Ktl-icon-tai-lieu

Bài phát biểu tổng kết Đảng bộ

Được đăng lên bởi quanghung7
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 209 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bµi ph¸t biÓu
T¹i HéI NGHÞ TæNG KÕT §¶NG Bé X· VIÖT H¦NG

Ngµy 13 th¸ng 01 n¨m 2015
KÝnh tha:......
H«m nay vÒ dù Héi nghÞ tæng kÕt §¶ng bé x· ViÖt Hng, tríc hÕt cho phÐp t«i ®îc göi tíi
c¸c ®ång chÝ l·nh ®¹o ®Þa ph¬ng, c¸c ®ång chÝ ®¶ng viªn l©u n¨m cïng toµn thÓ c¸c ®ång chÝ
lêi chóc søc kháe, h¹nh phóc, chóc Héi nghÞ thµnh c«ng tèt ®Ñp.
KÝnh thưa....
T«i c¬ b¶n nhÊt trÝ víi néi dung b¸o c¸o kÕt qu¶ l·nh ®¹o thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô n¨m
2014, ph¬ng híng n¨m 2015 cña ban chÊp hµnh §¶ng bé. §èi víi c¸c ý kiÕn ph¸t biÓu t¹i Héi
nghÞ, nh÷ng ý kiÕn thuéc thÈm quyÒn, tr¸ch nhiÖm cña huyÖn:...........t«i xin tiÕp thu vµ sÏ b¸o
c¸o l·nh ®¹o huyÖn vµ c¸c ngµnh liªn quan quan t©m gi¶i quyÕt; nh÷ng ý kiÕn thuéc thÈm
quyÒn, tr¸ch nhiÖm cña x·, ®Ò nghÞ l·nh ®¹o x· tiÕp thu, gi¶i quyÕt....
N¨m 2014 là năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2010-2015 vµ NghÞ quyÕt §¹i héi §¶ng bé x· khãa 38; bªn c¹nh
nh÷ng thuËn lîi, c«ng t¸c x©y dùng §¶ng vµ ph¸t triÓn KT-XH x· nhµ còng ph¶i ®èi mÆt víi
nhiÒu khã kh¨n, th¸ch thøc: t tëng chÝnh trÞ cña ®¶ng viªn cã thêi ®iÓm cha æn ®Þnh, sù ®ång
thuËn cña nh©n d©n cã mÆt cßn h¹n chÕ; chÊt lîng s¶n xuÊt cßn thÊp; dÞch bÖnh trªn ®µn gia
sóc, gia cÇm tiÕp tôc diÔn biÕn phøc t¹p...song nhê cã sù chØ ®¹o, ®iÒu hµnh hiÖu qu¶ cña cÊp
ñy, chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng vµ sù nç lùc, ®oµn kÕt cña c¸c tÇng líp nh©n d©n, kÕt qu¶ l·nh ®¹o
thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô n¨m 2014 cña §¶ng bé x· ViÖt Hng còng ®¹t ®îc mét sè kÕt qu¶ tÝch
cùc:
HÖ sè sö dông ®Êt t¨ng lªn, tæng gi¸ trÞ s¶n xuÊt t¨ng 11,9%, thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ngêi t¨ng tõ 15,23 triÖu (n¨m 2013) lªn 24,3 triÖu ®ång (n¨m 2014); gi¸ trÞ s¶n xuÊt/ha ®Êt n«ng
nghiÖp ®¹t 121,53 triÖu ®ång, t¨ng 9,9%; c¬ cÊu kinh tÕ n«ng nghiÖp- TTCN- dÞch vô chuyÓn
dÞch tÝch cùc theo híng gi¶m tû träng n«ng nghiÖp, t¨ng tû träng TTCN vµ dÞch vô; tû lÖ hé
nghÌo gi¶m cßn 4,59% (n¨m 2013 lµ 6,21%); tû lÖ t¨ng d©n sè tù nhiªn 0,95%; lµng Ph¬ng
Khª ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ò nghÞ c«ng nhËn ®¹t danh hiÖu Lµng v¨n hãa; chïa Quang Phóc ®îc cÊp
b»ng c«ng nhËn di tÝch nghÖ thuËt kiÕn tróc cÊp tØnh; c«ng t¸c qu¸n triÖt, thùc hiÖn c¸c chØ thÞ,
nghÞ quyÕt cña §¶ng thùc hiÖn nghiªm tóc; chÊt lîng thùc hiÖn ChØ thÞ 03 cña Bé ChÝnh trÞ vÒ
"TiÕp tôc ®Èy m¹nh viÖc häc tËp vµ lµm theo tÊm g¬ng ®¹o ®øc Hå chÝ Minh" vµ NghÞ quyÕt
TW4 (khãa XI) vÒ x©y dùng §¶ng cã chuyÓn biÕn tÝch cùc; §¶ng bé ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ò nghÞ xÐt
c«ng nhËn TSVM; 85,71% chi bé ®¹t TSVM; ®¶ng viªn hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô ®¹t
9...
Bµi ph¸t biÓu
T¹i HéI NGHÞ TæNG KÕT §¶NG Bé X· VIÖT H¦NG
Ngµy 13 th¸ng 01 n¨m 2015
KÝnh tha:......
H«m nay vÒ dù Héi nghÞ tæng kÕt §¶ng bé x· ViÖt Hng, tríc hÕt cho phÐp t«i ®îc göi tíi
c¸c ®ång chÝ l·nh ®¹o ®Þa ph¬ng, c¸c ®ång chÝ ®¶ng viªn l©u n¨m cïng toµn thÓ c¸c ®ång chÝ
lêi chóc søc kháe, h¹nh phóc, chóc Héi nghÞ thµnh c«ng tèt ®Ñp.
KÝnh thưa....
T«i b¶n nhÊt trÝ víi néi dung b¸o c¸o kÕt qu¶ l·nh ®¹o thùc hiÖn c¸c nhiÖm n¨m
2014, ph¬ng híng n¨m 2015 cña ban chÊp hµnh §¶ng bé. §èi víi c¸c ý kiÕn ph¸t biÓu t¹i Héi
nghÞ, nh÷ng ý kiÕn thuéc thÈm quyÒn, tr¸ch nhiÖm cña huyÖn:...........t«i xin tiÕp thu b¸o
c¸o l·nh ®¹o huyÖn c¸c ngµnh liªn quan quan t©m gi¶i quyÕt; nh÷ng ý kiÕn thuéc thÈm
quyÒn, tr¸ch nhiÖm cña x·, ®Ò nghÞ l·nh ®¹o x· tiÕp thu, gi¶i quyÕt....
N¨m 2014 là năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2010-2015 NghÞ quyÕt §¹i héi §¶ng khãa 38; bªn c¹nh
nh÷ng thuËn lîi, c«ng t¸c x©y dùng §¶ng ph¸t triÓn KT-XH nhµ còng ph¶i ®èi mÆt víi
nhiÒu khã kh¨n, th¸ch thøc: t tëng chÝnh trÞ cña ®¶ng viªn thêi ®iÓm cha æn ®Þnh, ®ång
thuËn cña nh©n d©n mÆt cßn h¹n chÕ; chÊt lîng s¶n xuÊt cßn thÊp; dÞch bÖnh trªn ®µn gia
sóc, gia cÇm tiÕp tôc diÔn biÕn phøc t¹p...song nhê chØ ®¹o, ®iÒu hµnh hiÖu qu¶ cña cÊp
ñy, chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng lùc, ®oµn kÕt cña c¸c tÇng líp nh©n d©n, kÕt qu¶ l·nh ®¹o
thùc hiÖn c¸c nhiÖm n¨m 2014 cña §¶ng ViÖt Hng còng ®¹t ®îc mét kÕt qu¶ tÝch
cùc:
HÖ sè sö dông ®Êt t¨ng lªn, tæng gi¸ trÞ s¶n xuÊt t¨ng 11,9%, thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng-
êi t¨ng 15,23 triÖu (n¨m 2013) lªn 24,3 triÖu ®ång (n¨m 2014); gi¸ trÞ s¶n xuÊt/ha ®Êt n«ng
nghiÖp ®¹t 121,53 triÖu ®ång, t¨ng 9,9%; cÊu kinh n«ng nghiÖp- TTCN- dÞch chuyÓn
dÞch tÝch cùc theo híng gi¶m träng n«ng nghiÖp, t¨ng träng TTCN dÞch vô;
nghÌo gi¶m cßn 4,59% (n¨m 2013 6,21%); t¨ng d©n nhiªn 0,95%; lµng Ph¬ng
Khª ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ò nghÞ c«ng nhËn ®¹t danh hiÖu Lµng v¨n hãa; chïa Quang Phóc ®îc cÊp
b»ng c«ng nhËn di tÝch nghÖ thuËt kiÕn tróc cÊp tØnh; c«ng t¸c qu¸n triÖt, thùc hiÖn c¸c chØ thÞ,
nghÞ quyÕt cña §¶ng thùc hiÖn nghiªm tóc; chÊt lîng thùc hiÖn ChØ thÞ 03 cña ChÝnh trÞ
"TiÕp tôc ®Èy m¹nh viÖc häc tËp lµm theo tÊm g¬ng ®¹o ®øc chÝ Minh" NghÞ quyÕt
TW4 (khãa XI) x©y dùng §¶ng chuyÓn biÕn tÝch cùc; §¶ng ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ò nghÞ xÐt
c«ng nhËn TSVM; 85,71% chi ®¹t TSVM; ®¶ng viªn hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm ®¹t
9,2%; tËp thÓ c¸n bé, c«ng chøc ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ò nghÞ xÐt c«ng nhËn danh hiÖu TËp thÓ lao
®éng tiªn tiÕn; MTTQ c¸c ®oµn thÓ chÝnh trÞ héi ®¹t v÷ng nh; C«ng an, qu©n ®¹t
tiªn tiÕn....
T«i tr©n träng ghi nhËn, ®¸nh gi¸ cao biÓu d¬ng nh÷ng kÕt qu¶ mµ §¶ng nh©n
d©n nhµ ®¹t ®îc n¨m 2014. Tuy nhiªn, trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nhiÖm còng cßn béc
mét h¹n chÕ cÇn kh¾c phôc: c«ng t¸c n¾m t×nh h×nh, diÔn biÕn t©m tr¹ng d luËn héi
tiÕn song viÖc gi¶i quyÕt, cßn chËm, hiÖu qu¶ thÊp; kÕt qu¶ thùc hiÖn ChØ thÞ 03
NghÞ quyÕt TW4 (Khãa XI) cßn thÊp, biÓu hiÖn h×nh thøc, cha thÓ, cha s¸t víi thùc tiÔn;
chuyÓn biÕn ®¹o ®øc, lèi sèng, t¸c phong lµm viÖc tinh thÇn tr¸ch nhiÖm trong c«ng t¸c
sinh ho¹t cña c¸n bé, ®¶ng viªn cha nÐt, cha nh÷ng tÊm g¬ng ®iÓn h×nh nh÷ng viÖc
lµm tÝch cùc trong häc tËp lµm theo B¸c. Ho¹t ®éng cña MTTQ c¸c ®oµn thÓ chÝnh t
héi cã ®æi míi song chÊt lîng cha cao, cßn cã biÓu hiÖn thô ®éng, cha ph¸t huy hÕt vai trß khèi
®¹i ®oµn kÕt toµn d©n cïng chung tay thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô chÝnh trÞ cña ®Þa ph¬ng; c«ng t¸c
quy vïng s¶n xuÊt thùc hiÖn cha triÖt ®Ó; thùc hiÖn dån ®iÒn ®æi thöa g¾n víi chØnh trang ®ång
ruéng chËm, cha t¹o ®îc sù ®ång thuËn cao trong nh©n d©n; c«ng t¸c qu¶n lý ®Êt ®ai, m«i trêng
cßn béc nhiÒu bÊt cËp, nhÊt trong x©y dùng trªn ®Êt n«ng nghiÖp, nhµ trong coi tr¸i
phÐp trªn ®Êt chuyÓn ®æi, trong ®Êu gi¸ ®Êt, trong cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn dông ®Êt
Bài phát biểu tổng kết Đảng bộ - Trang 2
Bài phát biểu tổng kết Đảng bộ - Người đăng: quanghung7
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bài phát biểu tổng kết Đảng bộ 9 10 196