Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập Kiểm toán tài chính

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 1334 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Bài tập 07 : Một KTV đang kiểm toán BCTC năm N của công ty TNHH An Bình. Để thực hiện thủ tục phân tích, KTV này thu thập được một số dữ liệu như sau :
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Ngày : 31/12/N
ĐVT : triệu đồng
TÀI SẢN Năm
N-1 Năm
N NGUỒN VỐN Năm
N-1 Năm
N
I. Tài sản ngắn hạn 1.000 1.100 I. Nợ phải trả 1.000 1.200
Tiền 300 220 Nợ ngắn hạn 400 500
Phải thu khách hàng 300 400 Nợ dài hạn 600 700
Hàng tồn kho 400 480
II. Tài sản dài hạn 1.100 1.200 II. Vốn chủ sở hữu 1.100 1.100
Nguyên giá TSCĐ 1.200 1.380 Vốn chủ sở hữu 1.100 1.100
Giá trị hao mòn (100) (180)
Tổng cộng 2.100 2.300 Tổng cộng 2.100 2.300


THÔNG TIN KHÁC
Năm N-1 Năm N
Tình hình doanh thu và giá vốn của Cty TNHH An Bình
1. Doanh thu 4.000 4.500
2. Giá vốn 3.200 3.500
Các chỉ tiêu trung bình của ngành
1. Tỷ số thanh toán hiện hành 3,1 3,7
2. Vòng quay hàng tồn kho 5,0 4,5
3. Vòng quay Nợ phải thu 14,1 13,5
4. Tỷ suất lãi gộp 25% 21%
Bài tập Kiểm toán tài chính - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Bài tập Kiểm toán tài chính 9 10 524