Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Quản trị chiến lược

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 143 trang   |   Lượt xem: 6787 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Phần 1
GIỚI THIỆU VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC
Chương 1
QUÁ TRÌNH QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC
Mục tiêu học tập:
1. Định nghĩa chiến lược và tìm hiểu bản chất của chiến lược kinh doanh.
2. Khái niệm về quản trị chiến lược và lịch sử phát triển của quản trị chiến lược.

3. Xác định các tiềm lực thành công: vị thế thị trường và các lợi thế cạnh tranh.
4. Tìm hiểu quá trình quản trị chiến lược và các thuật ngữ cơ bản của quản trị
chiến lược.

1

KILOBOOK.com

1.1. Khái niệm về quản trị chiến lược
1.1.1 Chiến lược
Chiến lược của doanh nghiệp có thể được hiểu một cách chung nhất là tổng thể các
sự lựa chọn có gắn bó chặt chẽ với nhau và các biện pháp cần thiết nhằm thực hiện một
tầm nhìn của doanh nghiệp và tạo ra giá trị kinh tế bền vững trong một bối cảnh thị
trường nhất định.
Trong quá trình xây dựng và triển khai thực hiện chiến lược chúng ta luôn luôn phải
tìm kiếm cách thức dung hoà giữa điều chúng ta mong muốn và điều có thể thực hiện
được. Việc thực hiện chiến lược đòi hỏi hoặc là sự nỗ lực hoặc là sự thay đổi hoặc là việc
thực hiện sự phối hợp/lắp ghép các giá trị trong sự gắn kết với nhau. Chẳng hạn như việc
phối hợp các năng lực, các nguồn lực, hệ thống quản lý, các quá trình và cấu trúc để tạo
ra chiến lược tương ứng cho một thị trường đã được lựa chọn. Chúng ta có thể gọi những
sự phối hợp này là một hệ thống chiến lược.
Chiến lược là «tổng thể các sự lựa chọn có gắn bó chặt chẽ với nhau ...». Mỗi chiến
lược là một sự lựa chọn giữa những lợi thế và rủi ro của những phương án khác nhau mà
doanh nghiệp có thể thực hiện được. Nó mang tính đánh đổi (trade-offs) giữa các mục
đích và nguồn lực, giữa điều mong muốn và điều có thể. Những sự lựa chọn này và tính
đánh đổi của nó cần phải được gắn kết với nhau và với các mục đích tạo ra giá trị kinh tế
bền vững.
Chiến lược bao gồm «… các biện pháp cần thiết để thực hiện một tầm nhìn của
doanh nghiệp ...». Chiến lược cần phải bao gồm những định hướng chủ yếu và những
biện pháp quan trọng làm cơ sở cho sự lựa chọn của ban giám đốc, bao gồm nội dung và
bề rộng của những « nỗ lực », những « sự thay đổi » hoặc những « sự phối hợp các giá
trị » trong hệ thống quản lý hiện hành của doanh nghiệp. Những sự lựa chọn cũng như
những biện pháp này cần phải hướng tới tầm nhìn và được dẫn dắt bởi những quan điểm
và giá trị cốt lõi mà doanh nghiệp đã xác định, nhằm đạt được các vị thế cạnh tranh nhất
định trên các thị trường tiềm năng.
Chiến lược «… tạo ra giá trị kinh tế bền vững... ». Doanh nghiệp cần phải tạo ra
một mức lợi nhuận nhất ...
Phần 1
GIỚI THIỆU VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC
Chương 1
QUÁ TRÌNH QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC
Mục tiêu học tập:
1. Định nghĩa chiến lược và tìm hiểu bản chất của chiến lược kinh doanh.
2. Khái niệm về quản trị chiến lược và lịch sử phát triển của quản trị chiến lược.
3. Xác định các tiềm lực thành công: vị thế thị trường và các lợi thế cạnh tranh.
4. Tìm hiểu quá trình quản trị chiến lược và các thuật ngữ cơ bản của quản trị
chiến lược.
1
KILOBOOK.com
Bài giảng Quản trị chiến lược - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Quản trị chiến lược - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
143 Vietnamese
Bài giảng Quản trị chiến lược 9 10 579