Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập lượng giác có lời giải

Được đăng lên bởi biumin95-gmail-com
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1791 lần   |   Lượt tải: 6 lần
1
1.
1 1
2 2sin x
4 sinx cosx
2sin x
sinx cosx
4
2 2sin(x ) 2 2sin x
4 sinxcosx 4 sinxcosx
sin(x ) 0 x k
4 4
1
2sin x 2 0
sinxcosx 0 sin2x 0
4 sinxcosx
2sinxcosx 1 sin2x 1
x k sin2x sin 1 0
4 2
x k (k Z)
4
sin2x 1 2x k2 x k
2 4
2. C1.
)cos(sincossin xx2xx
5533
xx2x2x
3553
coscossinsin
x2xx2x1x2xx21x
332323
coscoscossin)cos(cos)sin(sin
3 3 3
cos2x 0 cos2x 0
cos2x 0
x m x k x m (m Z)
tgx 1
4 2 4 4 2
sin x cos x tg x 1
 
C2.
)cos(sin)cos)(sincos(sin xx2xxxx
552233
)sin(coscos)sin(cossincossinsincoscossin xxxxxxxxxxxx
223223552323
xx
0xx
0xx
0xx
0xxxx
22
33
22
3322
sincos
sincos
sincos
sincos
)sin)(cossin(cos
Z)(kcossincos
sincos
sincos
2
k
4
x0x20xx
xx
0xx
22
22
3.
x3x2x
222
coscossin
1 cos2x 1 cos 4x 1 cos6x
(cos4x cos2x) (1 cos6x) 0
2 2 2
 
0xx2x340x3xx320x32xx32
2
coscoscos)cos(coscoscoscoscos
Z)(kcoscoscos
3
k
6
x
2
k
4
xk
2
x0x30x20x
4.
)cos(sincossin xx2xx
8866
xx2x2x
6886
coscossinsin
x2xx2x1x2xx21x
662626
coscoscossin)cos(cos)sin(sin
NGUOITNAY.VN
nguoithay.vn
Bài tập lượng giác có lời giải - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập lượng giác có lời giải - Người đăng: biumin95-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Bài tập lượng giác có lời giải 9 10 308