Ktl-icon-tai-lieu

bài tập môn luật hành chính

Được đăng lên bởi Hoa Xương Rồng
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 698 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CÁC NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
-

Là tổng thể các quy phạm PL HC có ND đề cập tới những tư tưởng chủ đạo làm
cơ sở để t/chức t/hiện hđộng quản lyys HC NN.
A. Các nguyên tắc chính trị xã hội
 Là các ntac đc quán triệt trong toàn bộ tổ chức và hđộng của các cơ quan
NN trong đó có hđộng Qlý HCNN.
1. Nguyên tắc Đảng lđạo.
- Đây là ntac cơ bản, hang đầu.
- Đảng đưa ra đường lối, chủ trương, chính sách của mình về lĩnh vực hoạt
động khác nhau của qly HCNN.
- Đảng tổ chức cán bộ.
- Đảng ktra việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách trong hđộng qly
của mình.
2. Nguyên tắc nhân dân lao động tham gia đông đảo và hđộng qly HCNN.
- Hình thức tham gia của nhân dân: là h/thức được ghi nhận trong PL và đảm
bảo thực hiện = các p/tiện của NN.
- Các hình thức tham gia: tham gia vào hđộng của cơ quan NN, tổ chức XH,
hđộng tự quản ở cơ sở, trực tiếp thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân.
3. Nguyên tắc tập trung – dân chủ
- Là ntac cơ bản
- Sự phụ thuộc của cơ quan HCNN vào cơ quan quyền lực NN cùng cấp.
- Sự phục tùng của cấp dưới đối với cấp trên, địa phương với trung ương.
- Sự phân cấp quản lý.
- Sự hướng về cơ sở.
- Sự phụ thuộc 2 chiều ở địa phương.
4. Nguyên tắc bình đẳng giữa các dân tộc
- Công tác đào tạo và sử dụng cán bộ
- Hoạch định các chính sách phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.
5. Nguyên tắc pháp chế XHCN
- Thực hiện đầy đủ các yêu cầu đối với từng lĩnh vực hoạt động khác nhau:
+ Trong HĐ ban hành VBPL: các văn bản ban hành đúng thẩm quyền, nội dung
hợp pháp thống nhất; đúng tên gọi hình thức; đúng trình tư, thủ tục do PL qđ.
+ Trong HĐ tổ chức thực hiện: tôn trọng các VBPL về thẩm quyền và nội dung
ban hành; hđ giám sát, ktra, thanh tra việc thi hành PL đc thực hiện 1 cách
nghiêm ngặt, theo đúng quy định, đbảo PL đc thi hành nghiêm chỉnh thống
nhất; xử lý kịp thời các hành vi vi phạm.

B.
-

Các nguyên tắc tổ - chức kỹ thuật
Là những ntac mang tính đặc thù. ND chi phối các yếu tố mang tính chất kỹ
thuật của HĐ ql HCNN.
1. Nguyên tắc quản lý theo ngành, chức năng kết hợp với qly theo địa
phương.
2. Nguyên tắc quản lý theo ngành kết hợp với quản lý theo chức năng và
phối hợp quản lý liên ngành.

HÌNH THỨC QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
1.
-

-

2.

Khái niệm và những yêu cầu đối với phương pháp quản lý hành chính
nhà nước.
Khái niệm:
+ Theo nghĩa hẹp: phương pháp quản lý hành chính nhà nước là những cách
thức thực hiện chức năng nhiệm vụ của bộ máy hành chính nhà nước, cách
thức tác động của chủ th...
CÁC NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
- Là tổng thể các quy phạm PL HC có ND đề cập tới những tư tưởng chủ đạo làm
cơ sở để t/chức t/hiện hđộng quản lyys HC NN.
A. Các nguyên tắc chính trị xã hội
các ntac đc quán triệt trong toàn bộ tổ chức hđộng của các quan
NN trong đó có hđộng Qlý HCNN.
1. Nguyên tắc Đảng lđạo.
- Đây là ntac cơ bản, hang đầu.
- Đảng đưa ra đường lối, chủ trương, chính sách của mình về lĩnh vực hoạt
động khác nhau của qly HCNN.
- Đảng tổ chức cán bộ.
- Đảng ktra việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách trong hđộng qly
của mình.
2. Nguyên tắc nhân dân lao động tham gia đông đảo và hđộng qly HCNN.
- Hình thức tham gia của nhân dân: h/thức được ghi nhận trong PL đảm
bảo thực hiện = các p/tiện của NN.
- Các hình thức tham gia: tham gia vào hđộng của quan NN, tổ chức XH,
hđộng tự quản ở cơ sở, trực tiếp thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân.
3. Nguyên tắc tập trung – dân chủ
- Là ntac cơ bản
- Sự phụ thuộc của cơ quan HCNN vào cơ quan quyền lực NN cùng cấp.
- Sự phục tùng của cấp dưới đối với cấp trên, địa phương với trung ương.
- Sự phân cấp quản lý.
- Sự hướng về cơ sở.
- Sự phụ thuộc 2 chiều ở địa phương.
4. Nguyên tắc bình đẳng giữa các dân tộc
- Công tác đào tạo và sử dụng cán bộ
- Hoạch định các chính sách phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.
5. Nguyên tắc pháp chế XHCN
- Thực hiện đầy đủ các yêu cầu đối với từng lĩnh vực hoạt động khác nhau:
+ Trong HĐ ban hành VBPL: các văn bản ban hành đúng thẩm quyền, nội dung
hợp pháp thống nhất; đúng tên gọi hình thức; đúng trình tư, thủ tục do PL qđ.
+ Trong HĐ tổ chức thực hiện: tôn trọng các VBPL về thẩm quyền và nội dung
ban hành; giám sát, ktra, thanh tra việc thi hành PL đc thực hiện 1 cách
nghiêm ngặt, theo đúng quy định, đbảo PL đc thi hành nghiêm chỉnh thống
nhất; xử lý kịp thời các hành vi vi phạm.
bài tập môn luật hành chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập môn luật hành chính - Người đăng: Hoa Xương Rồng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
bài tập môn luật hành chính 9 10 22