Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập chương doanh lợi và rủi ro

Được đăng lên bởi Đoàn Hoa
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 979 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài tập và câu hỏi chương 4 ( Doanh lợi và rủi ro)
Câu hỏi :
Câu 1. Lấy ví dụ về hai chứng khoán có hệ số tương quan tỷ suất sinh lời bằng
a) 1
b) 0
c) -1
Câu 2 . Độ lệch chuẩn tỷ suất sinh sinh lời của chứng khoán A và B lần lượt là 6% và
9% , do vậy mức đền bù rủi ro của chứng khoán A gấp 1,5 lần mức đền bù rủi ro của
chứng khoán A. Theo bạn điều đó đúng hay sai?
Câu 3 . Theo bạn hệ số tương quan về tỷ suất sinh lời giữa cổ phiếu của một công ty
thuộc lĩnh vực kinh doanh bất động sản với cổ phiếu của công ty sản xuất thép xây dựng
sẽ gần 1 hay -1
Bài 4.1. Bạn mua một vé số giá 10.000 đồng , vé số chỉ có một giải duy nhất với giải
thưởng 1, 5 tỷ đồng cho 1 triệu vé. Hãy xác định tỷ suất sinh lời kỳ vọng, độ lệch chuẩn
và hệ số biến thiên của tỷ suất sinh lời. Theo bạn rủi ro của đầu tư này cao hay thấp?
Bài 4.2 . Phân phối xác suất về tỷ lệ sinh lời của cổ phiếu A và B như sau :
Cổ phiếu A
Tỷ suất sinh lời
-12%
5%
10%
15%
20%

Xác suất
0,05
0,2
0,5
0,2
0,05

Cổ phiếu B
Tỷ suất sinh lời
-25%
10%
15%
20%
25%

Xác suất
0,05
0,2
0,5
0,2
0,05

Yêu cầu :
a) Xác định tỷ lệ sinh lời kỳ vọng của mỗi cổ phiếu
b) Tính độ lệch chuẩn và hệ số biến thiên tỷ suất sinh lời của từng cổ phiếu
c) Cho biết cổ phiếu nào có rủi ro cao hơn?
d) Nếu bạn thiết lập một danh mục đầu tư gồm 2 cổ phiếu trên với tỷ trọng đầu tư
vào cổ phiếu A là 25%, cổ phiếu B : 75% thì tỷ suất sinh lời kỳ vọng và độ lệch
chuẩn của danh mục là bao nhiêu?
e) Với tỷ trọng đầu tư vào cổ phiếu A là bao nhiêu % thì rủi ro của danh muc thấp
nhất?
Bài 4.3. Tỷ suất sinh lời của cổ phiếu X và Y trong các năm từ 2009 tới năm 2012 như
sau
Năm
2008
2009
2010

Cổ phiếu X
15%
8%
10%

Cổ phiếu Y
20%
14%
16%

Cổ phiếu Z
- 5%
-2%
10%

2011
-2%
-4%
16%
2012
5%
8%
12%
Yêu cầu:
a) Xác định tỷ suất sinh lời kỳ vọng và độ lệch chuẩn tỷ suất sinh lời của từng cổ
phiếu
b) Xác định hệ số tương quan của từng cặp cổ phiếu
c) Xác định tỷ suất sinh lời kỳ vọng và độ lệch chuẩn của danh mục đầu tư gồm 2 cổ
phiếu X và Y với tỷ trọng vốn đầu tư vào cổ phiếu X : 40% , Y : 60%
d) Xác định tỷ suất sinh lời kỳ vọng và độ lệch chuẩn của danh mục đầu tư gồm 3 cổ
phiếu X, Y , Z với tỷ trọng vốn đầu tư vào mỗi cổ phiếu là 33,3%
Bài 4.4 Phân phối xác suất về tỷ lệ sinh lời của cổ phiếu A , B và C như sau :
Xác suất
0.05
0.2
0.5
0.2
0.05

Tỷ suấ sinh lời
Cổ phiếu A
25%
20%
15%
-10%
-20%

Cổ phiếu B
20%
15%
10%
-5%
-10%

Cổ phiếu C
-10%
-5%
10%
15%
20%

Yêu cầu:
a) Xác định tỷ suất sinh lời kỳ vọng và độ lệch chuẩn tỷ suất sinh lời của từng c...
Bài tập và câu hỏi chương 4 ( Doanh lợi và rủi ro)
Câu hỏi :
Câu 1. Lấy ví dụ về hai chứng khoán có hệ số tương quan tỷ suất sinh lời bằng
a) 1
b) 0
c) -1
Câu 2 . Độ lệch chuẩn tỷ suất sinh sinh lời của chứng khoán A B lần lượt 6% và
9% , do vậy mức đền rủi ro của chứng khoán A gấp 1,5 lần mức đền rủi ro của
chứng khoán A. Theo bạn điều đó đúng hay sai?
Câu 3 . Theo bạn hệ số tương quan về tỷ suất sinh lời giữa cổ phiếu của một công ty
thuộc lĩnh vực kinh doanh bất động sản với cổ phiếu của công ty sản xuất thép xây dựng
sẽ gần 1 hay -1
Bài 4.1. Bạn mua một số giá 10.000 đồng , số chỉ một giải duy nhất với giải
thưởng 1, 5 tỷ đồng cho 1 triệu vé. Hãy xác định tỷ suất sinh lời kỳ vọng, độ lệch chuẩn
và hệ số biến thiên của tỷ suất sinh lời. Theo bạn rủi ro của đầu tư này cao hay thấp?
Bài 4.2 . Phân phối xác suất về tỷ lệ sinh lời của cổ phiếu A và B như sau :
Cổ phiếu A Cổ phiếu B
Tỷ suất sinh lời Xác suất Tỷ suất sinh lời Xác suất
-12% 0,05 -25% 0,05
5% 0,2 10% 0,2
10% 0,5 15% 0,5
15% 0,2 20% 0,2
20% 0,05 25% 0,05
Yêu cầu :
a) Xác định tỷ lệ sinh lời kỳ vọng của mỗi cổ phiếu
b) Tính độ lệch chuẩn và hệ số biến thiên tỷ suất sinh lời của từng cổ phiếu
c) Cho biết cổ phiếu nào có rủi ro cao hơn?
d) Nếu bạn thiết lập một danh mục đầu gồm 2 cổ phiếu trên với tỷ trọng đầu
vào cổ phiếu A 25%, cổ phiếu B : 75% thì tỷ suất sinh lời kỳ vọng đ lệch
chuẩn của danh mục là bao nhiêu?
e) Với tỷ trọng đầu vào cổ phiếu A bao nhiêu % thì rủi ro của danh muc thấp
nhất?
Bài 4.3. Tỷ suất sinh lời của cổ phiếu X Y trong c năm từ 2009 tới năm 2012 như
sau
Năm Cổ phiếu X Cổ phiếu Y Cổ phiếu Z
2008 15% 20% - 5%
2009 8% 14% -2%
2010 10% 16% 10%
Bài tập chương doanh lợi và rủi ro - Trang 2
Bài tập chương doanh lợi và rủi ro - Người đăng: Đoàn Hoa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Bài tập chương doanh lợi và rủi ro 9 10 586