Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP HOÁ HỌC 10 liên kết hóa trị

Được đăng lên bởi huetieuthu1512
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1004 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Cô :Thu vỹ-Tel: 0932.546.381 2014

LIÊN KẾT HÓA HỌC
Họ và tên: ………………

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Liên kết hóa học trong NaCl được hình thành là do:
A. Hạt nhân nguyên tử hút electron rất mạnh B. Mỗi nguyên tử Na và Cl góp chung 1 electron
C. Mỗi nguyên tử nhường hoặc thu electron
D. Na → Na+ + e ; Cl + e → Cl- ; Na+ + Cl- → NaCl
Câu 2: Chất nào dưới đây chứa ion đa nguyên tử:
A. CaCl2
B. NH4Cl
C. AlCl3
D. HCl
+
2+
3+
Câu 3: Số electron trong các cation: Na , Mg , Al là:
A. 11
B. 12
C. 10
D. 13
Câu 4: Số electron trong các ion
A. 1 và 16
Câu 5: số nơtron trong các ion

2
1

H+ và

32
16

S2- lần lượt là:

B. 2 và 18
56
26

2+

Fe và

C. 1 và 18
35
17

D. 0 và 18

-

Cl lần lượt là:

A. 26 và 17
B. 30 và 18
C. 32 và 17
D. 24 và 18
Câu 6: Liên kết cộng hóa trị là liên kết:
A. Giữa các phi kim với nhau
B. Trong đó cặp electron chung bị lệch về một nguyên tử
C. Được hình thành do sự dùng chung electron của 2 nguyên tử khác nhau
D. Được tạo nên giữa hai nguyên tử bằng một hay nhiều cặp electron chung
Câu 7: Phát biểu nào sau đây là đúng:
A. Trong liên kết cộng hóa trị, cặp electron lệch về phía nguyên tử có độ âm điện nhỏ hơn
B. Liên kết cộng hóa trị có cực được tạo thành giữa hai nguyên tử có hiệu độ âm điện từ 0,4 đến nhỏ hơn 1,7
C. Liên kết cộng hóa trị không cực được tạo nên từ các nguyên tử khác hẳn nhau về tính chất hóa học
D. Hiệu độ âm điện giữa hai nguyên tử lớn thì phân tử phân cực yếu
Câu 8: Độ âm điện của nguyên tử đặc trưng cho:
A. Khả năng hút electron của nguyên tử đó khi hình thành liên kết hóa học
B. Khả năng nhường electron của nguyên tử đó cho nguyên tử khác
C. Khả năng tham gia phản ứng mạnh hay yếu của nguyên tử đó
D. Khả năng nhường proton của nguyên tử đó cho nguyên tử khác
Câu 9: Liên kết trong hợp chất nào dưới đây thuộc loại liên kết ion (biết độ âm điện của Cl(3,16), Al(1,61), Ca(1), S (2,58)
A. AlCl3
B. CaCl2
C. CaS
D. Al2S3
Câu 10: (ĐHA08) Hợp chất trong phân tử có liên kết ion là
A. HCl.
B. NH3.
C. H2O.
D. NH4Cl.
Câu 11: (CĐ10)Liên kết hoá học giữa các nguyên tử trong phân tử H2O là liên kết
A. cộng hoá trị không phân cực.
B. hiđro.
C. cộng hoá trị phân cực.
D. ion
Câu 12: (CĐ09) Dãy gồm các chất trong phân tử chỉ có liên kết cộng hoá trị phân cực là
A. O2, H2O, NH3
B. H2O, HF, H2S
C. HCl, O3, H2S
D. HF, Cl2, H2O
Câu 13: (ĐHB10) Các chất mà phân tử không phân cực là:
A. HBr, CO2, CH4
B. Cl2, CO2, C2H2
C. HCl, C2H2, Br2
D. NH3, Br2, C2H4
Câu 14: (CĐ11)Mức độ phân cực của liên kết hoá học trong các phân tử được sắp xếp theo thứ tự gi...
Cô :Thu vỹ-Tel: 0932.546.381 2014
LIÊN KẾT HÓA HỌC
Họ và tên: ………………
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Liên kết hóa học trong NaCl được hình thành là do:
A. Hạt nhân nguyên tử hút electron rất mạnh B. Mỗi nguyên tử Na và Cl góp chung 1 electron
C. Mỗi nguyên tử nhường hoặc thu electron D. Na → Na
+
+ e ; Cl + e → Cl
-
; Na
+
+ Cl
-
→ NaCl
Câu 2: Chất nào dưới đây chứa ion đa nguyên tử:
A. CaCl
2
B. NH
4
Cl C. AlCl
3
D. HCl
Câu 3: Số electron trong các cation: Na
+
, Mg
2+
, Al
3+
là:
A. 11 B. 12 C. 10 D. 13
Câu 4: Số electron trong các ion
2
1
H
+
32
16
S
2-
lần lượt là:
A. 1 và 16 B. 2 và 18 C. 1 và 18 D. 0 và 18
Câu 5: số nơtron trong các ion
56
26
Fe
2+
35
17
Cl
-
lần lượt là:
A. 26 và 17 B. 30 và 18 C. 32 và 17 D. 24 và 18
Câu 6: Liên kết cộng hóa trị là liên kết:
A. Giữa các phi kim với nhau
B. Trong đó cặp electron chung bị lệch về một nguyên tử
C. Được hình thành do sự dùng chung electron của 2 nguyên tử khác nhau
D. Được tạo nên giữa hai nguyên tử bằng một hay nhiều cặp electron chung
Câu 7: Phát biểu nào sau đây là đúng:
A. Trong liên kết cộng hóa trị, cặp electron lệch về phía nguyên tử có độ âm điện nhỏ hơn
B. Liên kết cộng hóa trị có cực được tạo thành giữa hai nguyên tử có hiệu độ âm điện từ 0,4 đến nhỏ hơn 1,7
C. Liên kết cộng hóa trị không cực được tạo nên từ các nguyên tử khác hẳn nhau về tính chất hóa học
D. Hiệu độ âm điện giữa hai nguyên tử lớn thì phân tử phân cực yếu
Câu 8: Độ âm điện của nguyên tử đặc trưng cho:
A. Khả năng hút electron của nguyên tử đó khi hình thành liên kết hóa học
B. Khả năng nhường electron của nguyên tử đó cho nguyên tử khác
C. Khả năng tham gia phản ứng mạnh hay yếu của nguyên tử đó
D. Khả năng nhường proton của nguyên tử đó cho nguyên tử khác
Câu 9: Liên kết trong hợp chất nào dưới đây thuộc loại liên kết ion (biết độ âm điện của Cl(3,16), Al(1,61), Ca(1), S (2,58)
A. AlCl
3
B. CaCl
2
C. CaS D. Al
2
S
3
Câu 10: (ĐH
A
08) Hợp chất trong phân tử có liên kết ion là
A. HCl.
B. NH
3
. C. H
2
O. D. NH
4
Cl.
Câu 11: (10)Liên kết hoá học giữa các nguyên tử trong phân tử H
2
O là liên kết
A. cộng hoá trị không phân cực. B. hiđro.
C. cộng hoá trị phân cực. D. ion
Câu 12: (CĐ09) Dãy gồm các chất trong phân tử chỉ có liên kết cộng hoá trị phân cực là
A. O
2
, H
2
O, NH
3
B. H
2
O, HF, H
2
S C. HCl, O
3
, H
2
S D. HF, Cl
2
, H
2
O
Câu 13: (ĐH
B
10) Các chất mà phân tử không phân cực là:
A. HBr, CO
2
, CH
4
B. Cl
2
, CO
2
, C
2
H
2
C. HCl, C
2
H
2
, Br
2
D. NH
3
, Br
2
, C
2
H
4
Câu 14: (CĐ11)Mức độ phân cực của liên kết hoá học trong các phân tử được sắp xếp theo thứ tự giảm dần từ trái sang
phải: A. HBr, HI, HCl B. HI, HBr, HCl C. HCl , HBr, HI D. HI, HCl , HBr
Câu 15: (CĐ13) Liên kết hóa học trong phân tử Br
2
thuộc loại liên kết:
A. cộng hoá trị không cực. B. hiđro.
C. cộng hoá trị có cực. D. ion
Câu 16: (ĐH
A
13) Liên kết hóa học giữa các nguyên tử trong phân tử HCl thuộc loại liên kết:
A. cộng hoá trị không cực. B. hiđro.
C. cộng hoá trị có cực. D. ion
Câu 17: (ĐH
A
14) Liên kết hóa học giữa các nguyên tử trong phân tử NH
3
thuộc loại liên kết:
A. cộng hoá trị không cực. B. hiđro.
C. cộng hoá trị có cực. D. ion
LỚP 10 CB
BÀI TẬP HOÁ HỌC 10 liên kết hóa trị - Trang 2
BÀI TẬP HOÁ HỌC 10 liên kết hóa trị - Người đăng: huetieuthu1512
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
BÀI TẬP HOÁ HỌC 10 liên kết hóa trị 9 10 989