Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

Được đăng lên bởi muondithatxa
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 2627 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Phát triển tổ chức hành chính nhà nước
Phát triển tổ chức là một lĩnh vực khoa học ứng dụng nhằm hoàn thiện hoạt
động của con ngời trong tổ chức và chính tổ chức thông qua việc sử dụng nhiều
cách thức khác nhau từ nhiều lĩnh vực khoa học , trong đó chủ yếu là khoa học
hành vi, tâm lý học, xã hội học. Các nhà nghiên cứu phát triển tổ chức nói chung
dựa trên những sự thay đổi về môi trờng trong đó tổ chức đang tồn tại, vận động và
phát triển để đa ra những lời khuyên nhất định về phát triển/ thay đổi tổ chức. Sự
thay đổi đó là cơ hội lẫn thách thức đối với mọi tổ chức và do đó tổ chức phải phát
triển thích ứng với nó.
Phát triển tổ chức (Organizational development) có thể đợc xem là một cách
tiếp cận mới đối với nghiên cứu tổ chức. Một vấn đề quan trọng hiện nay đối với
các tổ chức là làm thế nào để tổ chức thích nghi với sự thay đổi một cách chủ động
để tồn tại một cách tốt hơn trong môi trờng luôn luôn thay đổi.
7.1. Quản lý sự thay đổi tổ chức
7.1.1. Nguyên nhân gây nên nhng thay đổi trong tổ chức thờng xuất hiện từ:
Các yếu tố bên ngoài tổ chức:Trong thực tế có rất nhiều tác nhân bên ngoài
đặt ra yêu cầu phải thay đổi nh: sự thay đổi trong chủ trơng, đờng lối của đảng
cầm quyền, pháp luật và chính sách của nhà nớc, sự phát triển của nền kinh tế
quốc dân, cải cách hành chính v.v.
Bên cạnh đó, những tiến bộ trong công nghệ, các lực lợng thị trờng, các lực lợng xã hội và khách hàng luôn đặt ra yêu cầu thay đổi cơ cấu, mục tiêu và phơng
thức hoạt động của các tổ chức.
Các yếu tố bên trong tổ chức: Nhu cầu thay đổi tổ chức còn có thể xuất hiện
từ bên trong, nhất là trong quá trình xác định mục tiêu và chiến lợc phát triển tổ
chức. Sự xuất hiện nhiệm vụ mới và chức năng mới đòi hỏi sự thay đổi về hành vi
và thái độ của các thành viên trong tổ chức.
Các yếu tố bên ngoài và bên trong thờng gắn kết với nhau, tạo nên yêu
cầu thay đổi tổ chức.

7. 1.2. Quản lý sự thay đổi
235

7.1.2.1. ứng phó với áp lực thay đổi
Các nhà quản lý ứng phó với áp lực thay đổi bằng cách dự báo trớc những
xu hớng, cơ hội và nguy cơ của tổ chức và tiến hành thay đổi trong cơ quan/tổ
chức của mình để chuẩn bị ứng phó với những thách thức đặt ra. Có hai hình thức
thay đổi chủ yếu là thay đổi dần dần, tiến hành từ từ, từng bớc một; và thay đổi
mạnh mẽ, đồng thời tiến hành cùng một lúc.
7.1.2.2.Thay đổi có kế hoạch
Thay đổi có kế hoạch là thiết kế và thực hiện có chủ định việc thay đổi cơ
bản về chiến lợc, cơ cấu, phong cách lãnh đạo hay các qui trình quản lý . Thông thờng, ngời ta c...
Ch¬ng 7
Ph¸t triÓn tæ chøc hµnh chÝnh nhµ níc
Ph¸t triÓn chøc lµ mét lÜnh vùc khoa häc øng dông nh»m hoµn thiÖn ho¹t
®éng cña con ngêi trong chøc chÝnh chøc th«ng qua viÖc dông nhiÒu
c¸ch thøc kh¸c nhau nhiÒu lÜnh vùc khoa häc , trong ®ã chñ yÕu khoa häc
hµnh vi, t©m häc, héi häc. C¸c nhµ nghiªn cøu ph¸t triÓn chøc nãi chung
dùa trªn nh÷ng sù thay ®æi vÒ m«i trêng trong ®ã tæ chøc ®ang tån t¹i, vËn ®éng vµ
ph¸t triÓn ®Ó ®a ra nh÷ng lêi khuyªn nhÊt ®Þnh ph¸t triÓn/ thay ®æi chøc.
thay ®æi ®ã lµ héi lÉn th¸ch thøc ®èi víi mäichøc vµ do ®ãchøc ph¶i ph¸t
triÓn thÝch øng víi nã.
Ph¸t triÓn tæ chøc (Organizational development) cã thÓ ®îc xem lµ mét c¸ch
tiÕp cËn míi ®èi víi nghiªn cøu tæ chøc. Mét vÊn ®Ò quan träng hiÖn nay ®èi víi
c¸c tæ chøc lµ lµm thÕ nµo ®Ó tæ chøc thÝch nghi víi sù thay ®æi mét c¸ch chñ ®éng
®Ó tån t¹i mét c¸ch tèt h¬n trong m«i trêng lu«n lu«n thay ®æi.
7.1. Qu¶n lý sù thay ®æi tæ chøc
7.1.1. Nguyªn nh©n g©y nªn nhng thay ®æi trong tæ chøc thêng xuÊt hiÖn tõ:
C¸c yÕu tè bªn ngoµi tæ chøc:Trong thùc tÕ cã rÊt nhiÒu t¸c nh©n bªn ngoµi
®Æt ra yªu cÇu ph¶i thay ®æi nh: sù thay ®æi trong chñ tr¬ng, ®êng lèi cña ®¶ng
cÇm quyÒn, ph¸p luËt vµ chÝnh s¸ch cña nhµ níc, sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ
quèc d©n, c¶i c¸ch hµnh chÝnh v.v.
Bªn c¹nh ®ã, nh÷ng tiÕn bé trong c«ng nghÖ, c¸c lùc lîng thÞ trêng, c¸c lùc l-
îng x· héi vµ kh¸ch hµng lu«n ®Æt ra yªu cÇu thay ®æi c¬ cÊu, môc tiªu vµ ph¬ng
thøc ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc.
C¸c yÕu tè bªn trong tæ chøc: Nhu cÇu thay ®æi tæ chøc cßn cã thÓ xuÊt hiÖn
tõ bªn trong, nhÊt lµ trong qu¸ tr×nh x¸c ®Þnh môc tiªu vµ chiÕn lîc ph¸t triÓn tæ
chøc. Sù xuÊt hiÖn nhiÖm vô míi vµ chøc n¨ng míi ®ßi hái sù thay ®æi vÒ hµnh vi
vµ th¸i ®é cña c¸c thµnh viªn trong tæ chøc.
C¸c yÕu tè bªn ngoµi vµ bªn trong thêng g¾n kÕt víi nhau, t¹o nªn yªu
cÇu thay ®æi tæ chøc.
7. 1.2. Qu¶n lý sù thay ®æi
235
Bài giảng tổ chức bộ máy hành chính nhà nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng tổ chức bộ máy hành chính nhà nước - Người đăng: muondithatxa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Bài giảng tổ chức bộ máy hành chính nhà nước 9 10 495