Ktl-icon-tai-lieu

bài tập động lực học chất điểm

Được đăng lên bởi Dong Song Bang
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1889 lần   |   Lượt tải: 2 lần
PHẦN THỨ NHẤT
BAØI TAÄP ÑOÄNG LÖÏC HOÏC CHAÁT ÑIEÅM
BAØI 1 :Hai lò xo: lò xo một dài thêm 2 cm khi treo vật m1 = 2kg, lò xo 2 dài thêm 3 cm khi
treo vật m2 = 1,5kg. Tìm tỷ số k1/k2
.
Bài giải:

Khi gắn vật lò xo dài thêm đoạn ∆l. Ở vị trí cân bằng
→

→

F0 = P ⇔ K∆l = mg
Với lò xo 1: k ∆l = m g
(1)
1 1
1
Với lò xo 1: k ∆l = m g
(2)
2 2
2
Lập tỷ số (1), (2) ta được
K 1 m 1 ∆l 2
2 3
=
.
=
=2
K 2 m 2 ∆l 1 1,5 2

BAØI 2 :Một xe tải kéo một ô tô bằng dây cáp. Từ trạng thái đứng yên sau 100s ô tô đạt vận
tốc V = 36km/h. Khối lượng ô tô là m = 1000 kg. Lực ma sát bằng 0,01 trọng lực ô tô. Tính
lực kéo của xe tải trong thời gian trên.
Bài giải:

Chọn hướng và chiều như hình vẽ
Ta có gia tốc của xe là:
V − V0 10 − 0
a=
=
= 0,1(m / s 2 )
t
100
Theo định luật II Newtơn :
→

→

→

F + fms = m a

F − fms = ma
F = fms + ma
= 0,01P + ma
= 0,01(1000.10 + 1000.0,1)
= 200 N
BAØI 3 :Hai lò xo khối lượng không đáng kể, độ cứng lần lượt là k1 = 100 N/m, k2 = 150 N/m,
có cùng độ dài tự nhiên L0 = 20 cm được treo thẳng đứng như hình vẽ. Đầu dưới 2 lò xo nối
với một vật khối lượng m = 1kg. Lấy g = 10m/s2. Tính chiều dài lò xo khi vật cân bằng.

Bài giải:

Khi cân bằng: F1 + F2 =
Với F1 = K1∆l;
F2 = K2∆1
nên (K1 + K2) ∆l = P
⇒ ∆l =

P
1.10
=
= 0,04 (m)
K 1 + K 2 250

Vậy chiều dài của lò xo là:
L = l0 + ∆l = 20 + 4 = 24 (cm)
BAØI 4 :Tìm độ cứng của lò xo ghép theo cách sau:

Bài giải:

Hướng và chiều như hình vẽ:
Khi kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng một đoạn x thì :
Độ dãn lò xo 1 là x, độ nén lò xo 2 là x
→

→

Tác dụng vào vật gồm 2 lực đàn hồi F1 ; F 2 ,
→

→

→

F1 + F 2 = F
Chiếu lên trục Ox ta được :
F = −F1 − F2 = −(K1 + K2)x
Vậy độ cứng của hệ ghép lò xo theo cách trên là:
K = K1 + K2
BAØI 5 :Hai vật A và B có thể trượt trên mặt bàn nằm ngang và được nối với nhau bằng dây
không dẫn, khối lượng không đáng kể. Khối lượng 2 vật là mA = 2kg, mB = 1kg, ta tác dụng

vào vật A một lực F = 9N theo phương song song với mặt bàn. Hệ số ma sát giữa hai vật với
mặt bàn là m = 0,2. Lấy g = 10m/s2. Hãy tính gia tốc chuyển động.
Bài giải:

Đối với vật A ta có:
→

→

→

→

→

→

P1 + N 1 + F + T1 + F1ms = m 1 a 1
Chiếu xuống Ox ta có: F −T1 − F1ms = m1a1
Chiếu xuống Oy ta được: −m1g + N1 = 0
Với F1ms = kN1 = km1g
F −T1 − k m1g = m1a1
⇒
* Đối với vật B:
→

→

→

→

→

(1)
→

P2 + N 2 + F + T2 + F2 ms = m 2 a 2

Chiếu xuống Ox ta có: T2 − F2ms = m2a2
Chiếu xuống Oy ta được: −m2g + N2 = 0
Với F2ms = k N2 = k m2g
⇒
⇒

T2 − k m2g = m2a2

(2)

Vì T1 = T2 = T và a1 = a2 = a nên:

F - T − k m1g =...
PHN TH NHT
BAØI TAÄP ÑOÄNG LÖÏC HOÏC CHAÁT ÑIEÅM
BAØI 1 :Hai lò xo: lò xo một dài thêm 2 cm khi treo vật m
1
= 2kg, lò xo 2 dài thêm 3 cm khi
treo vật m
2
= 1,5kg. Tìm tỷ số k
1
/k
2
.
Bài giải:
Khi gắn vật lò xo dài thêm đoạn l. Ở vị trí cân bằng
mglKPF
0
==
Với lò xo 1: k
1
l
1
= m
1
g (1)
Với lò xo 1: k
2
l
2
= m
2
g (2)
Lập tỷ số (1), (2) ta được
2
2
3
5,1
2
l
l
.
m
m
K
K
1
2
2
1
2
1
==
=
BAØI 2 :Một xe tải kéo một ô tô bằng dây cáp. Từ trạng thái đứng yên sau 100s ô tô đạt vận
tốc V = 36km/h. Khối lượng ô tô là m = 1000 kg. Lực ma sát bằng 0,01 trọng lực ô tô. Tính
lực kéo của xe tải trong thời gian trên.
Bài giải:
Chọn hướng và chiều như hình vẽ
Ta có gia tốc của xe là:
)s/m(1,0
100
010
t
VV
a
2
0
=
=
=
Theo định luật II Newtơn :
=+ amfF
ms
F f
ms
= ma
F = f
ms
+ ma
= 0,01P + ma
= 0,01(1000.10 + 1000.0,1)
= 200 N
BAØI 3 :Hai lò xo khối lượng không đáng kể, độ cứng lần lượt là k
1
= 100 N/m, k
2
= 150 N/m,
có cùng độ dài tự nhiên L
0
= 20 cm được treo thẳng đứng như hình vẽ. Đầu dưới 2 lò xo nối
với một vật khối lượng m = 1kg. Lấy g = 10m/s
2
. Tính chiều dài lò xo khi vật cân bằng.
bài tập động lực học chất điểm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập động lực học chất điểm - Người đăng: Dong Song Bang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
bài tập động lực học chất điểm 9 10 974