Ktl-icon-tai-lieu

BÀI KIỂM TRA MÔN : QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC VỀ NÔNG THÔN

Được đăng lên bởi Vanbanthieu Love
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 13409 lần   |   Lượt tải: 75 lần
Trường: Học Viện Hành Chính
Sinh viên: Nguyễn Thùy Liên
Lớp: KH10TT2

BÀI KIỂM TRA MÔN :

QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC VỀ NÔNG THÔN

Đề bài: Nêu ưu và nhược điểm của chỉ thị 100 năm 1981 và nghị
quyết 10 năm 1988

Bước sang năm 1981, kinh tế - xã hội trong tỉnh còn nhiều khó khăn, nhất là
về điện, vật tư, nguyên liệu phục vụ sản xuất. Ngày 13-1-1981, Ban Bí thư Trung
ương Đảng ra Chỉ thị số 100-CT/TW về cải tiến công tác khoán, mở rộng "khoán
sản phẩm đến nhóm lao động và người lao động" trong hợp tác xã nông nghiệp.
Nội dung của chỉ thị được thực hiện trên mấy điểm:
Sau khi kinh nghiệm khoán của Đoàn Xá được thí điểm ở toàn huyện Đồ
Sơn và Hải Phòng đem lại kết quả tích cực, Hội nghị Trung ương 9 khóa IV (tháng
12/1980) đã quyết định mở rộng việc thực hiện và hoàn thiện khoán sản phẩm
trong nông nghiệp. Tuy nhiên, theo Hoàng Tùng, lúc bấy giờ trong Bộ Chính trị chỉ
có Tổng bí thư Lê Duẩn và các ông Võ Chí Công, Lê Thanh Nghị và Hoàng Tùng
là ủng hộ chính sách khoán. Còn lại, bao gồm cả Trưởng ban Nông nghiệp Trung
ương Đảng, phản đối.
Trong Hội đồng Chính phủ thì chỉ Bộ trưởng Nông nghiệp Nguyễn Ngọc Trìu ủng
hộ, Chủ tịch Hội đồng Phạm Văn Đồng lưỡng lự, một số Phó Chủ tịch Hội đồng
phản đối. Để cho chính sách khoán nông nghiệp có thể thực hiện được, những
người ủng hộ đã phải ban hành nó dưới dạng chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương
Đảng Cộng sản Việt Nam thay vì đáng lẽ phải là Nghị quyết của Bộ Chính trị.[24]
Ngày 13 tháng 1 năm 1981, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra Chỉ thị 100-CT/TW
về Cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm đến nhóm lao động và

người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp. Chỉ thị này cho phép áp dụng chế
độ khoán trong toàn bộ nền nông nghiệp cả nước. Chế độ khoán này thường được
gọi tắt là khoán sản phẩm.
Mục đích: phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế, nǎng suất lao
động, nâng cao thu nhập của người lao động.
Nguyên tắc: quản lý và sử dụng có hiệu quả tư liệu sản xuất, trước hết là
ruộng đất, quản lý và điều hành lao động phải trên cơ sở gắn với kết quả cuối cùng
của sản xuất, thực hiện khoán theo 5 khâu và 3 khâu; trong phân phối giải quyết
hài hoà mối quan hệ lợi ích người lao động.
Chỉ thị đã nêu rõ mục đích thực hiện cơ chế khoán mới là: “bảo đảm phát triển sản
xuất và nâng cao hiệu quả kinh tế trên cơ sở lôi cuốn được mọi người hăng hái lao
động, kích thích tăng năng suất lao động, sử dụng tốt đất đai và các cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có, áp dụng tiến bộ kỹ thuật, tiết kiệm chi phí sản xuất; củng cố và
tăng cường q...
Tr ng: H c Vi n Hành Chínhườ
Sinh viên: Nguy n Thùy Liên
L p: KH10TT2
BÀI KI M TRA MÔN :
QU N LÍ NHÀ N C V NÔNG THÔN ƯỚ

Đ bài: Nêu u và nh c đi m c a ch th 100 năm 1981 và nghư ượ
quy t 10 năm 1988ế
Bước sang năm 1981, kinh tế - xã hội trong tỉnh còn nhiều khó khăn, nhất
về điện, vật tư, nguyên liệu phục vụ sản xuất. Ngày 13-1-1981, Ban thư Trung
ương Đảng ra Chỉ thị số 100-CT/TW về cải tiến công tác khoán, mở rộng "khoán
sản phẩm đến nhóm lao động người lao động" trong hợp tác nông nghiệp.
Nội dung của chỉ thị được thực hiện trên mấy điểm:
Sau khi kinh nghiệm khoán của Đoàn Xá được thí điểm ở toàn huyện Đồ
Sơn và Hải Phòng đem lại kết quả tích cực, Hội nghị Trung ương 9 khóa IV (tháng
12/1980) đã quyết định mở rộng việc thực hiện và hoàn thiện khoán sản phẩm
trong nông nghiệp. Tuy nhiên, theo Hoàng Tùng, lúc bấy gi trong Bộ Chính trị chỉ
có Tổng bí thư Lê Dun và các ông Võ Chí Công, Lê Thanh Nghị và Hoàng Tùng
là ủng hộ chính sách khoán. Còn lại, bao gồm cả Trưởng ban Nông nghiệp Trung
ương Đảng, phản đối.
Trong Hội đồng Chính phủ thì chỉ Bộ trưởng Nông nghiệp Nguyễn Ngọc Trìu ủng
hộ, Chủ tịch Hội đồng Phạm Văn Đồng lưỡng lự, một số Phó Chủ tịch Hội đồng
phản đối. Để cho chính sách khoán nông nghiệp có thể thực hiện được, những
người ủng hộ đã phải ban hành nó dưới dạng chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương
Đảng Cộng sản Việt Nam thay vì đáng lẽ phải là Nghị quyết của Bộ Chính trị.[24]
Ngày 13 tháng 1 năm 1981, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra Chỉ thị 100-CT/TW
về Cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm đến nhóm lao động và
BÀI KIỂM TRA MÔN : QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC VỀ NÔNG THÔN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI KIỂM TRA MÔN : QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC VỀ NÔNG THÔN - Người đăng: Vanbanthieu Love
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
BÀI KIỂM TRA MÔN : QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC VỀ NÔNG THÔN 9 10 144