Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập kế toán mọi loại hình doanh nghiệp

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 166 trang   |   Lượt xem: 5091 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHẦN I:BÀI TẬP KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
Bài số 1 : Doanh nghiệp HC tháng 1/N có các chứng từ tài liệu sau (ĐV: 1000đ):
I. Số dư đầu tháng của TK 111 “Tiền mặt”: 36.460
Trong đó: TK 1111 “Tiền Việt Nam” : 13.210;
TK 1112 “Ngoại tệ”: 23.250 (của 1.500 USD, tỷ giá 1 USD = 15.500VND)
II .Các chứng từ phát sinh trong tháng
Chứng từ

Nội dung

Số tiền

Số

Ngày

01

2-1

Phiếu thu (Tiền mặt): Rút tiền ngân hàng về quỹ

48.000

02

3-1

Phiếu thu (tiền mặt): Công ty A trả nợ tiền hàng tháng 12/N-1

37.500

01

4-1

Phiếu chi (tiền mặt): Tạm ứng lương kỳ I cho CNV.

38.000

02

4-1

Phiếu chi (tiền mặt): Tạm ứng tiền công tác cho CNV B

500

03

5-1

03

6-1

Phiếu chi: Trả tiền công tác phí cho ông N, ở phòng hành chính

320

04

8-1

Phiếu chi : Nộp tiền mặt vào ngân hàng.

50.000

05

9-1

Phiếu chi (tiền mặt): Trả nợ cho người cung cấp

15.000

06

9-1

Phiếu chi (TM): Mua CCDC đã nhập kho (trong đó: giá bán 5.000, thuế GTGT
được khấu trừ 500)
5.500

04

9-1

Phiếu thu tền mặt : Nhận lại số tiền đã ký quỹ ngắn hạn DN X về
bao bì.
10.000

07

10-1

Phiếu chi ngoại tệ: (USD): Để mua trái phiếu ngắn hạn của Công ty
C:500 USD (tỷ giá giao dịch bình quân thị trường ngoại tệ liên ngân hàng
do ngân hàng Nhà nước công bố 1 USD = 15.400 VNĐ)

08

11-1

09

12-1

10

12-1

Phiếu chi: Trả tiền nợ vay ngắn hạn

2.400

11

13-1

Phiếu chi (TM): Về trả lãi nợ vay vốn sản xuất

600

12

13-1

Phiếu chi (TM): Chi trả tiền thuê chuyên chở sản phẩm tiêu thụ.

200

05

13-1

Phiếu thu (TM): Về nhượng lại 1 cổ phiếu ngắn hạn trên thị trường
(giá gốc cổ phiếu 5.000, giá bán 5.400)
5.400

06

13-1

Phiếu thu (TM): thu được khoản nợ khó đòi: (trước đây đã xử lý nay
người thiếu nợ bất ngờ đem trả)
3.200

13

15-1

Phiếu thu : Tiền bán hàng trực tiếp tại kho (giá bán: 20.000, VAT:
2.000
22.000

Phiếu chi TM: trả tiền thuê văn phòng

1.600

Phiếu chi TM: Chi quỹ khen thưởng cho CNV có thành tích công tác
đột xuất.
5.000

Phiếu chi (TM): Trả tiền khen thưởng thường xuyên cho CNV.

10.000

07

15-1

08

15-1

14

15-1

Phiếu thu (TM): Về việc khách hàng thiếu nợ DN 24.600 nay chịu thanh toán
bằng 1.600 USD (tỷ giá giao dịch bình quân thị trường ngoại tệ liên ngân
hàng do ngân hàng Nhà nước công bố USD = 15.800 VNĐ)
Phiếu thu (TM): về tiền lãi nợ cho vay

400

Phiếu chi (TM): Thanh toán cho công ty Y ở tỉnh B chuyển tiền qua
bưu điện
2.000

Yêu cầu :
1. Định khoản kế toán các nghiệp vụ trên.
2. Ghi vào sổ kế toán (với giả thiết DN hạch toán ngoại tệ theo tỷ giá thực tế nhập trước, xuất trước...
PH N I:BÀI T P K TOÁN DOANH NGHI P
Bài s 1 : Doanh nghi p HC tháng 1/N có các ch ng t i li u sau (ĐV: 1000đ):
I. S d đ u tháng c a TK 111 “Ti n m t”: 36.460 ư
Trong đó: TK 1111 “Ti n Vi t Nam” : 13.210;
TK 1112 “Ngo i t ”: 23.250 (c a 1.500 USD, t giá 1 USD = 15.500VND)
II .Các ch ng t phát sinh trong tháng
Ch ng t
N i dung S ti n
S Ngày
01 2-1 Phi u thu (Ti n m t): Rút ti n ngân hàng v qu ế 48.000
02 3-1 Phi u thu (ti n m t): Công ty A tr n ti n hàng tháng 12/N-1ế 37.500
01 4-1 Phi u chi (ti n m t): T m ng l ng kỳ I cho CNV.ế ươ 38.000
02 4-1 Phi u chi (ti n m t): T m ng ti n công tác cho CNV Bế 500
03 5-1 Phi u thu : Ti n bán hàng tr c ti p t i kho (giá bán: 20.000, VAT:ế ế
2.000 22.000
03 6-1 Phi u chi: Tr ti n công tác phí cho ông N, phòng hành chính ế 320
04 8-1 Phi u chi : N p ti n m t vào ngân hàng. ế 50.000
05 9-1 Phi u chi (ti n m t): Tr n cho ng i cung c p ế ườ 15.000
06 9-1 Phi u chi (TM): Mua CCDC đã nh p kho (trong đó: giá n 5.000, thu GTGTế ế
đ c kh u tr 500)ư 5.500
04 9-1 Phi u thu t n m t : Nh n l i s ti n đã qu ng n h n DN X vế
bao bì. 10.000
07 10-1 Phi u chi ngo i t : (USD): Đ mua trái phi u ng n h n c a Công tyế ế
C:500 USD (t giá giao d ch bình quân th tr ng ngo i t liên ngân hàng ườ
do ngân hàng Nhà n c công b 1 USD = 15.400 VNĐ)ướ
08 11-1 Phi u chi TM: tr ti n thuê văn phòng ế 1.600
09 12-1 Phi u chi TM: Chi qu khen th ng cho CNV thành tích công tácế ưở
đ t xu t. 5.000
10 12-1 Phi u chi: Tr ti n n vay ng n h nế 2.400
11 13-1 Phi u chi (TM): V tr lãi n vay v n s n xu t ế 600
12 13-1 Phi u chi (TM): Chi tr ti n thuê chuyên ch s n ph m tiêu th .ế 200
05 13-1 Phi u thu (TM): V nh ng l i 1 c phi u ng n h n trên th tr ngế ượ ế ườ
(giá g c c phi u 5.000, giá bán 5.400) ế 5.400
06 13-1 Phi u thu (TM): thu đ c kho n n khó đòi: (tr c đây đã x nayế ượ ướ
ng i thi u n b t ng đem tr )ườ ế 3.200
13 15-1 Phi u chi (TM): Tr ti n khen th ng th ng xuyên cho CNV. ế ưở ườ 10.000
Bài tập kế toán mọi loại hình doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập kế toán mọi loại hình doanh nghiệp - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
166 Vietnamese
Bài tập kế toán mọi loại hình doanh nghiệp 9 10 297