Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng: Sự phân bố của vi sinh vật trong môi trường (TS. Lê Quốc Tuấn)

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 3179 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Chöông 1

Söï phaân boá cuûa Vi sinh
vaät trong moâi tröôøng
ng

TS. Leâ Quoác Tuaán
Khoa Moâi tröôøng vaø Taøi nguyeân
ng
Ñaïi hoïc Noâng Laâm TP. Hoà Chí Minh

Ñaëc ñieåm chung cuûa vi sinh vaät
-

Kích thöôùc nhoû beù

-

Haáp thu nhieàu, chuyeån hoùa nhanh

-

Sinh tröôûng nhanh, phaùt trieån maïnh
ng
nh

-

Naêng löïc thích öùng maïnh vaø deã phaùt sinh
ng
nh
bieán dò

-

Phaân boá roäng, chuûng loaïi nhieàu
ng
ng

Caáu truùc teá baøo vi khuaån
Theå bieân
Thaønh teá baøo
Maøng teá baøo
Teá baøo chaát
Ribosome
Plasmid
Thuï theå

Ñuoâi vi khuaån
Theå Nhaân (DNA)

Caáu truùc maøng cuûa teá baøo vi khuaån
ng
Thaønh TB VK
Gram döông

Thaønh teá baøo

Maøng nguyeân
sinh
Gram döông

Thaønh TB VK
Gram döông
Thaønh teá
baøo

Maøng
Ngoaøi
Lôùp trung
gian

Maøng nguyeân sinh
Gram aâm

Moâ hình hoùa maøng teá baøo vi khuaån
ng

Thaønh teá baøo

NGOAØI

Maøng
ngoaøi

Maøng nguyeân
sinh

TRONG

Một số phương thức vận chuyển caùc
chất qua maøng
ng
THÖÏC BAØO

Thaåm thaáu
qua lôùp lipid

Thaåm thaáu
qua protein

Vaän chuyeån thuï
ñoäng

Vaän chuyeån chuû
ñoäng

Söï phaân boá cuûa VSV trong moâi tröôøng
ng
Trong moâi tröôøng ñaát
ng
Laø moâi tröôøng thích hôïp cho sinh tröôûng vaø phaùt trieån cuûa
ng
ng
VSV
Coù ñaày ñuû chaát dinh döôõng vaø vi löôïng
ng
Coù oxy
Ñoä aåm toát (70-80%), nhieät ñoä thích hôïp (20 – 300C)

Phaân boá theo chieàu saâu
Phaân boá theo loaïi ñaát
Phaân boá theo loaïi caây troàng
ng

Caùc nhoùm VSV trong ñaát vaø vai troø
cuûa chuùng
ng
Loaïi boû H2S,
NH4+, Caùc ñoäc
chaát

Hoâ haáp
Quang hôïp
Phaân raõ caùc
chaát thaûi töï
nhieân trong ñaát
vaø nöôùc

Phaân huûy
Phosphate khoù
tan thaønh deã
tan, saét vaø
calcium,

Teá baøo cheát
vaø acid höõu
cô

Chuyeån caùc hôïp chaát
coù nitô thaønh (NO3-;
SX enzyme, protein
vaø acid höõu cô
Khaùng sinh
cho thöïc vaät

Vai troø cuûa VSV trong chuoãi thöùc aên
Löôùi thöùc aên

Moái quan heä
cuûa
caùc nhoùm
VSV ñaát

Quan heä
kyù sinh

Quan heä
coäng sinh
ng

Quan heä
hoã sinh

Quan heä
khaùng sinh
ng

Moái quan heä giöõa ñaát, VSV vaø thöïc vaät
Quan heä giöõa ñaát vaø VSV ñaát
Taùc ñoäng cuûa phaân boùn ñeán VSV ñaát
ng
Cheá ñoä nöôùc vaø VSV ñaát
Cheá ñoä canh taùc ñeán VSV ñaát
Moái quan heä thöïc vaät vaø VSV

Moái quan heä giöõa ñaát, VSV vaø thöïc vaät
Trao ñoåi
Khoâng khí, O2

Nöôùc

Chaát höõu cô
Maïng löôùi reã

Moâi tröôøng nöôùc vaø söï phaân boá cuûa VSV
ng
Ñoä maën
Chaát höõu cô
pH
Nhieät ñoä
AÙnh saùng
nh n g

Sự phaân boá VSV trong moâi tröôøng nöôùc
ng

SÖÙC TAÛI
Möa ñöa VSV ...
S
S
öï
öï
phaân
phaân
bo
bo
á
á
cu
cu
û
û
a
a
Vi
Vi
sinh
sinh
va
va
ä
ä
t
t
trong
trong
moâi
moâi
tr
tr
ö
ö
ô
ô
ø
ø
ng
ng
TS.
TS.
Leâ
Leâ
Quo
Quo
á
á
c
c
Tua
Tua
á
á
n
n
Khoa
Khoa
Moâi
Moâi
tr
tr
ö
ö
ô
ô
ø
ø
ng
ng
va
va
ø
ø
Ta
Ta
ø
ø
i
i
nguyeân
nguyeân
Ñ
Ñ
a
a
ï
ï
i
i
ho
ho
ï
ï
c
c
Noâng
Noâng
Laâm
Laâm
TP.
TP.
Ho
Ho
à
à
Ch
Ch
í
í
Minh
Minh
Ch
Ch
ö
ö
ông
ông
1
1
Bài giảng: Sự phân bố của vi sinh vật trong môi trường (TS. Lê Quốc Tuấn) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng: Sự phân bố của vi sinh vật trong môi trường (TS. Lê Quốc Tuấn) - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Bài giảng: Sự phân bố của vi sinh vật trong môi trường (TS. Lê Quốc Tuấn) 9 10 377