Ktl-icon-tai-lieu

bài tập lớn kĩ năng tư vấn lao động

Được đăng lên bởi Mai Khanh
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 748 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1.


Xác định tư cách nguyên đơn, bị đơn.
Nguyên đơn:



Khoản 2, Điều 56 BLTTDS năm 2011 quy định “Nguyên đơn trong vụ án dân sự
là người khởi kiện, người được cá nhân, cơ quan, tổ chức khác do Bộ luật này quy
định khởi kiện để yêu cầu Toà án giải quyết vụ án dân sự khi cho rằng quyền và
lợi ích hợp pháp của người đó bị xâm phạm.Cơ quan, tổ chức do Bộ luật này quy
định khởi kiện vụ án dân sự để yêu cầu Toà án bảo vệ lợi ích công cộng, lợi ích
của Nhà nước thuộc lĩnh vực mình phụ trách cũng là nguyên đơn”
Từ những quy định trên và theo hồ sơ số 04 thì tư cách nguyên đơn ở đây là Bà
Trần Thu Hương . Vì dựa trên cơ sở đơn khởi kiện tại bút lục số 01 ta thấy Bà
Hương ở đây tham gia tố tụng mang tính chủ động, việc yêu cầu Tòa án bảo vệ
quyền và lợi ích của mình bị xâm phạm là xuất phát từ ý chí chủ quan của chính bà
Hương. Đơn khởi kiện là một trong những cơ sở để xác định tư cách nguyên đơn
trong vụ án lao động. Để khởi kiện và xác định tư cách nguyên đơn thì chủ thể phải
có đơn khởi kiện và gửi đơn khởi kiện đến Tòa án. Ở đây Bà Hương chính là người
khởi kiện trước và kèm theo yêu cầu đến Tòa án giải quyết vụ án .
Bị đơn:

2.

Khoản 3 Điều 56 BLTTDS năm 2011 quy định“ Bị đơn trong vụ án dân sự là
người bị nguyên đơn khởi kiện hoặc cá nhân, cơ quan, tổ chức khác do Bộ luật này
quy định khởi kiện để yêu cầu Toà án giải quyết vụ án dân sự khi cho rằng quyền
và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn bị người đó xâm phạm.”
Từ những quy định trên và dựa vào hồ sơ số 04 thì tư cách bị đơn ở đây là công ty
TNHH PRANDA Việt Nam có trụ sở đóng tại số 16, đường 2A, KCN Biên Hòa II.
Vi dựa trên cơ sở đơn khởi kiện tại bút lục số 01 ta thấy Công ty TNHH PRANDA
Việt Nam bị nguyên đơn (bà Trần Thị Thu Hương) khởi kiện. Công ty TNHH
PRANDA Việt Nam tham gia vụ án này mang tính bị động, bị bắt buộc tham gia tố
tụng. Công ty TNHH PRANDA Việt Nam tham gia tố tụng không phải công ty gửi
đơn đến tòa mà do bị buộc phải tham gia tố tụng để bảo vệ quyền lợi của nguyên
đơn – Bà Trần Thị Thu Hương.
Tóm tắt nội dung vụ án.

1.

2.
3.
4.



Ngày 28/08/1997 bà Trần Thị Thu Hương ký hợp đồng lao động xác định thời hạn
1 năm với công ty TNHH PRADA Việt Nam. Ngày 1/1/2001 bà ký hợp đồng lao
động không xác định thời hạn. Công việc của bà là ráp hàng. Mức lương trước khi
nghỉ việc là 1.231.000 đồng, phụ cấp độc hại là 50.000 đồng và phụ cấp khác là
100.000 đồng.
Ngày 01/03/2006 công nhân của công ty tiến hành đình công, bà Hương đứng một
lát rồi trở về đưa con bà Hương đi bệnh viện Nhi Đồng Na...
1. Xác định tư cách nguyên đơn, bị đơn.

định “Nguyên đơn trong vụ án dân sự
người khởi kiện, người được cá nhân,quan, tổ chức khác do Bộ luật này quy
định khởi kiện để yêu cầu Toà án giải quyết vụ án dân sự khi cho rằng quyền
lợi ích hợp pháp của người đó bị xâm phạm. quan, tchức do Bộ luật này quy
định khởi kiện vụ án dân sự để yêu cầu Toà án bảo vệ lợi ích công cộng, lợi ích
của Nhà nước thuộc lĩnh vực mình phụ trách cũng là nguyên đơn
!"#$%&#'())*+#,#-./.012&&
$34-56,789#$.)0:0:;#<=>#2?.)*#9#@&
4-01#99#*#?9#A.BC%;..3D9/=%;
%&2EA..B9,="F1G<2&F@#G/## H.A.B9.B9.A=&
4-5:0:;2&C##$!.)0IF/."#-./.
#$%?/29C5I:0:;%&F/."#-./.#,.B#IG
.J:0:;%&K:0:;LD9/5M1&4-.A2&-N
:0:;#$-O.%&:P#'.3LD9/L#%?/5
"
Q"“ Bị đơn trong vụ án dân sự
người bị nguyên đơn khởi kiện hoặc cá nhân, cơ quan, tổ chức khác do Bộ luật này
quy định khởi kiện để yêu cầu Toà án giải quyết vụ án dân sự khi cho rằng quyền
và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn bị người đó xâm phạm.”
Từ !"#$%&789%&())*+#,#-./.="012&.R#
44STUU6;#9.J#$?)0J#<)*-NUV4D9WW5
6789#$.)0:0:;#<=>#2?.)*#9#@VR#44STUU
6;#9="X=&$3"4-Y:0:;5VR#44
STUU6;#9#99%?/&9#A="C="=Z#=C.#99#*
#?5VR#44STUU6;#9#99#*#?:RG.R#K
L#D9&7="=C.G#99#*#?I=%;2E.B9
[&$3"4-5
2. Tóm tắt nội dung vụ án.
bài tập lớn kĩ năng tư vấn lao động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập lớn kĩ năng tư vấn lao động - Người đăng: Mai Khanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
bài tập lớn kĩ năng tư vấn lao động 9 10 810