt xem: 1711 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bài giảng môn học : Thuế

1

Ths. ĐOÀN TRANH

CHƯƠNG 1
ĐẠI CƯƠNG VỀ THUẾ
“Thuế của quốc gia, phù hợp với khả năng và thực lực của mình, có thể tham gia vào điều hành
Chính phủ, có nghĩa là phù hợp với những nguồn thu, chúng sẽ được sử dụng với mục đích bảo
vệ đất nước. Khoản thuế, mà mỗi một người bắt buộc phải đóng góp, cần phải được xác định
chính xác, chứ không thể tùy tiện, chuyên quyền, độc đoán. Thời hạn nộp thuế, cách thức nộp
thuế và cả những người khác… Việc không xác định qui củ khoản nộp thuế sẽ làm tăng tính vô
liêm sỉ và bị mua chuộc, đút lót ở những người, mà vốn dĩ ngay cả trong môi trường lành mạnh
đã không tách khỏi được tính vô liêm sỉ và mua chuộc. Xác định chính xác số tiền mà mỗi người
phải nộp là việc chính trong bài toán thuế. Cần nộp lúc nào, bằng cách nào, khi nào và như thế
nào… mỗi loại thuế phải làm sao đó để người nộp thuế cảm thây thuận tiện nhất khi nộp chúng.
Việc thu thuế cũng phải suy nghĩ và tính đến khả năng số tiền thu được có thể ít hơn số tiền thực
đưa vào trong kho bạc Nhà nước… Rõ ràng rằng sự công bằng ít nhiều luôn gây được sự chú ý
của các tầng lớp nhân dân.”
Trích từ “An Inquiry into the Nature and Causes of the
Wealth of Nations”, Adam Smith (1776)

I. SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA THUẾ
1. Quá trình phát triển của thuế trên thế giới
Lịch sử phát triển của xã hội loài người cho thấy rằng, nhân tố quan trọng
nhất để thuế ra đời và phát triển cao như ngày nay gắn liền với sự ra đời, tồn
tại và phát triển của nhà nước.
Nhà nước xuất hiện đòi hỏi phải có cơ sở vật chất và tài sản để đảm bảo
cho sự tồn tại và hoạt động của mình. Dó đó, nhà nước phải dùng quyền lực
chính trị vốn có để tập trung một phần nguồn lực của xã hội bằng cách huy
động dưới nhiều hình thức. Trong đó, có hình thức đóng góp bắt buộc được
gọi là thuế.
Nếu xét sự phát triển của các hình thức và phương pháp thu thuế, có thể
chia lịch sử hình thành và phát triển thuế thành 3 giai đoạn.
Giai đoạn thứ nhất - bắt đầu từ thế giới cổ đại đến thế kỹ XVI được đặc
trưng bởi sự hình thành các loại thuế sơ khai và nhà nước chưa có bộ máy
thu thuế hoàn chỉnh
Lần đầu tiên, dưới thời La Mã cổ đại để có chi phí để xây dựng quân đội,
bảo vệ biên giới, xây dựng nhà thời, đường ống dẫn nước, đường sá, … Nhà
nước đánh thuế các tài sản như đất đai, vật nuôi, nô lệ, thu hái hoa quả (nho)
và các tài sản có giá trị khác. Các loại thuế gián thu điển hình như thuế doanh
thu với thuế suất 1%, thuế buôn bán nô lệ 4%, thuế trả tự do cho nô lệ 5%,
thuế thừa kế 5%...

Bài giảng m...
Bài ging môn hc : Thuế 1 Ths. ĐOÀN TRANH
CHƯƠNG 1
ĐẠI CƯƠNG V THU
“Thuế ca quc gia, phù hp vi kh năng và thc lc ca mình, có th tham gia vào điu hành
Chính ph, có nghĩa là phù hp vi nhng ngun thu, chúng s được s dng vi mc đích bo
v đất nước. Khon thuế, mà mi mt người bt buc phi đóng góp, cn phi được xác định
chính xác, ch không th tùy tin, chuyên quyn, độc đ
oán. Thi hn np thuế, cách thc np
thuế và c nhng người khác… Vic không xác định qui c khon np thuế s làm tăng tính vô
liêm s và b mua chuc, đút lót nhng người, mà vn dĩ ngay c trong môi trường lành mnh
đã không tách khi được tính vô liêm s và mua chuc. Xác định chính xác s tin mà mi người
phi np là vic chính trong bài toán thuế. Cn np lúc nào, bng cách nào, khi nào và như thế
nào… mi loi thuế phi làm sao đó để người np thuế cm thây thun tin nht khi np chúng.
Vic thu thuế cũng phi suy nghĩ và tính đến kh năng s tin thu được có th ít hơn s tin thc
đưa vào trong kho bc Nhà nước… Rõ ràng rng s công bng ít nhiu luôn gây được s chú ý
ca các tng lp nhân dân.”
Trích t “An Inquiry into the Nature and Causes of the
Wealth of Nations”, Adam Smith (1776
)
I. S RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIN CA THU
1. Quá trình phát trin ca thuế trên thế gii
Lch s phát trin ca xã hi loài người cho thy rng, nhân t quan trng
nht để thuế ra đời và phát trin cao như ngày nay gn lin vi s ra đời, tn
ti và phát trin ca nhà nước.
Nhà nước xut hin đòi hi phi có cơ s vt cht và tài s
n để đảm bo
cho s tn ti và hot động ca mình. Dó đó, nhà nước phi dùng quyn lc
chính tr vn có để tp trung mt phn ngun lc ca xã hi bng cách huy
động dưới nhiu hình thc. Trong đó, có hình thc đóng góp bt buc được
gi là thuế.
Nếu xét s phát trin ca các hình thc và phương pháp thu thuế, có th
chia lch s hình thành và phát tri
n thuế thành 3 giai đon.
Giai đon th nht - bt đầu t thế gii c đại đến thế k XVI được đặc
trưng bi s hình thành các loi thuế sơ khai và nhà nước chưa có b máy
thu thuế hoàn chnh
Ln đầu tiên, dưới thi La Mã c đại để có chi phí để xây dng quân đội,
bo v biên gii, xây dng nhà thi, đường ng d
n nước, đường sá, … Nhà
nước đánh thuế các tài sn như đất đai, vt nuôi, nô l, thu hái hoa qu (nho)
và các tài sn có giá tr khác. Các loi thuế gián thu đin hình như thuế doanh
thu vi thuế sut 1%, thuế buôn bán nô l 4%, thuế tr t do cho nô l 5%,
thuế tha kế 5%...
Bài Giảng Môn Học Thuế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài Giảng Môn Học Thuế - Người đăng: NẤm NOn NỚt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
162 Vietnamese
Bài Giảng Môn Học Thuế 9 10 161