Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng: Nhận thức về 5S

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 3117 lần   |   Lượt tải: 6 lần
CÔNG TY TNHH S N XU T- THƯƠNG M I

NH N TH C V 5S.

1

9:17 PM

Prepared by: La Duc Vu.

CÔNG TY TNHH S N XU T- THƯƠNG M I

N i dung:
TRANG B V NH N TH C.
1. KHÁI NI M V 5S.
2. SƠ ð T CH C BAN 5S.

2

9:17 PM

Prepared by: La Duc Vu.

CÔNG TY TNHH S N XU T- THƯƠNG M I

“ 5S LÀ CÁI GÌ” ?

3

9:17 PM

Prepared by: La Duc Vu.

1. KHÁI NI M 5S.
Seiri – Seiton – Seiso – Seiketsu – Shitsuke ?
* Seiri (Saøng loïc): Loaïi boû nhöõng thöù khoâng caàn
thieát ra khoûi choã laøm vieäc.
* Seiton (Saép xeáp): Saép xeáp moïi thöù ngaên naép,
traät töï, ñuùng choã ñeå ñôõ maát thôøi gian khi söû
duïng.
* Seiso (Saïch seõ): Veä sinh nôi laøm vieäc, maùy moùc,
thieát bò, nhaø xöôûng, saân baõi.
* Seiketsu (Saên soùc): Luoân giöõ gìn choã laøm vieäc
saïch seõ, traät töï, ngaên naép.
* Shitsuke (Saün saøng):Moïi ngöôøi töï giaùc laøm vieäc,
khoâng caàn ai nhaéc nhôû, ra leänh.
4

9:17 PM

Prepared by: La Duc Vu.

DI N GI I.
+ SEIRI Saøng loïc loaïi boû nhöõng vaät duïng khoâng
caàn thieát.
+ SEITON Saép xeáp nhöõng vaät caàn thieát theo
ñuùng traät töï ñeå coù theå deã daøng laáy ra söû duïng.
+ SEISO Saïch seõ: laøm saïch hoaøn toaøn choã laøm
vieäc.
+ SEIKETSU Saên soùc ñeå duy trì moïi luùc moät
tieâu chuaån cao veà toå chöùc nhaø xöôûng vaø choã
laøm vieäc.
+ SHITSUKE Saün saøng töï nguyeän tuaân theo kyõ
luaät vaø noäi qui nhaèm naâng cao vaø duy trì vaên
5 hoùa Coâng ty.
9:17 PM
Prepared by: La Duc Vu.

1.1. SAØNG LOÏC (Seiri)
Böôùc 1:
Tìm: Xaùc ñònh theo baïn vaät naøo khoâng caàn
thieát
Laäp töùc chuyeån noù ñi choã khaùc.
Böôùc 2:
Coù nhöõng vaät maø theo ngöôøi khaùc hoaëc
coâng ty döôøng nhö khoâng caàn thieát.
Daùn “phieáu löu yù” (moâ taû moùn ñoà, lyù do boû,
ngaøy daùn phieáu vaø ngaøy heát haïn traû lôøi
phieáu, phaàn ghi yù kieán cuûa chuû nhaân moùn
6 ñoà.
9:17 PM
Prepared by: La Duc Vu.

1.1. SAØNG LOÏC (Seiri)

Böôùc 3:
Ñeán cuoái thôøi haïn chæ ñònh kieåm tra caùc “phieáu
löu yù” xem coù ai traû lôøi hoaëc laøm cho phuø hôïp.

7

9:17 PM

Prepared by: La Duc Vu.

1.2. SAÉP XEÁP (Seiton)
Böôùc 1 :

K H sơ.

* Xem caùch saép xeáp ñoà vaät taïi choã laøm vieäc
Vaät coù ñöôïc saép xeáp theo moät heä thoáng naøo
ñoù khoâng?
Moïi vaät coù ñöôïc ñaët ñuùng choã qui ñònh cho noù
khoâng?
* Haønh ñoäng :
Xaùc ñònh neân ñaët vaät ôû ñaâu?
Veõ sô ñoà vò trí ñaët vaät duïng, ñeå deã daøng tìm
thaáy khi caàn.

8

9:17 PM

Prepared by: La Duc Vu.

1.2. SAÉP XEÁP (Seiton)
Böôùc 2 :
* Nhaän thaáy vaät naøo :
Thöôøng xuyeân söû duïng Ñaët gaàn choã laøm vieäc
Khoân...
9:17 PM Prepared by: La Duc Vu.
1
NH
NHNH
NHN TH
N THN TH
N THC V
C VC V
C V 5S.
5S.5S.
5S.
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT- THƯƠNG MẠI
Bài giảng: Nhận thức về 5S - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng: Nhận thức về 5S - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Bài giảng: Nhận thức về 5S 9 10 970