Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mac lê nin

Được đăng lên bởi Vũ Viết Hoang
Số trang: 139 trang   |   Lượt xem: 2434 lần   |   Lượt tải: 3 lần
BÀI GIẢNG: Những
nguyên lý cơ
bản của
chủĐÔNG
nghĩa Mác
TRƯỜNG
ĐẠI
HỌC
Á- Lênin

KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

BÀI GIẢNG

NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN
CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN

Trang 1

BÀI GIẢNG: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

CHƯƠNG MỞ ĐẦU
NHẬP MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ
NGHĨA MÁC - LÊNIN
I. Khái lược về chủ nghĩa Mác - Lênin
1. Chủ nghĩa Mác - Lênin và ba bộ phận lý luận cấu thành
Chủ nghĩa Mác - Lênin
Chủ nghĩa Mác - Lênin là “hệ thống quan điểm và học thuyết”
khoa học của C.Mác, Ph.Ăngghen và sự phát triển của V.I.Lênin; là sự
kế thừa và phát triển những giá trị lịch sử của tư tưởng nhân loại, trên sơ
sở thực tiễn của thời đại; là khoa học về sự nghiệp giải phóng vô sản,
giải phóng nhân dân lao động và giải phóng con người; là thế giới quan
và phương pháp luận phổ biến của nhận thức khoa học.
Ba bộ phận lý luận cơ bản cấu thành chủ nghĩa Mác- Lênin
Chủ nghĩa Mác - Lênin bao gồm hệ thống tri thức phong phú về
nhiều lĩnh vực nhưng trong đó có ba bộ phận lý luận quan trọng nhất là:
triết học, kinh tế chính trị học và chủ nghĩa xã hội khoa học.
- Triết học Mác - Lênin là bộ phận lý luận nghiên cứu những quy
luật vận động, phát triển chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy; xây
dựng thế giới quan và phương pháp luận chung nhất của nhận thức khoa
học và thực tiễn cách mạng.
- Trên cơ sở thế giới quan và phương pháp luận Triết học, kinh
tế chính trị Mác - Lênin nghiên cứu những quy luật kinh tế của quá trình
ra đời,phát triển, suy tàn của PTSX TBCN và sự ra đời, phát triển của
PTSX mới - PTSX CSCN.
- CNXH khoa học là kết quả tất nhiên của sự vận dụng thế giới
quan, phương pháp luận Triết học và kinh tế chính trị Mác - Lênin vào
việc nghiên cứu làm sáng tỏ những quy luật khách quan của quá trình
cách mạng XHCN - bước chuyển biến lịch sử từ CNTB lên CNXH và
tiến tới CNCS, từ vương quốc của tính tất yếu mù quáng sang vương
quốc tự do của con người.
Trang 2

BÀI GIẢNG: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
=> Mặc dù ba bộ phận lý luận cấu thành chủ nghĩa Mác - Lênin
có đối tượng nghiên cứu cụ thể khác nhau những đều nằm trong một hệ
thống lý luận khoa học thống nhất - đó là khoa học về sự nghiệp giải
phóng giai cấp vô sản, giải phóng nhân dân lao động khỏi chế độ áp
bức, bóc lột và tiến tới giải phóng con người.
Ngày nay, có thể có nhiều học thuyết với lý tưởng nhân đạo về
giải phóng giai cấp, giải phóng nhân dân lao động và giải phóng con
người khỏi ách áp bức, bóc lột nhưng chỉ có chủ nghĩa Mác - Lênin mới
là học thuyết...
BÀI GIẢNG: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
Trang 1
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
BÀI GIẢNG
NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN
CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN
bài giảng nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mac lê nin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mac lê nin - Người đăng: Vũ Viết Hoang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
139 Vietnamese
bài giảng nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mac lê nin 9 10 897