Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập hóa học

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1473 lần   |   Lượt tải: 14 lần
MỤC LỤC
Nội dung

Trang

 Phần : MỞ ĐẦU
I. Lý do chọn đề tài...........................................................................1
II. Mục đích của đề tài.......................................................................1
III. Nhiệm vụ của đề tài......................................................................1
IV. Khách thể và đối tượng nghiên cứu.............................................1
V. Giả thuyết khoa học......................................................................2
VI. Phạm vi nghiên cứu......................................................................2
VII. Phương pháp và phương tiện nghiên cứu....................................2
CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI
I .1– CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BÀI TẬP HÓA HỌC
I.1.1 Khái niệm bài tập hóa học.......................................................4
I.1.2 Tầm quan trọng của bài tập hóa học......................................4
I.1.3 Tác dụng của bài tập hóa học..................................................5
I.1.4 Phân loại bài tập hóa học.........................................................8
I.1.5 Một số phương pháp giải bài tập.............................................9
I.1.6 Điều kiện để học sinh giải bài tập được tốt...........................10
I.1.7 Các bước giải bài tập trên lớp...............................................10
I.9. Cơ sở thực tiễn.........................................................................10
I.2 – CƠ SỞ LÝ THUYẾT CHUYÊN NGÀNH
I.2.1 Thuyết cấu tạo hóa học..........................................................12
I.2.2 Đồng đẳng – Đồng phân – Danh pháp..................................12
I.2.3 Các loại công thức hóa học...................................................12
I.2.4 Tóm tắt hóa tính các hydrocacbon........................................13
I.2.5 Điều chế các hydrocacbon.....................................................17
CHƯƠNG II : PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ

BÀI TẬP VỀ HYDROCACBON CHƯƠNG TRÌNH THPT
II.1 – BÀI TẬP GIÁO KHOA
II.1.1 Bài tập về công thức cấu tạo – đồng đẳng – đồng phân –danh
pháp của các hydrocacbon ............................................................21
II.1.2 Chuỗi phản ứng – Điều chế..................................................27
II.1.3 Tách – Tinh chế ...................................................................32
II.1.4 Nhận biết – Phân biệt...........................................................36
II.1.5 Bài tập viết phương trình phản ứng giữa các chất...........
MỤC LỤC
Nội dung Trang
Phần : MỞ ĐẦU
I. Lý do chọn đề tài...........................................................................1
II. Mục đích của đề tài.......................................................................1
III. Nhiệm vụ của đề tài......................................................................1
IV. Khách thể và đối tượng nghiên cứu.............................................1
V. Giả thuyết khoa học......................................................................2
VI. Phạm vi nghiên cứu......................................................................2
VII. Phương pháp và phương tiện nghiên cứu....................................2
CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI
I .1– CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BÀI TẬP HÓA HỌC
I.1.1 Khái niệm bài tập hóa học.......................................................4
I.1.2 Tầm quan trọng của bài tập hóa học......................................4
I.1.3 Tác dụng của bài tập hóa học..................................................5
I.1.4 Phân loại bài tập hóa học.........................................................8
I.1.5 Một số phương pháp giải bài tập.............................................9
I.1.6 Điều kiện để học sinh giải bài tập được tốt...........................10
I.1.7 Các bước giải bài tập trên lớp...............................................10
I.9. Cơ sở thực tiễn.........................................................................10
I.2 – CƠ SỞ LÝ THUYẾT CHUYÊN NGÀNH
I.2.1 Thuyết cấu tạo hóa học..........................................................12
I.2.2 Đồng đẳng – Đồng phân – Danh pháp..................................12
I.2.3 Các loại công thức hóa học...................................................12
I.2.4 Tóm tắt hóa tính các hydrocacbon........................................13
I.2.5 Điều chế các hydrocacbon.....................................................17
CHƯƠNG II : PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ
BÀI TẬP VỀ HYDROCACBON CHƯƠNG TRÌNH THPT
II.1 – BÀI TẬP GIÁO KHOA
II.1.1 Bài tập về công thức cấu tạo – đồng đẳng – đồng phân –danh
pháp của các hydrocacbon ............................................................21
II.1.2 Chuỗi phản ứng – Điều chế..................................................27
II.1.3 Tách – Tinh chế ...................................................................32
II.1.4 Nhận biết – Phân biệt...........................................................36
II.1.5 Bài tập viết phương trình phản ứng giữa các chất..............40
II.1.6 Bài tập so sánh và giải thích tính chất hóa học của các chất..
........................................................................................................45
Bài tập hóa học - Trang 2
Bài tập hóa học - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài tập hóa học 9 10 896