Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Sinh trưởng và phát triển ở vi sinh vật (TS. Lê Quốc Tuấn)

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 2053 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chöông 3

SINH TRÖÔÛNG VAØ PHAÙT
NG
TRIEÅN ÔÛ VI SINH VAÄT
TS. Leâ Quoác Tuaán
Khoa Moâi tröôøng vaø Taøi nguyeân
ng
Ñaïi hoïc Noâng Laâm TP. Hoà Chí Minh

Khaùi nieäm
Sinh tröôûng laø söï taêng kích thöôùc vaø khoái
ng
löôïng teá baøo
ng
Phaùt trieån (sinh saûn) laø söï taêng soá löôïng teá
ng
baøo

Soá löôïng (log)

Sinh tröôûng vaø phaùt trieån cuûa VSV
ng

Pha oån ñònh
Pha log

Pha suy vong

Pha lag
Thôøi gian

Maãu lyù thuyeát veà sinh tröôûng vaø phaùt trieån cuûa vi khuaån
ng
Neáu soá teá baøo ban ñaàu laø N0, sau n laàn phaân chia, thì soá teá baøo seõ laø:
N = N0 x 2n
n coøn ñöôïc goïi laø soá theá heä coù theå ñöôïc tính baèng
ng

logN = logNo + n.log2

n=

1
. (logN - logNo)
log 2

Goïi t laø thôøi gian sau n laàn phaân chia, thì thôøi gian giöõa 2 theá heä (g) seõ
ñöôïc tính baèng
ng
g=

t
t 2 − t1
= log2
n
log N − log No

Giaù trò ñaõo ngöôïc cuûa g coøn goïi laø haèng soá phaân chia (C), haèng soá phaân
ng
ng
chia phuï thuoäc vaøo:
-

Loaøi vi khuaån

-

Nhieät ñoä nuoâi caáy

-

Moâi tröôøng nuoâi caáy
ng

Soá löôïng teá baøo

Pha luõy
thöøa

Pha
lag

Soá löôïng (log)

Sinh tröôûng vaø phaùt trieån cuûa Vi khuaån
ng
trong moâi tröôøng nuoâi caáy tónh
ng

Pha oån
ñònh

Pha suy
vong

Thôøi gian

Pha oån ñònh
Pha log

Pha suy vong

Pha lag
Thôøi gian

Ñöôøng cong sinh tröôûng
ng
ng

Pha lag
Tính töø luùc nuoâi caáy ñeán luùc ñaït sinh tröôûng cöïc ñaïi
ng
Trong pha lag vi khuaån chöa phaân chia nhöng theå tích
vaø khoái löôïng teá baøo taêng leân ñaùng keå
Enzyme duøng cho quaù trình toång hôïp ñeàu ñöôïc hình
ng
ng
thaønh trong pha naøy
nh
Ñoä daøi pha lag phuï thuoäc vaøo gioáng vaø moâi tröôøng
ng
ng
Pha lag laø moät quaù trình thích nghi cuûa vi khuaån vôùi
moâi tröôøng môùi
ng

μ=

log 2 X 2 − log 2 X 1
log 2 e(t 2 − t1 )

Pha log
Teá baøo sinh tröôûng vaø phaùt trieån theo luõy thöøa
ng
Sinh khoái vaø soá löôïng teá baøo tính theo phöông trình:
N = N0 . 2ct hay X = X0 . 2μt
c: haèng soá toác ñoä phaân chia; μ: haèng soá toác ñoä sinh tröôûng
ng
ng
ng
Caùc haèng soá c vaø μ ñöôïc tính theo coâng thöùc
ng

log 2 X 2 − log 2 X 1
μ=
log 2 e(t 2 − t1 )
Caùc haèng soá naøy tuøy thuoäc vaøo moät loaït caùc yeáu toá moâi tröôøng,
ng
ng
ñaëc bieät laø chaát dinh döôõng cuûa moâi tröôøng nuoâi caáy
ng
Thöïc teá, trong quaàn theå vi khuaån coù moät soá teá baøo khoâng phaân
chia

μ=

log 2 X 2 − log 2 X 1
log 2 e(t 2 − t1 )

Pha log
Söï sinh tröôûng cuûa VSV thöôøng ñöôïc xem xeùt döïa treân moät soá
ng
ng
yeáu toá haïn cheá nhö nhieät ñoä, ...
SINH TR
SINH TR
Ö
Ö
Ô
Ô
Û
Û
NG VA
NG VA
Ø
Ø
PHA
PHA
Ù
Ù
T
T
TRIE
TRIE
Å
Å
N Ô
N Ô
Û
Û
VI SINH VA
VI SINH VA
Ä
Ä
T
T
TS.
TS.
Leâ
Leâ
Quo
Quo
á
á
c
c
Tua
Tua
á
á
n
n
Khoa
Khoa
Moâi
Moâi
tr
tr
ö
ö
ô
ô
ø
ø
ng
ng
va
va
ø
ø
Ta
Ta
ø
ø
i
i
nguyeân
nguyeân
Ñ
Ñ
a
a
ï
ï
i
i
ho
ho
ï
ï
c
c
Noâng
Noâng
Laâm
Laâm
TP.
TP.
Ho
Ho
à
à
Ch
Ch
í
í
Minh
Minh
Ch
Ch
ö
ö
ông
ông
3
3
Bài giảng Sinh trưởng và phát triển ở vi sinh vật (TS. Lê Quốc Tuấn) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Sinh trưởng và phát triển ở vi sinh vật (TS. Lê Quốc Tuấn) - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Bài giảng Sinh trưởng và phát triển ở vi sinh vật (TS. Lê Quốc Tuấn) 9 10 315