Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập lớn môn kế toán

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 1237 lần   |   Lượt tải: 3 lần
I – Tài liệu cần thiết:
1. Số dư đầu kì các loại tài sản, nguồn vốn.
2. Số phát sinh trong kì.
II – Yêu cầu:
- Ghi số dư đầu kì các loại tài sản, nguồn vốn vào các tài khoản lien quan.
- Lập các đinh khoản và ght vào các tài khoản có liên quan để phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kì của DN theo phương pháp hạch toán hang tồn kho kê khai thường xuyên .
- Tính giá thành SX , giá thành toàn bộ các công trình hoàn thành bàn giao và xác định kết quả do bàn giao các công trình.
- Lập bảng cân đối tài khoản
- Lập bảng cân đối kế toán
- Lập báo cáo kết quả kinh doanh.
Cụ thể theo số liệu sau:
Công ty xây dựng số 1 thực hiện kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, kế toán thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Trong kì công ty thi công xây lắp 3 công trình A, B,C, trong đó:
- Công trình A đang thi công, chi phí sản xuất dở dang tập hợp được là 500
- Công trình B hoàn thành xong một số hạng mục với chi phí là 100
- Công trình C mới khởi công.
- Công trình A1 đã thi công xong nhưng chưa bàn giao với giá thành sản xuất là 1000

A. Số dư đầu kì của một số tài khoản.( ĐVT: triệu đồng)
1. Tiền mặt: 200 16. Chi phí trả trước dài hạn: 100
2. Tiền gửi ngân hàng: 250 17. Vay ngắn hạn: 190
3. Đầu tư ngắn hạn khác: 50 18. Phải trả người cung cấp: 150
4. Phải thu của khách hàng: 330 19. Thuế và các khoải nộp NS: 50
5. Thuế GTGT được khấu trừ: 0 20. Phải trả CNV: 25
6. Phải thu khác: 5 21. Chi phí phải trả: 40
7. DP các khoản phải thu khó đòi: 10 22. Phải trả khác: 70
8. Chi phí trả trước ngắn hạn: 20 23. Vay dài hạn: 125
9. Nguyên vật liệu: 200 24. Nguồn vốn kinh doanh: 4340
10. Công cụ dụng cụ: 30 25. Chênh lệch đánh giá lại TS: 0
11. Chi phí SXKD dở dang: 600 26. Quỹ đầu tư phát triển: 180
12. Thành phẩm: 1000 27. Quỹ dự phòng tài chính: 45
13. DP giảm giá hàng tồn kho: 25 28. Lãi chưa phân phối: 140
14. TSCĐ hữu hình: 3300 29. Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 35
15. Hao mòn TSCĐ HH: 60 30. Nguồn vốn XDCB: 600
Bài tập lớn môn kế toán - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Bài tập lớn môn kế toán 9 10 361