Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập Kế toán tài chính - Hình thức nhật ký chung

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 239 trang   |   Lượt xem: 5875 lần   |   Lượt tải: 25 lần
Công ty TNHH TM-DV ASC mã số thuế 0300712583, thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, thực
hiện chức năng kinh doanh thương mại, dịch vụ hàng hóa.
1. Tình hình tài sản và nguồn vốn đầu kỳ như sau:
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009
Đơn vị tính: đồng
TÀI SẢN
1
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN ( 100 =
110+120+130+140+150 )
I. Tiền và các khoản tương đương tiền
1. Tiền
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
1. Đầu tư ngắn hạn
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn
1. Phải thu khách hàng
2. Trả trước cho người bán
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
5. Các khoản phải thu khác
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)
IV. Hàng tồn kho
1. Hàng tồn kho
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)
V. Tài sản ngắn hạn khác
1. Chi phí trả trước ngắn hạn

Mã
số
2
100

Thuyế
Số đầu
Số cuối năm
t minh
năm
3
4
5

110
111
112
120
121
129
130
131
132
133
134
135
139
140
141
149
150
151

1.320.380.000
1.320.380.000

1.617.380.000

75.000.000
75.000.000

207.000.000
207.000.000
15.000.000

2. Thuế GTGT được khấu trừ
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước
4. Tài sản ngắn hạn khác
B. TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200 =
210+220+240+250+260)
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu dài hạn khác
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)
II. Tài sản cố định
1. Tài sản cố định hữu hình
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)
2. Tài sản cố định thuê tài chính
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)
3. Tài sản cố định vô hình
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh
3. Đầu tư dài hạn khác
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)
V. Tài sản dài hạn khác
1. Chi phí trả trước dài hạn

152
154
158

15.000.000

200

480.000.000

210
211
212
213
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
240
241
242
250
251
252
258
259
260
261

0

360.000.000
360.000.000
534.000.000
(174.000.000)

120.000.000

2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 =100 +200 )
NGUỒN VỐN
A. NỢ PHẢI TRẢ ( 300 = 310 +330 )
I. Nợ ngắn hạn
1. Vay và nợ ngắn hạn
2. Phải trả người bán
3. Người mua trả tiền trước
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà...
Công ty TNHH TM-DV ASC mã s thu 0300712583, thu c đ i t ng n p thu GTGT theo ph ng pháp kh u tr , th c ế ượ ế ươ
hi n ch c năng kinh doanh th ng m i, d ch v hàng hóa. ươ
1. Tình hình tài s n và ngu n v n đ u kỳ nh sau: ư
B NG CÂN Đ I K TOÁN
T i ngày 31 tháng 12 năm 2009
Đ n v tính: đ ngơ
TÀI S N
s
Thuyế
t minh
S cu i năm
S đ u
năm
1 2 3 4 5
A. TÀI S N NG N H N ( 100 =
110+120+130+140+150 )
100
1.617.380.000
I. Ti n và các kho n t ng đ ng ti n ươ ươ
110
1.320.380.000
1. Ti n 111 1.320.380.000
2. Các kho n t ng đ ng ti n ươ ươ
112
II. Các kho n đ u t tài chính ng n h n ư
120
1. Đ u t ng n h n ư 121
2. D phòng gi m giá đ u t ng n h n (*) ư 129
III. Các kho n ph i thu ng n h n 130 75.000.000
1. Ph i thu khác h hàng 131 75.000.000
2. Tr tr c cho ng i bán ướ ườ 132
3. Ph i thu n i b ng n h n 133
4. Ph i thu theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng ế ế 134
5. Các kho n ph i thu khác 135
6. D phòng ph i thu ng n h n khó đòi (*) 139
IV. Hàng t n kho 140 207.000.000
1. Hàng t n kho 141 207.000.000
2. D phòng gi m giá hàng t n kho (*) 149
V. Tài s n ng n h n khác 150 15.000.000
1. Chi phí tr tr c ng n h n ướ 151
Bài tập Kế toán tài chính - Hình thức nhật ký chung - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập Kế toán tài chính - Hình thức nhật ký chung - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
239 Vietnamese
Bài tập Kế toán tài chính - Hình thức nhật ký chung 9 10 322