Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập chương 10

Được đăng lên bởi Mid Midside
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 2192 lần   |   Lượt tải: 2 lần
z
KỸ THUẬT TRUYỀN SỐ LIỆU

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Môn: Kỹ Thuật Truyền Số Liệu

Vấn đề:

Bài Tập Chương 10
Người hướng dẫn: Thầy Trịnh Huy Hoàng
Sinh Viên Thực Hiện:
Nguyễn Thị Thúy Kiều......K37.104.
Phạm Thanh Phong………K37.104.098
Trần Thanh Tập…………. K37.104.031
Nguyễn Thị Xuân Thùy….K37.104.0
Thành phố Hồ Chí Minh ngày 25 tháng 10 năm 2013
1

KỸ THUẬT TRUYỀN SỐ LIỆU

Mục Lục
I. CÂU HỎI ÔN TẬP...................................................................................4
1. Cho biết khác biệt giữa thông tin và truyền dẫn......................................................4
2. Ba chức năng cơ bản của lớp kết nối dữ liệu là gì?.................................................4
3. Mục đích của hạng mục đường dây?.......................................................................4
4. Hai phương pháp hạng mục đường dây là gì? Cho biết khi nào thì hệ thống lựa
chọn các phương pháp này ?...........................................................................................4
5. Cho biết cơ chế của ENQ/ACK?..............................................................................5
6. Hãy cho biết cơ chế của poll/select?........................................................................5
7. Tại sao trong phương pháp poll/select lại cần định địa chỉ mà phương pháp
ENQ/ACK thì không cần?...............................................................................................6
8. Khác biệt giữa polling và selecting?........................................................................6
9. Tại sao lại cần có điều khiển lưu lượng?.................................................................7
10. Cho biết vai trò của bộ đệm tại máy thu trong cơ chế điều khiển lưu lượng?.....7
11. Cho biết hai phương pháp điều khiển lưu lượng dữ liệu qua kết nối thông tin?..7
12. Cơ chế của phương pháp điều khiển lưu lượng stop and wait?...........................7
13. Cơ chế hoạt động của phương pháp điều khiển lưu lượng dùng cửa sổ trượt?...8
14. Cho biết ý nghĩa của từ điều khiển lỗi trong lớp kết nối dữ liệu?........................8
15. Hai phương pháp điều khiển lỗi chính ?..............................................................8
16. Khi nào thì máy phát phải gởi lại một gói (data)?...............................................8
17. Cho biết cơ chế của phương pháp điều khiển lỗi stop and wait ARQ?................9
18. Hãy cho biết hai dạng của phương pháp điều khiển lỗi dùng cửa sổ trượt?.......
z
KỸ THUẬT TRUYỀN SỐ LIỆU
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Môn: Kỹ Thuật Truyền Số Liệu
Vấn đề:
Bài Tập Chương 10
Người hướng dẫn: Thầy Trịnh Huy Hoàng
Sinh Viên Thực Hiện:
Nguyễn Thị Thúy Kiều......K37.104.
Phạm Thanh Phong………K37.104.098
Trần Thanh Tập…………. K37.104.031
Nguyễn Thị Xuân Thùy….K37.104.0
Thành phố Hồ Chí Minh ngày 25 tháng 10 năm 2013
1
Bài tập chương 10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập chương 10 - Người đăng: Mid Midside
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Bài tập chương 10 9 10 807