Ktl-icon-tai-lieu

bài tập lớn khai thác lộ thiên

Được đăng lên bởi ktmlt2d
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 5028 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Lời nói đầu

Trong giai đoạn hiện nay, với yêu cầu ngày càng cao về nguồn lao động trí thức đặt ra cho các
nhà trờng, các nhà quản lý giáo dục phải đào tạo ra các cán bộ kỹ thuật không chỉ giỏi về lý
thuyết chuyên môn mà phải am hiểu về kiến thức thực tế sản xuất và hoạt động sản xuất kinh
doanh.
Với mục đích trên, để trang bị cho sinh viên năm cuối những kiến thức thực tế về hoạt động
sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Trờng Đại Học Công Nghiệp Quảng Ninh đã tổ
chức cho sinh viên lớp Kỹ Thuật Mỏ 2D có đợt thực tập sản xuất tại Công Ty Cổ Phần Than
Đức Trung thuộc Tập Đoàn Than Khoáng Sản Việt Nam.
Bản thân em là thành viên trong lớp, đợc tham gia vào đợt thực tập này. Qua đợt thực tập
nghiêm túc và bổ ích này em đã tích lũy đợc rất nhiều kiến thức thực tế của hoạt động sản xuất
kinh doanh. Liên hệ đợc giữa lý thuyết với thực tế, củng cố thêm kiến thức, tạo hành trang tốt
trớc khi ra trờng.
Với những kiến thức và kinh nghiệm thực tế đã tìm hiểu đợc em đã tổng kết và viết lên báo
cáo này. Đây là bản báo cáo thực tập đầu tiên lên bản thân em cũng không tránh khỏi những
thiếu sót. Vì vậy em rất mong đợc sự ân cần chỉ bảo của các Thày.
Em xin cảm ơn Nhà Trờng, Khoa Mỏ-Công Trình và Bộ môn Khai Thác Mỏ Lộ Thiên đã tổ
chức cho chúng em đợt thực tập bổ ích và đầy lý thú này. Em xin chân thành cảm ơn các Thày
trong bộ môn đặc biệt là thày Trọng (thày giáo hớng dẫn) đã luôn quan tâm giúp đỡ để em có
thể hoàn thành đợc bản báo cáo này.
Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn!
Sinh Viên

CHƯƠNG I : TèNH HèNH CHUNG CỦA MỎ
Bài 1: VỊ TRÍ ĐỊA Lí-GIAO THễNG-KINH TẾ-DÂN CƯ-XÃ HỘI

I. VỊ TRÍ ĐỊA Lí
1. Vị trớ khu vực cải tạo ,phục hồi mụi trường
-Khu vực triển khai dự ỏn khai thỏc mỏ than Uụng Thượng – Đồng Vụng tiến
hành cải tạo ,phục hồi mụi trường thuộc địa phận phường Vàng Danh , thành
phố Uụng Bớ.
Khai trường khai thỏc, đổ thải….. của dự ỏn tiến hành cải tạo , phụ hồi mụi
trường nằm trong ranh giới mỏ Vietmindo và ranh giới đó được Bộ Tài Nguyờn
và Mụi Trường cấp phộp khai thỏc lộ thiờn cho Cụng ty TNHH MTV than
Uụng Bớ – Vinacomin tại quyết định số 1555/GP-BTNMT ngày 13/08/2009
vị trớ khu vực tiến hành cải tạo , phục hồi mụi trường của dự ỏn .
-Tọa độ cỏc mốc ranh giới cải tạo , phục hồi mụi trường cho dự ỏn theo thứ tự
X:2338642,2338020,2336655,2336655,2336131,2336431,2337488,2337488
,2337623,2337712,2338642 .
Y:690592,690917,690945,689553,689183,688860,688860,688682,688682,
688866,688887.
II. GIAO THễNG
Quốc lộ 18A là tuyến đường giao thụng chớnh nối liền Uụng Bớ ...
Lêi nãi ®Çu
Trong giai ®o¹n hiÖn nay, víi yªu cÇu ngµy cµng cao vÒ nguån lao ®éng trÝ thøc ®Æt ra cho c¸c
nhµ trêng, c¸c nhµ qu¶n lý gi¸o dôc ph¶i ®µo t¹o ra c¸c c¸n bé kü thuËt kh«ng chØ giái vÒ lý
thuyÕt chuyªn m«n mµ ph¶i am hiÓu vÒ kiÕn thøc thùc tÕ s¶n xuÊt vµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh
doanh.
Víi môc ®Ých trªn, ®Ó trang bÞ cho sinh viªn n¨m cuèi nh÷ng kiÕn thøc thùc tÕ vÒ ho¹t ®éng
s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp. Trêng §¹i Häc C«ng NghiÖp Qu¶ng Ninh ®· tæ
chøc cho sinh viªn líp Kü ThuËt Má 2D cã ®ît thùc tËp s¶n xuÊt t¹i C«ng Ty Cæ PhÇn Than
Đc Trung thuéc TËp §oµn Than Kho¸ng S¶n ViÖt Nam.
B¶n th©n em lµ thµnh viªn trong líp, ®îc tham gia vµo ®ît thùc tËp nµy. Qua ®ît thùc tËp
nghiªm tóc vµ bæ Ých nµy em ®· tÝch lòy ®îc rÊt nhiÒu kiÕn thøc thùc tÕ cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt
kinh doanh. Liªn hÖ ®îc gi÷a lý thuyÕt víi thùc tÕ, cñng cè thªm kiÕn thøc, t¹o hµnh trang tèt
tríc khi ra trêng.
Víi nh÷ng kiÕn thøc vµ kinh nghiÖm thùc tÕ ®· t×m hiÓu ®îc em ®· tæng kÕt vµ viÕt lªn b¸o
c¸o nµy. §©y lµ b¶n b¸o c¸o thùc tËp ®Çu tiªn lªn b¶n th©n em còng kh«ng tr¸nh khái nh÷ng
thiÕu sãt. V× vËy em rÊt mong ®îc sù ©n cÇn chØ b¶o cña c¸c Thµy.
Em xin c¶m ¬n Nhµ Trêng, Khoa Má-C«ng Tr×nh vµ Bé m«n Khai Th¸c Má Lé Thiªn ®· tæ
chøc cho chóng em ®ît thùc tËp bæ Ých vµ ®Çy lý thó nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c Th yà
trong bé m«n ®Æc biÖt lµ thµy Träng (thµy gi¸o híng dÉn) ®· lu«n quan t©m gióp ®ì ®Ó em cã
thÓ hoµn thµnh ®îc b¶n b¸o c¸o nµy.
Cuèi cïng em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!
Sinh Viªn
bài tập lớn khai thác lộ thiên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập lớn khai thác lộ thiên - Người đăng: ktmlt2d
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
bài tập lớn khai thác lộ thiên 9 10 824