Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP LỚN KHOAN NỔ MÌN

Được đăng lên bởi Thế Anh Kull
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1709 lần   |   Lượt tải: 11 lần
BÀI TẬP LỚN KHOAN NỔ MÌN
BẬC ĐẠI HỌC
BÀI 1: Một mỏ lộ thiên dự kiến kế hoạch bóc đất đá trong tháng 2/2013 như sau:
- Tầng + 95 bóc 300.000 m3 đất đá có độ cứng f = 6
- Tầng + 80 bóc 220.000 m3 đất đá có độ cứng f = 8
- Tầng + 65 bóc 200.000 m3 đất đá có độ cứng f = 10
- Tầng + 40 bóc 180.000 m3 đất đá có độ cứng f = 12
Hãy lập kế hoạch cho công tác khoan nổ và lập hộ chiếu khoan nổ mìn mẫu để mỏ
hoàn thành kế hoạch bóc đất đá biết rằng:
- 100% khối lượng đất đá phải tiến hành nổ mìn.
- Thông số của tầng như sau: H = 15m; α = 700;
- Mỏ sử dụng máy khoan xoay cầu СБЩ-250M
- Thuốc nổ, phương tiện nổ tùy chọn cho phù hợp.
Bài 2: Một mỏ hầm lò dự kiến kế hoạch đào lò và khai thác trong tháng 6/2013 như
sau:
- Kế hoạch đào lò: Đào 450m đường lò trong than có f = 2, kích thước đường
lò như sau: lò có tiết diện là hình thang cân Bđ = 3,2m; Bn = 2,4m; h = 2,2m; Lc = 1m.
- Kế hoạch khai thác lò chợ: Lò chợ dài 120m cao 2m, chu kỳ khấu 1m. Trong
tháng khấu được 60 luồng.
Hãy lập kế hoạch khoan nổ mìn và lập hộ chiếu mẫu để mỏ hoàn thành kế hoạch.
Máy khoan, phương pháp khoan, thuốc nổ, phương tiện nổ lựa chọn phù hợp
với các điều kiện trên.
Tiểu luận: Các yếu tố ảnh hưởng và biện pháp nâng cao hiệu quả công tác khoan,
công tác nổ mìn trong ngành khai thác.
..........................................................................................................................
Ghi chú: Bài tập và tiểu luận làm trên khổ giấy A4, viết tay (không in) một
mặt và được đóng thành quyển có bìa, đóng gáy. Nộp cho lớp trưởng, lớp trưởng nộp
cho giảng viên chậm nhất trước ngày thi./.

...
BÀI TẬP LỚN KHOAN NỔ MÌN
BẬC ĐẠI HỌC
BÀI 1: Một mỏ lộ thiên dự kiến kế hoạch bóc đất đá trong tháng 2/2013 như sau:
- Tầng + 95 bóc 300.000 m
3
đất đá có độ cứng f = 6
- Tầng + 80 bóc 220.000 m
3
đất đá có độ cứng f = 8
- Tầng + 65 bóc 200.000 m
3
đất đá có độ cứng f = 10
- Tầng + 40 bóc 180.000 m
3
đất đá có độ cứng f = 12
Hãy lập kế hoạch cho công tác khoan nổ lập hộ chiếu khoan nổ mìn mẫu để mỏ
hoàn thành kế hoạch bóc đất đá biết rằng:
- 100% khối lượng đất đá phải tiến hành nổ mìn.
- Thông số của tầng như sau: H = 15m; α = 70
0
;
- Mỏ sử dụng máy khoan xoay cầu СБЩ-250M
- Thuốc nổ, phương tiện nổ tùy chọn cho phù hợp.
Bài 2: Một mỏ hầm dự kiến kế hoạch đào và khai thác trong tháng 6/2013 như
sau:
- Kế hoạch đào lò: Đào 450m đường trong than f = 2, kích thước đường
lò như sau: lò có tiết diện là hình thang cân B
đ
= 3,2m; B
n
= 2,4m; h = 2,2m; L
c
= 1m.
- Kế hoạch khai thác lò chợ: Lò chợ dài 120m cao 2m, chu kỳ khấu 1m. Trong
tháng khấu được 60 luồng.
Hãy lập kế hoạch khoan nổ mìn và lập hộ chiếu mẫu để mỏ hoàn thành kế hoạch.
Máy khoan, phương pháp khoan, thuốc nổ, phương tiện nổ lựa chọn phù hợp
với các điều kiện trên.
Tiểu luận: Các yếu tố ảnh hưởng biện pháp nâng cao hiệu quả công tác khoan,
công tác nổ mìn trong ngành khai thác.
..........................................................................................................................
Ghi chú: Bài tập tiểu luận làm trên khổ giấy A4, viết tay (không in) một
mặt và được đóng thành quyển có bìa, đóng gáy. Nộp cho lớp trưởng, lớp trưởng nộp
cho giảng viên chậm nhất trước ngày thi./.
BÀI TẬP LỚN KHOAN NỔ MÌN - Người đăng: Thế Anh Kull
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
BÀI TẬP LỚN KHOAN NỔ MÌN 9 10 382