Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập kết cấu thép

Được đăng lên bởi Lâm Phúc Cường
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 3592 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Tr−êng ®¹i häc thñy lîi
Bé m«n kÕt cÊu c«ng tr×nh
bµi tËp kÕt cÊu thÐp
1. X¸c ®Þnh ®Æc tr−ng h×nh häc: F, Jx, Jy, Wx, Wy, rx, ry cña c¸c tiÕt diÖn sau ®©y, xem h×nh 1. §Æc
tr−ng h×nh häc cña c¸c thÐp ®Þnh h×nh trong b i tËp n y:
. ThÐp gãc L180x12 cã: F1=42,2cm2; Jx1=Jy1=1317cm4; rx1=ry1=5,59cm; zo=4,89cm.
. ThÐp ch÷ [ No22a cã: F1=26,7cm2; Jx1=2110cm4; Jy1=151cm4; Wx1=192cm3; Wy1=25,1cm3;
rx1=8,89cm; ry1=2,37cm; zo=2,21cm.
. ThÐp Ι No30 cã: F1=46,5cm2; Jx1=7080cm4; Jy1=337cm4; Wx1=472cm3; Wy1=49cm3; rx1=12,3cm;
ry1=2,69cm.

H×nh vÏ b i tËp 1
2. KiÓm tra mèi h n cã kÝch th−íc v chÞu t¶i träng nh− h×nh 2 d−íi ®©y. Cho biÕt: P=400kN;
Rkh=Rnh=2100daN/cm2; Rch=1300daN/cm2; m=1.

20

H×nh vÏ b i tËp 2

Gi¶ng viªn: Khóc Hång V©n- Bé m«n KÕt cÊu c«ng tr×nh

1

3. X¸c ®Þnh lùc P lín nhÊt (Pmax) ®Ó liªn kÕt cho ë h×nh 3 kh«ng bÞ ph¸ ho¹i. Cho biÕt:
Rkh=1800daN/cm2; Rnh=2100daN/cm2; Rch=1300daN/cm2; m=1.

H×nh vÏ b i tËp 3
4. KiÓm tra mèi h n cã kÝch th−íc v chÞu t¶i träng nh− ë h×nh 4. Cho biÕt: P=120kN; hh=10mm;
β=0,7; Rgh=1500daN/cm2; m=1.

H×nh vÏ b i tËp 4
5. X¸c ®Þnh lùc P lín nhÊt ®Ó liªn kÕt cho ë h×nh 5 kh«ng bÞ ph¸ ho¹i. Cho biÕt: hh=10mm; β=1;
Rgh=1500daN/cm2; m=0,9.

H×nh vÏ b i tËp 5
6. X¸c ®Þnh lùc P lín nhÊt ®Ó liªn kÕt cho ë h×nh 6 kh«ng bÞ ph¸ ho¹i. Cho biÕt: hh=10mm;
β=0,7; Rgh=1600daN/cm2; m=1.

Gi¶ng viªn: Khóc Hång V©n- Bé m«n KÕt cÊu c«ng tr×nh

2

H×nh vÏ b i tËp 6
7. KiÓm tra mèi h n cã kÝch th−íc v chÞu t¶i träng nh− ë h×nh 7. Cho biÕt: hh=10mm; β=1;
Rgh=1500daN/cm2; m=1; P=180kN.

H×nh vÏ b i tËp 7
8. KiÓm tra liªn kÕt bu l«ng cã kÝch th−íc v chÞu t¶i träng nh− ë h×nh 8. Cho biÕt: d=20mm;
Fo=2,25cm2; Rkb=Rcb=1700daN/cm2; Remb=3800daN/cm2; m=1; P=180kN.

H×nh vÏ b i tËp 8
9. X¸c ®Þnh lùc P lín nhÊt ®Ó liªn kÕt cho ë h×nh 9 kh«ng bÞ ph¸ ho¹i. Cho biÕt: d=20mm;
Rcb=1700daN/cm2; Remb=3800daN/cm2; m=0,85.

H×nh vÏ b i tËp 9
10. T×m gi¸ trÞ lín nhÊt cña lùc P ®Ó liªn kÕt sau kh«ng bÞ ph¸ ho¹i. KÝch th−íc cho nh− h×nh vÏ
10. Rcb=1300daN/cm2; Remb=3800daN/cm2; m=0,85; d=20mm; δ1=12mm; δ2=6mm.

Gi¶ng viªn: Khóc Hång V©n- Bé m«n KÕt cÊu c«ng tr×nh

3

H×nh vÏ b i tËp 10
11. KiÓm tra ®é bÒn v ®é cøng cña dÇm chÞu t¶i träng tËp trung ë gi÷a nhÞp cã kÝch th−íc nh−
h×nh vÏ 11. VËt liÖu thÐp CT3 cã R=2100daN/cm2; Rc=1300daN/cm2; E=2,1.106daN/cm2; m=1;
Ptc=250kN; nP=1,2; 1/no=1/500.

H×nh vÏ b i tËp 11
12. KiÓm tra æn ®Þnh côc bé cña b¶n bông ë « sè 4 cña dÇm ghÐp ch÷ I cã kÝch th−íc nh− h×nh vÏ
sè 13, chÞu t¶i träng tÝnh to¸n P=88kN. VËt liÖu thÐp CT3 ...
Gi¶ng viªn: Khóc Hång V©n- Bé m«n KÕt cÊu c«ng tr×nh
1
bµi tËp kÕt cÊu thÐp
1. X¸c ®Þnh ®Æc tr−ng h×nh häc: F, J
x
, J
y
, W
x
, W
y
, r
x
, r
y
cña c¸c tiÕt diÖn sau ®©y, xem h×nh 1. §Æc
tr−ng h×nh häc cña c¸c thÐp ®Þnh h×nh trong bµi tËp nµy:
. ThÐp gãc L180x12 cã: F
1
=42,2cm
2
; J
x1
=J
y1
=1317cm
4
; r
x1
=r
y1
=5,59cm; z
o
=4,89cm.
. ThÐp ch÷ [ N
o
22a cã: F
1
=26,7cm
2
; J
x1
=2110cm
4
; J
y1
=151cm
4
; W
x1
=192cm
3
; W
y1
=25,1cm
3
;
r
x1
=8,89cm; r
y1
=2,37cm; z
o
=2,21cm.
. ThÐp Ι N
o
30 cã: F
1
=46,5cm
2
; J
x1
=7080cm
4
; J
y1
=337cm
4
; W
x1
=472cm
3
; W
y1
=49cm
3
; r
x1
=12,3cm;
r
y1
=2,69cm.
H×nh vÏ bµi tËp 1
2. KiÓm tra mèi hµn cã kÝch th−íc chÞu t¶i träng nh− h×nh 2 d−íi ®©y. Cho biÕt: P=400kN;
R
k
h
=R
n
h
=2100daN/cm
2
; R
c
h
=1300daN/cm
2
; m=1.
H×nh vÏ bµi tËp 2
Tr−êng ®¹i häc thñy lîi
Bé m«n kÕt cÊu c«ng tr×nh
20
Bài tập kết cấu thép - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập kết cấu thép - Người đăng: Lâm Phúc Cường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Bài tập kết cấu thép 9 10 860