Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập - Bài giải Nguyên Lý Kế Toán (ĐH Kinh tế Đà Nẵng 2009)

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 98 trang   |   Lượt xem: 1206 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHAÀN I - §èi t−îng kÕ to¸n
A. Tãm t¾t lý thuyÕt: PhÇn nμy sinh viªn cÇn n¾m c¸c vÊn ®Ò sau:
1. B¶n chÊt cña kÕ to¸n, c¸c lo¹i kÕ to¸n (KÕ to¸n chi phÝ, kÕ to¸n qu¶n trÞ vμ kÕ
to¸n tμi chÝnh)
2. §èi t−îng chung vμ ®èi t−îng cô thÓ cña kÕ to¸n: Ph©n lo¹i ®èi t−îng kÕ to¸n
theo c¬ cÊu Tμi s¶n vμ Nguån h×nh thμnh tμi s¶n.
3. Yªu cÇu, nhiÖm vô vμ nguyªn t¾c cña kÕ to¸n tõ ®ã mμ vËn dông vμo c«ng t¸c
kÕ to¸n trong thùc tÕ.
B. Bμi tËp
Baøi soá 1ù
Tình hình taøi saûn cuûa coâng ty X vaøo ngaøy 01/01/200x nhö sau: (§vt: 1.000ñ)
1.Traùi phieáu ngaén haïn
50.000
2. Maùy moùc thieát bò
1.250.000
3. Nguoàn voán kinh doanh
4.550.000
4. Goùp voán lieân doanh
210.000
5. Vay ngaén haïn
200.000
6. Phaûi thu cuûa khaùch haøng
120.000
7. Phaûi traû cho ngöôøi baùn
650.000
8. Taïm öùng cho c«ng nh©n viªn
20.000
9. Vaät lieäu phuï
90.000
10. Thueá phaûi noäp cho nhaø nöôùc
150.000
11. Coâng cuï duïng cuï
30.000
12. Saûn phaåm dôû dang
60.000
13. Tieàn maët
20.000
14. Phaûi traû c«ng nh©n viªn
150.000
15. Nhaø xöôûng
2.500.000
16. Vay daøi haïn
1.400.000
17. Thieát bò vaên phoøng
270.000
18. Phaàn meàm vi tính
1.100.000
19. Tieàn göûi ngaân haøng
1.150.000
20. Nguyeân vaät lieäu chính
500.000
21. Baûn quyeàn saùng cheá
250.000
22. Lôïi nhuaän chöa phaân phoái
600.000
23. Thaønh phaåm
240.000
24. Quyõ ñaàu tö phaùt trieån
100.000
25. Quyeàn phaùt haønh
70.000
26. Coå phieáu daøi haïn
170.000
27. Nguoàn voán ñaàu tö XDCB
1.700.000
28. Giaù trò quyeàn söû duïng ñaát laâu daøi
1.200.000
29. Caâu laïc boä nhaø vaên hoaù
200.000

1

Yeâu caàu:
1. Haõy saép xeáp soá lieäu treân theo Taøi saûn vaø Nguoàn voán?
2. Cho bieát toång giaù trò taøi saûn vaø töøng loaïi taøi saûn? (TSNH vaø TSDH), toång soá
nguoàn voán vaø töøng loaïi nguoàn voán? (Nôï phaûi traû vaø Voán chuû sôû höõu).
Baøi soá 2
H·y ph©n lo¹i tμi s¶n vμ nguån h×nh thμnh tμi s¶n t¹i DN Y vμo ngμy 31/01/200x
theo sè liÖu sau: (§vt: triÖu ®ång)
1. TiÒn mÆt
10
2. TiÒn göi ng©n hμng
20
3. Ph¶i tr¶ ng−êi b¸n
30
4. Ph¶i thu cña kh¸ch hμng
80
5. Tμi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh
9.200
6. Hao mßn tμi s¶n cè ®Þnh
200
7. T¹m øng
5
8. Vay ng¾n h¹n
30
9. Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c
10
10. Nguyªn liÖu vËt liÖu
70
11. C«ng cô, dông cô
20
12. Vay dμi h¹n
55
13. Nguån vèn kinh doanh
9.100
14. X©y dùng c¬ b¶n dë dang
20
15. Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang
15
16. Hμng ho¸
40
17. Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn
10
18. §Çu t− chøng kho¸n ng¾n h¹n
10
19. Chi phÝ ph¶i tr¶
5
20. Chi phÝ tr¶ tr−íc
4
21. ThuÕ vμ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhμ n−íc
10
22. Gãp vèn liªn doan...
PHAÀN I - §èi tîng kÕ to¸n
A. Tãm t¾t lý thuyÕt: PhÇn nμy sinh viªn cÇn n¾m c¸c vÊn ®Ò sau:
1. B¶n chÊt cña kÕ to¸n, c¸c lo¹i kÕ to¸n (KÕ to¸n chi phÝ, kÕ to¸n qu¶n trÞ vμ
to¸n tμi chÝnh)
2. §èi tîng chung vμ ®èi tîng cô thÓ cña kÕ to¸n: Ph©n lo¹i ®èi tîng kÕ to¸n
theo c¬ cÊu Tμi s¶n vμ Nguån h×nh thμnh tμi s¶n.
3. Yªu cÇu, nhiÖm vô vμ nguyªn t¾c cña kÕ to¸n tõ ®ã mμ vËn dông vμo c«ng t¸c
kÕ to¸n trong thùc tÕ.
B. Bμi tËp
Baøi soá 1ù
Tình hình taøi saûn cuûa coâng ty X vaøo ngaøy 01/01/200x nhö sau: (§vt: 1.000ñ)
1.Traùi phieáu ngaén haïn 50.000
2. Maùy moùc thieát bò 1.250.000
3. Nguoàn voán kinh doanh 4.550.000
4. Goùp voán lieân doanh 210.000
5. Vay ngaén haïn 200.000
6. Phaûi thu cuûa khaùch haøng 120.000
7. Phaûi traû cho ngöôøi baùn 650.000
8. Taïm öùng cho c«ng nh©n viªn 20.000
9. Vaät lieäu phuï 90.000
10. Thueá phaûi noäp cho nhaø nöôùc 150.000
11. Coâng cuï duïng cuï 30.000
12. Saûn phaåm dôû dang 60.000
13. Tieàn maët 20.000
14. Phaûi traû c«ng nh©n viªn 150.000
15. Nhaø xöôûng 2.500.000
16. Vay daøi haïn 1.400.000
17. Thieát bò vaên phoøng 270.000
18. Phaàn meàm vi tính 1.100.000
19. Tieàn göûi ngaân haøng 1.150.000
20. Nguyeân vaät lieäu chính 500.000
21. Baûn quyeàn saùng cheá 250.000
22. Lôïi nhuaän chöa phaân phoái 600.000
23. Thaønh phaåm 240.000
24. Quyõ ñaàu tö phaùt trieån 100.000
25. Quyeàn phaùt haønh 70.000
26. Coå phieáu daøi haïn 170.000
27. Nguoàn voán ñaàu tö XDCB 1.700.000
28. Giaù trò quyeàn söû duïng ñaát laâu daøi 1.200.000
29. Caâu laïc boä nhaø vaên hoaù 200.000
1
Bài tập - Bài giải Nguyên Lý Kế Toán (ĐH Kinh tế Đà Nẵng 2009) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập - Bài giải Nguyên Lý Kế Toán (ĐH Kinh tế Đà Nẵng 2009) - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
98 Vietnamese
Bài tập - Bài giải Nguyên Lý Kế Toán (ĐH Kinh tế Đà Nẵng 2009) 9 10 539